Aktualitātes

Par atbalstu lauksaimniekiem

Pievienots: 27.06.2018

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 2018. gada 18. jūnijā saņēma lauksaimniekus pārstāvošas biedrības “Zemnieku saeima” iesniegumu Nr. 39 “Par ārkārtas situāciju lauksaimniecībā ilgstoša sausuma dēļ” (pielikumā) ar lūgumu atbalstīt lopkopības saimniecības, jo ilgstoša sausuma ietekmē ir kavēta vai dažviet pilnībā apstājusies augu attīstība un augšana, kā rezultātā lopkopības saimniecībām radušās grūtības sagatavot rupjo lopbarību (sienu, skābsienu) ziemas sezonai.

 

Ņemot vērā iesniegumā minēto, aicinām sadarboties ar tuvākajā apkārtnē esošajām lopkopības saimniecībām, piedāvājot tām iespēju pļaut un savākt sienu jūsu ierīkotajos dzīvnieku piebarošanas lauciņos, ja paši neplānojat tajos sagatavot sienu vai skābsienu.

Pielikumā: Initiates file download18.06.2018. biedrības “Zemnieku saeima” iesniegums Nr. 39 “Par ārkārtas situāciju lauksaimniecībā ilgstoša sausuma dēļ” uz 1 lapas.


Ar cieņu

LVM Mežsaimniecība,

mežkopības izpilddirektors                                                                              Mārtiņš Gūtmanis

 

Initiates file downloadŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU