Aktualitātes

Likumības pārbaužu sistēmas kopsavilkums, saskaņā ar FSC-STD-40-005 v3-0 prasībām

Pievienots: 11.07.2017

Uzņēmums: AS “PATA Saldus”

Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Publicēšanas datums:  30.06.2017.

 

Uzņēmums AS “PATA Saldus” iegādājas sertificētus un paškontrolētus kokmateriālus no Latvijas. Uzņēmuma  pašpārbaudes programmā iekļauti un tālākai izvērtēšanai pakļauti  piegādātāji un to apakšpiegādātāji – mežsaimniecības uzņēmumi un tirdzniecības uzņēmumi.

AS “PATA Saldus”, saskaņā ar standarta prasībām ir ieviesusi Likumības pārbaudes sistēmu (-turpmāk tekstā LPS) piegādātāju un apakšpiegādātāju izvērtēšanai pirms kokmateriālu piegādēm. LPS tiek aktualizēta un pārskatīta ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Uzņēmums LPS pārskatā iekļauj  visas izmaiņas riska vērtējumos un kompānijas izvēlētajos kontroles pasākumos.

LPS procedūrā iekļauta informācija par materiālu apkopošanu par izcelsmi un piegādes ķēdēm;  riska novērtējumi izcelsmei un piegādes ķēdēm, kā arī  noteikti riska mazināšanas – kontroles mehānismi, identificētajiem sajaukšanās riskiem piegādes ķēdē.

Saskaņā ar standarta FSC-STD-40-005 V3-0 prasībām, uzņēmums, kas iegādājas nesertificētu un paškontrolētu koksni nodrošina noteiktu datu publisku pieejamību, skat zemāk. : 

Kompānijas nosaukums

AS “PATA Saldus”

FSC COC sertifikāta numurs

TT-COC-002497

 

 

Atbildīgais par sūdzību izskatīšanu (atbildīgās personas kontaktinformācija un amats)

Andris Krastiņš

Valdes priekšsēdētājs

Tel. +371 29249106 vai 63807072

 

Sūdzību iesniegšanas kārtība

 

Uzņēmums reaģē uz sūdzībām saskaņā ar standarta prasībām un uzņēmuma iekšējo procedūru “Sūdzību izskatīšanas un problēmu novēršanas kārtība”.

 

 

Riska vērtējuma kopsavilkums

 

 

Izcelsmes apgabala apraksts

Latvija

Pielietojamais riska vērtējuma veids (NRA, CNRA vai vienkāršotais)

Uzņēmuma riska novērtējums (saskaņā ar Global Forestry Registry)

Riska vērtējuma kopsavilkums

 

Apakškategorijas

Izcelsmes apgabala kopējais riska novērtējums

☐Nenoteikts (Nenoteikta riska izvērtējumu skatīt zemāk)

☒Zems

1.      Nelikumīgi izstrādāta koksne

Kopējais riska vērtējums: Nenoteikts Zems

 

Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami)

Click here to enter text.

 

1.1.   ☐Nenoteikts ☒Zems

1.2.   ☐Nenoteikts ☒Zems

1.3.   ☐Nenoteikts ☒Zems

1.4.   ☐Nenoteikts ☒Zems

2.      Mežizstrāde pārkāpjot tradicionālās un cilvēktiesības

Kopējais riska vērtējums: Nenoteikts Zems

 

Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami)

Click here to enter text.

 

2.1.Nenoteikts ☒Zems

2.2.☐Nenoteikts ☒Zems

2.3.☐Nenoteikts ☒Zems

2.4.☐Nenoteikts ☒Zems

2.5.☐Nenoteikts ☒Zems

3.      Mežistrāde, kuras laikā tiek apdraudētas īpāši aizsargājamas dabas teritorijas Kopējais riska vērtējums: Nenoteikts Zems

 

Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami)

Click here to enter text.

 

3.1. ☐Nenoteikts ☒Zems

3.2. ☐Nenoteikts ☒Zems

4.      Mežizstrāde vietās, kuras tiek pārveidotas par plantācijām vai turpmāk netiks izmantotas mežsaimniecībai

Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami)

Click here to enter text.

 

4.1. ☐Nenoteikts ☒Zems

5.      Mežsaimniecība teritorijās, kurās tiek audzēti ģenētiski modificēti koki

Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami)

    

5.1. ☐Nenoteikts ☒Zems

Kopsavilkums par konsultācijām ar iesaistītajām pusēm

☒N/A konsultācijas netika veiktas

 

Konsultāciju kopsavilkums sastādīts atbilstoši FSC-STD-40-005 V3 B pielikumam

 

Kontroles pasākumi netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks.

 


Kopsavilkums par ekspertu piesaisti

☒N/A Eksperti netika piesaistīti

Informācija par ekspertu piesaisti (viena vai vairāku) kontroles pasākumu izvērtēšanas procesā saskaņā ar FSC-STD-40-005 V3 C pielikumu

 

 

Piezīme: individuālu ekspertu gadījumā jāiekļauj eksperta vārds, izglītība, eksperta sertifikāta numurs (ja piemērojams) un viņu sniegtā pakalpojuma darbības sfēra. Izmantojot publiski pieejamus ekspertu slēdzienus, jānorāda attiecīgie dokumenti, no kuriem citēts.

Kontroles pasākumi netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks.

Lauka pārbaužu kopsavilkums

(veikts kontroles pasākuma ietvaros)

☒N/A Lauka pārbaudes netika veiktas

Kompānijas veikto lauka pārbaužu (kas veiktas pašpārbaudes ietvaros, lai identificētu neatbilstības) kopsavilkums. Konfidenciālas informācijas nenorādīšanas gadījumos uzņēmumam jāpamato iemesls.

 

 

Piezīme: Informācijas konfidencialitāte var tikt noteikta atbilstoši nacionālajai likumdošanai, kuras ietvaros uzņēmums darbojas. Komerciāli jutīga informācija un konkrēti zemes īpašnieku vārdi var tikt uzskatīti par konfidenciāliem.

Lauka pārbaudes ieguves līmenī netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks.

Lauka pārbaudes piegādātāja objektā uz šo brīdi nav veiktas.

FSC Controlled Wood Ieinteresēto pušu informēšana

Risk Assessment_Latvia_EN 2017