Aktualitātes

Pieejams finansējums uzņēmējiem produktu attīstīšanai Interreg Igaunijas-Latvijas programmā

Igaunijas-Latvijas programma š.g. 5. oktobrī Tartu, Igaunijā atklās 3.projektu konkursu, kura ietvaros sadarbības projektus kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošanai aicināti iesniegt mazie un vidējie uzņēmumi no Latvijas un Igaunijas. Šajā konkursā kopīgu projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 6 miljonus eiro. Projektā jāpiedalās vismaz vienam MVU no Latvijas (Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģioniem) un vienam MVU no Igaunijas (Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas reģioniem). Projektu pieteikumi programmas elektroniskajā uzraudzības sistēmā jāiesniedz līdz 2017. gada 14. decembrim. Plašāku un detalizētāku informāciju par prasībām MVU un atbalsta nosacījumiem var gūt programmas mājaslapā - https://estlat.eu/en/for-applicants/for-3rd-call-applicantsUzņēmēji, kuriem ir savs produkts vai pakalpojums jau attīstīts, tiek laipni aicināti uz 3.konkursa atklāšanas pasākumu 5. oktobrī, Tartu, Igaunijas Nacionālā muzejā. Pasākumā dalībniekus iedvesmos veiksmīgi produktu attīstītāji un zinātnes institūcijas, par atbalsta nosacījumiem un prasībām MVU pastāstīs sekretariāta konsultanti, kā arī būs iespējams satikt potenciālos sadarbības partnerus un saņemt konsultācijas. Informācija par pasākumu un reģistrācija pieejama šeit - https://estlat.eu/en/events/so-1-2-launching-event.htmlInterreg Igaunijas-Latvijas programma ir vērsta uz jau esošo mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanu, paplašinot to iesaisti inovācijas procesos un vadot kopīgu produktu un pakalpojumu attīstību. Aktivitātes rezultātā ir sagaidāma to uzņēmumu skaita palielināšanās, kas piedalīsies pārrobežu biznesa tīklu aktivitātēs un ieviesīs tirgū kopīgi attīstītus produktus un pakalpojumus vai procesu uzlabojumus.Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kuras ievieš Eiropas Savienības iekšējām robežām pieguļošos reģionos.Programmu ievieš Igaunijas Finanšu ministrija, un tās īstenošanu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Kopējais atbalsts programmai ir 38 020684 eiro. Igaunijas-Latvijas programma ir turpinājums 2007-2013 ieviestajai pārrobežu programmai.Kontaktinformācija:Vineta ŠnoreTālr. + 371 29274310e-pasts: vineta.snore@estlat.eu<mailto:vineta.snore@estlat.eu>

27.09.2017

Likumības pārbaužu sistēmas kopsavilkums, saskaņā ar FSC-STD-40-005 v3-0 prasībām

Uzņēmums: AS “PATA Saldus” Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Publicēšanas datums:  30.06.2017.   Uzņēmums AS “PATA Saldus” iegādājas sertificētus un paškontrolētus kokmateriālus no Latvijas. Uzņēmuma  pašpārbaudes programmā iekļauti un tālākai izvērtēšanai pakļauti  piegādātāji un to apakšpiegādātāji – mežsaimniecības uzņēmumi un tirdzniecības uzņēmumi. AS “PATA Saldus”, saskaņā ar standarta prasībām ir ieviesusi Likumības pārbaudes sistēmu (-turpmāk tekstā LPS) piegādātāju un apakšpiegādātāju izvērtēšanai pirms kokmateriālu piegādēm. LPS tiek aktualizēta un pārskatīta ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Uzņēmums LPS pārskatā iekļauj  visas izmaiņas riska vērtējumos un kompānijas izvēlētajos kontroles pasākumos. LPS procedūrā iekļauta informācija par materiālu apkopošanu par izcelsmi un piegādes ķēdēm;  riska novērtējumi izcelsmei un piegādes ķēdēm, kā arī  noteikti riska mazināšanas – kontroles mehānismi, identificētajiem sajaukšanās riskiem piegādes ķēdē. Saskaņā ar standarta FSC-STD-40-005 V3-0 prasībām, uzņēmums, kas iegādājas nesertificētu un paškontrolētu koksni nodrošina noteiktu datu publisku pieejamību, skat zemāk. :  Kompānijas nosaukums AS “PATA Saldus” FSC COC sertifikāta numurs TT-COC-002497     Atbildīgais par sūdzību izskatīšanu (atbildīgās personas kontaktinformācija un amats) Andris Krastiņš Valdes priekšsēdētājs Tel. +371 29249106 vai 63807072   Sūdzību iesniegšanas kārtība   Uzņēmums reaģē uz sūdzībām saskaņā ar standarta prasībām un uzņēmuma iekšējo procedūru “Sūdzību izskatīšanas un problēmu novēršanas kārtība”. Riska vērtējuma kopsavilkums     Izcelsmes apgabala apraksts Latvija Pielietojamais riska vērtējuma veids (NRA, CNRA vai vienkāršotais) Uzņēmuma riska novērtējums (saskaņā ar Global Forestry Registry) Riska vērtējuma kopsavilkums   Apakškategorijas Izcelsmes apgabala kopējais riska novērtējums ☐Nenoteikts (Nenoteikta riska izvērtējumu skatīt zemāk) ☒Zems 1.      Nelikumīgi izstrādāta koksne Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   1.1.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.2.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.3.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.4.   ☐Nenoteikts ☒Zems 2.      Mežizstrāde pārkāpjot tradicionālās un cilvēktiesības Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   2.1.☐Nenoteikts ☒Zems 2.2.☐Nenoteikts ☒Zems 2.3.☐Nenoteikts ☒Zems 2.4.☐Nenoteikts ☒Zems 2.5.☐Nenoteikts ☒Zems 3.      Mežistrāde, kuras laikā tiek apdraudētas īpāši aizsargājamas dabas teritorijas Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   3.1. ☐Nenoteikts ☒Zems 3.2. ☐Nenoteikts ☒Zems 4.      Mežizstrāde vietās, kuras tiek pārveidotas par plantācijām vai turpmāk netiks izmantotas mežsaimniecībai Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   4.1. ☐Nenoteikts ☒Zems 5.      Mežsaimniecība teritorijās, kurās tiek audzēti ģenētiski modificēti koki Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami)      5.1. ☐Nenoteikts ☒Zems Kopsavilkums par konsultācijām ar iesaistītajām pusēm ☒N/A konsultācijas netika veiktas   Konsultāciju kopsavilkums sastādīts atbilstoši FSC-STD-40-005 V3 B pielikumam   Kontroles pasākumi netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks.   Kopsavilkums par ekspertu piesaisti ☒N/A Eksperti netika piesaistīti Informācija par ekspertu piesaisti (viena vai vairāku) kontroles pasākumu izvērtēšanas procesā saskaņā ar FSC-STD-40-005 V3 C pielikumu     Piezīme: individuālu ekspertu gadījumā jāiekļauj eksperta vārds, izglītība, eksperta sertifikāta numurs (ja piemērojams) un viņu sniegtā pakalpojuma darbības sfēra. Izmantojot publiski pieejamus ekspertu slēdzienus, jānorāda attiecīgie dokumenti, no kuriem citēts. Kontroles pasākumi netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks. Lauka pārbaužu kopsavilkums (veikts kontroles pasākuma ietvaros) ☒N/A Lauka pārbaudes netika veiktas Kompānijas veikto lauka pārbaužu (kas veiktas pašpārbaudes ietvaros, lai identificētu neatbilstības) kopsavilkums. Konfidenciālas informācijas nenorādīšanas gadījumos uzņēmumam jāpamato iemesls.     Piezīme: Informācijas konfidencialitāte var tikt noteikta atbilstoši nacionālajai likumdošanai, kuras ietvaros uzņēmums darbojas. Komerciāli jutīga informācija un konkrēti zemes īpašnieku vārdi var tikt uzskatīti par konfidenciāliem. Lauka pārbaudes ieguves līmenī netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks. Lauka pārbaudes piegādātāja objektā uz šo brīdi nav veiktas. FSC Controlled Wood Ieinteresēto pušu informēšana Risk Assessment_Latvia_EN 2017

11.07.2017

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu un Dienvidu nodaļas darbinieki 2017. gadā veiks lauku apsekošanas darbus Brocēnu novada teritorijā

Lūgums informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu un Dienvidu nodaļas darbinieki 2017. gadā veiks lauku apsekošanas darbus Brocēnu novada teritorijā. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros. Minēto uzdevumu ietvaros Aģentūra veic topogrāfiskās kartes  mērogā 1:10 000 sagatavošanu Brocēnu novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu dabā. Ņemot vērā iepriekšminēto, informējam, ka valsts pārvaldes uzdevumu izpildei laika periodā no 2017.gada jūnija līdz oktobrim Aģentūrai ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu Brocēnu novadā, tādēļ lūgums informēt arī iedzīvotājus un uzņēmējus, jo saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA. Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv

09.06.2017

Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem

Laiks pieteikties kompensācijām!Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiemLīdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus. Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne tikai par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zaudējumiem augkopībā, kas ir būtiski tagad pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3. punktu, zaudējumus nosaka, ja:1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē;2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (euro);3. postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vienībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un katra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās zivjēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea cinerea) vai lielais baltais gārnis (Egretta alba)), ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) vai mazais ķīris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacrocorax carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra lutra).Kompensācijām var pieteikties:• augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā;• akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;• lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai.Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai: https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo.Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumosKompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.DAP jāvēršas, ja:1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību  mazāk kā 1 ha  atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,kur:• meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;• lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts : https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;2. atrodas mikroliegumā,kur:• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;• aizliegta galvenā cirte;• aizliegta kailcirte.Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf.(Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.,  19.nodaļa  “KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 52.lpp.). Izmaksāto kompensāciju apmērs Saimnieciskās darbības aizliegums Kompensāciju apmērs (euro/ha) DAP LAD Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība 44 - Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;   157 160 Aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē 128 120 Aizliegta koku ciršana kailcirtē 45 43  

20.04.2017

Latvijas Produkts 2017, pavasara informatīvā kampaņa

Birojs “Latvijas Produkts” aicina vietējos uzņēmumus, š.g. pavasarī, kā ik gadu - atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, iesaistīties apjomīgās mārketinga aktivitātēs, kas veidotas ar mērķi izcelt un popularizēt vietējās preces un pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību. Mārketinga aktivitātēs vēlamies īpašu uzmanību veltīt vietējo produktu popularizēšanai. Latvijas iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par to, kādas dažādas, kvalitatīvas, inovatīvas un vērtīgas preces un ērtus pakalpojumus piedāvā uzņēmumi mūsu valstī. Nereti, to nezinot, priekšroka tiek dota ārvalstu produktiem, lai arī sabiedrībā ir vēlēšanās atbalstīt vietējos ražotājus. Birojs “Latvijas Produkts” vēlas apzināt vietējos preču ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kuri vēlētos saņemt līdzfinansētu iespēju iesaistīties mārketinga aktivitātēs, pastāstīt par sevi tieši no šī – Latvijas Produkta pozicionējuma, izceļot sava produkta labās īpašības.  Kampaņas ietvaros plānots nodrošināt pastiprinātu publicitāti un reklāmas medijos, kā arī organizēt pasākumus, akcijas, kuru laikā sabiedrība tiktu iepazīstināta ar Latvijas produktu klāstu. Aktivitātes iespējams variēt pēc dalības uzņēmumu vēlmēm un iespējām.   "Latvijas ražotajiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jāizcīna sava vieta zem saules, jāspēj konkurēt un parādīt, ka vietējie produkti ir to vērti, lai cilvēki tiem dotu priekšroku!", atzīst vairāki vietējo produktu ražotāji, iepriekšējo Latvijas Produkts kampaņu dalībnieki. Plašāku informāciju par informatīvo kampaņu, varat saņemt pēc pieprasījuma. Uzņēmumi, kas vēlas paplašināt savu produktu mārketinga aktivitātes, kā arī uzzināt vairāk par plānoto informatīvo kampaņu, aicināti sūtīt pieteikumu birojam “Latvijas Produkts”. Kontakti: Birojs “Latvijas produkts”Tālrunis +371 26831571 E-pasts: info@latvijasprodukts.lv Twitter: Lvprodukts Facebook: www.facebook.com/LatvijasProdukts Biroja interneta vietnes: www.latvijasprodukts.lv / www.quality.lv / www.dabigsprodukts.lv

11.04.2017

Sākas darba devēju pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā

Darba devēju pieteikšanās notiek no 2017.gada 27. marta līdz 19. aprīlim. “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 2017.gada 1. jūnija līdz 31. augustam.   Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380 eiro pirms nodokļu nomaksas. Finanšu atbalsts darba devējiem pasākuma īstenošanai: 1.     dotācija skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; 2.     dotācija darba vadītāja darba apmaksai vienas desmitās daļas no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par 1 skolēna darba vadīšanu; 3.     apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm; 4.     apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst šādām prasībām: 1.     ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām; 2.     var nodrošināt vismaz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas skolēna atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku; 3.     var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 4.     var nodrošināt kvalificētu darba vadītāju (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem); 5.     var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā; 6.     var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā; 7.     atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma”prasībām. Darba devējs var pieteikties, iesniedzot pieteikumu pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam: 1) elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu; 2) klātienē NVA filiālē.   Informācija no http://www.nva.gov.lv

06.04.2017