Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par Brocēnu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Pievienots: 09.12.2016

Saskaņā ar Brocēnu novada domes 2015.gada 18.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 12.§) „Par Brocēnu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta jauna Brocēnu novada teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināts Darba uzdevums.

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Brocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, teritorijas plānotāja Karīna Jefimova.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei var sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Brocēnu novada domes Informācijas centrā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851 vai pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā līdz 2015 gada 30. septembrim. Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi), kā arī nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā.