Jaunatne

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Pievienots: 28.05.2019

Brocēnu novada dome aicina jaunatnes organizācijas un biedrības, kuras veic darbu ar jaunatni līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”


Projektu konkurss notiek ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām.  


“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

 Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa:

·         Vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības programmu 1.-4. kursa audzēkņi, no kuriem vismaz 10 % ir jaunieši ar risku priekšlaicīgi pamest mācības.

Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vēlams, ka jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.  Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Projekti iesniedzami līdz 2019. gada 1. jūlijam plkst. 16:00

Plānotais projektu ieviešanas periods - no 01.09.2019. līdz 28.02.2022.
Projektā īstenoto aktivitāšu ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Projektus var iesniegt:

  • personīgi Brocēnu novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā – Brocēnos, Lielcieceres 3,
  • pasta sūtījumā, adresējot Brocēnu novada pašvaldībai, Lielcieceres 3, Brocēni, LV-3851
  • elektroniski kā elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pastu: pasts@broceni.lv

Papildu informācija:
Rudīte Muraševa, Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja, 
Tālrunis: 63807306
E-pasts: rudite.muraseva@broceni.lv

 

Pielikumā:

Initiates file downloadProjektu konkursa nolikums

Initiates file download1.pielikums Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Brocēnu novadā

Initiates file download2.pielikums Projekta iesnieguma veidlapa

Initiates file download3.pielikums Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Initiates file download4.pielikums Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem.

Initiates file download5.pielikums Jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

Initiates file download6.pielikums Noslēguma pārskats  (iesniedz projekta īstenotājs pēc projekta pabeigšanas)

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”

http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf;

 

 Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/10/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2018_Aktualiz%C4%93ts-izdevums-11102018.pdf

 

 Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” - https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu;

 

Solis pa solim jauniešiem

Cita informācija un video - http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti