Jaunatne

Pagarināta Jauniešu garantijas uzņemšana 23 profesijās

Līdz 30. septembrim pagarināta Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana 23 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 1,5 gada laikā bez maksas. Mācībām var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba un ieguvuši vidējo izglītību, iesniedzot pieteikumu kādā no 13 profesionālās izglītības iestādēm. Uzņemšana pagarināta tādās profesijās kā vizuālā tēla stilists, apdares darbu tehniķis, tūrisma pakalpojumu konsultants, auklis, konditors, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs, grāmatvedis, frizieris-stilists, loģistikas darbinieks, viesmīlis, automehāniķis, viesu uzņemšanas dienesta speciālists un klientu apkalpošanas speciālists. Pieteikšanās turpinās arī profesijās - finanšu darbinieks, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, augkopības tehniķis, meža mašīnu operators, datorsistēmu tehniķis, restorāna pavārs, viesmīlības pakalpojumu speciālists, SPA speciālists, tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists un interjera dizaina speciālists. Noslēdzošās uzņemšanas laikā Jauniešu garantijas mācības ir pieejamas Rīgā, Ogrē, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Višķos, Balvos, Rēzeknē, Malnavā, Preiļos, Ludzā un Zilupē. Lai pieteiktos Jauniešu garantijas mācībām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar iegūtu vidējo izglītību, taču var būt iegūta arī vidējā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība. Potenciālie audzēkņi var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. Jāņem vērā, ka jaunieši nevar būt nodarbināti, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Mācību laikā audzēkņi saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā Jauniešu garantija apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams. Pieteikšanās norit 13 profesionālās izglītības iestādēs līdz 30. septembrim. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.   Jauniešu garantijas mācības Latvijā ir pieejamas kopš 2014. gada, un izvēlētās profesijas pirms katras uzņemšanas tiek saskaņotas ar darba devējiem un nozares ekspertiem. Jau gandrīz 8000 jauniešu ir pabeiguši mācības, un tās ir palīdzējušas viņiem iekļauties darba tirgū. Kā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras veiktās absolventu aptaujas, pusgadu pēc izlaiduma 72% aptaujāto jauniešu iekārtojas darbā, turklāt puse no viņiem – tieši Jauniešu garantijā iegūtajā profesijā.   Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.   Papildu informācija: Kristīne Keiča VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr.: 67785461, Mob.: 25541985 e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

17.09.2019

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Brocēnu novada dome aicina jaunatnes organizācijas un biedrības, kuras veic darbu ar jaunatni līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” Projektu konkurss notiek ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām.   “PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.  Konkursa mērķi: Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa: ·         Vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības programmu 1.-4. kursa audzēkņi, no kuriem vismaz 10 % ir jaunieši ar risku priekšlaicīgi pamest mācības. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vēlams, ka jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.  Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. Projekti iesniedzami līdz 2019. gada 1. jūlijam plkst. 16:00 Plānotais projektu ieviešanas periods - no 01.09.2019. līdz 28.02.2022. Projektā īstenoto aktivitāšu ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv Projektus var iesniegt: personīgi Brocēnu novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā – Brocēnos, Lielcieceres 3, pasta sūtījumā, adresējot Brocēnu novada pašvaldībai, Lielcieceres 3, Brocēni, LV-3851 elektroniski kā elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pastu: pasts@broceni.lv Papildu informācija: Rudīte Muraševa, Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja,  Tālrunis: 63807306 E-pasts: rudite.muraseva@broceni.lv   Pielikumā: Projektu konkursa nolikums 1.pielikums Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Brocēnu novadā 2.pielikums Projekta iesnieguma veidlapa 3.pielikums Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā 4.pielikums Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem. 5.pielikums Jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. 6.pielikums Noslēguma pārskats  (iesniedz projekta īstenotājs pēc projekta pabeigšanas)   Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros” http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf;    Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/10/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2018_Aktualiz%C4%93ts-izdevums-11102018.pdf    Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” - https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu;   Solis pa solim jauniešiem Cita informācija un video - http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

28.05.2019