Jaunatne

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Brocēnu novada dome aicina jaunatnes organizācijas un biedrības, kuras veic darbu ar jaunatni līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” Projektu konkurss notiek ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām.   “PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.  Konkursa mērķi: Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa: ·         Vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības programmu 1.-4. kursa audzēkņi, no kuriem vismaz 10 % ir jaunieši ar risku priekšlaicīgi pamest mācības. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vēlams, ka jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.  Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. Projekti iesniedzami līdz 2019. gada 1. jūlijam plkst. 16:00 Plānotais projektu ieviešanas periods - no 01.09.2019. līdz 28.02.2022. Projektā īstenoto aktivitāšu ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv Projektus var iesniegt: personīgi Brocēnu novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā – Brocēnos, Lielcieceres 3, pasta sūtījumā, adresējot Brocēnu novada pašvaldībai, Lielcieceres 3, Brocēni, LV-3851 elektroniski kā elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pastu: pasts@broceni.lv Papildu informācija: Rudīte Muraševa, Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja,  Tālrunis: 63807306 E-pasts: rudite.muraseva@broceni.lv   Pielikumā: Projektu konkursa nolikums 1.pielikums Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Brocēnu novadā 2.pielikums Projekta iesnieguma veidlapa 3.pielikums Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā 4.pielikums Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem. 5.pielikums Jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. 6.pielikums Noslēguma pārskats  (iesniedz projekta īstenotājs pēc projekta pabeigšanas)   Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros” http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf;    Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/10/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2018_Aktualiz%C4%93ts-izdevums-11102018.pdf    Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” - https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu;   Solis pa solim jauniešiem Cita informācija un video - http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

28.05.2019

Radio vadāmo modeļu ātrumsacensības un dizaina konkurss ‘’Auto cīņas 2019’’

06. aprīlī Rīgas Motormuzejā notika radio vadāmo modeļu ātrumsacensības un pašizgatavoto zemo cenu modeļu virsbūvju dizaina konkurss ‘’Auto cīņas 2019’’. Sacensības organizēja Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrs sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju. Sacensībās piedalījās 30 dalībnieki no 13 vispārējām interešu un pirmsskolas izglītības iestādēm. Pēc sacensībām Motormuzeja apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt savu radio vadīšanas meistarību ar īpaši sagatavotiem auto modeļiem divās marķētās trasēs. Sacensības atbalstīja un brīvprātīgi palīdzēja: Cēsu Bērnu un jauniešu centrs ‘’SPĀRNI’’, biedrība ‘’Audi Saldus’’ un veikals ‘’BESPORT’’. Kurzemes skolēnus uz sacensībām aizveda biedrība ‘’Audi Saldus’’. Dizaina konkursā godalgotās vietas ieņēma brocenieki: 1. vietu - Adrians Kalniņš, 2.vietu -Dainis Siliņš, 3. vietu – Daniels Šnitkins; zemo cenu modeļu ātrumsacensībās 3. vietu ieguva Dāvis Štromanis.  Godalgotās vietās absolūtajā vērtējumā:  1. Maksims Suvorovs -(Annas 2) 2. Ričards Sproģis Brigaders - (Cēsu 2.pamatskola 5.klase) 3. Sandijs Dreimanis - (Cēsu 4.bērnudārzs (vecākā grupiņa 6 gadi) Pašizgatavoto modeļu ātrumsacīkstes: 1.Matīss Veiss - (Cēsu 1.pamatskola 3.klase) 2. Emīls Neļķe - (Cēsu pamatskola 7.klase) 3. Dāvis Štromanis - (Brocēnu vidusskola)   Vairāk bildes pieejamas: Šeit .

09.04.2019