Vecākiem

  • Opens internal link in current windowPakalpojumi.  (Reģistrācija bērnu dārzos; interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana; pieteikšanās uz interešu izglītības pulciņu valsts mērķdotācijām; atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu, mācību organizēšanu mājās un atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas; transporta izdevumu segšana izglītojamajiem uz un no izglītības iestādēm).

23.aprīļa domes sēdē pieņemtais lēmums par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā par laika periodu no 2020. gada 15.aprīļa līdz 30. aprīlim

23.aprīļa domes sēdē pieņemts lēmums par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā par laika periodu no 2020. gada 15.aprīļa līdz 30. aprīlim. No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 15. aprīli un līdz 30. aprīlim deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 26,52 euro  (divdemit seši euro un 52 euro centi) apmērā, kas dienā ir 2,21 euro (divi euro un 21 euro cents), par laika periodu no 2020. gada 15. aprīļa līdz 2020. gada 30. aprīlim.  Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pārtikas paka tiks piešķirta uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata.  Daudzbērnu ģimenes iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, pašvaldības pagastu pārvaldēs, Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 12. maijam. Iesniegumu atkārtoti nesniedz, ja tāds jau ir iesniegts pakas saņemšanai par pirmo periodu no 2020. gada 23.marta līdz 14.aprīlim. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Iesniegums (.doc) 

27.04.2020

Par valsts budžetā paredzēto līdzekļu izlietojumu ēdināšanai izglītojamajiem no 1.-4. klasei ārkārtējās situācijas laikā

Iedzīvotāju izrādītās intereses dēļ Brocēnu novada pašvaldība publisko Izglītības un zinātnes ministrijas kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus ēdināšanai  izglītojamajiem no 1.-4. klasei ārkārtējās situācijas laikā. Kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, nosaka Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” (turpmāk – noteikumi Nr.614). Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta  dotācija, kas saskaņā ar noteikumu Nr.614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, proti, rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts (Ministru kabineta 2020.gada 31.marta redakcijā) nosaka:   “4.3.3 lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:   4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);   4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);   4.3.3 3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko savā tīmekļvietnē;”.   Ievērojot iepriekš minēto regulējumu, valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienām pašvaldība var izlietot tikai pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9.klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai. Valsts budžeta dotācijas izlietojuma apjomu uz vienu izglītojamo nosaka pašvaldība. Atbilstoši rīkojuma anotācijā sniegtajai informācijai, pašvaldība savā lēmumā var noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu –   brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai citu ēdiena piegādes veidu. Lūdzam ņemt vērā, ka dāvanu kartes un pārtikas taloni nevar tikt piešķirti. Par aprēķina periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 14.aprīlim ministrija valsts budžeta dotāciju aprēķinās un pārskaitīs līdz 3.aprīlim. Līdz ar to aprēķins tiks veikts par 8 dienām. Par periodu no 2020.gada 15.aprīļa līdz 30.aprīlim valsts dotācija pašvaldībām tiks aprēķināta un pārskaitīta 5 darbdienu laikā pēc Ministru kabineta tālāko lēmumu pieņemšanas. Savukārt par 2020.gada 25.februārī pārskaitīto dotāciju par marta mēnesi tiks veikts pārrēķins par periodu no 2020.gada 14.marta līdz 31.martam. Ieturējums  tiks veikts no aprēķinātās aprīļa dotācijas par dienām, kurās marta mēnesī ārkārtējās situācijas laikā mācību process klātienē nenotika. Mācību dienu skaits: Mēnesis Mācību dienu skaits atbilstoši MK noteikumiem Nr.777 Mācību dienu skaits, mācoties attālināti Aprēķināmais mācību dienu skaits Marts 17 7 10   Vienlaikus informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā atbalstu skolēniem turpina sniegt arī projekts “Pumpurs”. Skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, šobrīd konsultācijas notiek attālināti, un no š.g. 1.aprīļa ir iespēja saņemt arī atbalstu ēdināšanai tiem vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēniem, kuriem šajā semestrī šāds atbalsta pasākums tika iekļauts individuālajā atbalsta plānā. Tāpat, pateicoties projektam, tiek nodrošināts ekonomiskais atbalsts to profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri atrodas praksēs.   Vairāk par iespējām sniegt projekta #PuMPuRS atbalstu ārkārtējās situācijas laikā, lūdzam lasīt tīmekļvietnē: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/projekts-pumpurs-turpina-darbu-un-paplasina-palidzibu-iespeja-sanemt-atbalstu-edinasanai.a354019/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links   Valsts sekretāre   L. Lejiņa   Pētersone 67047829 ieva.petersone@izm.gov.lv

24.04.2020

Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā

14. aprīlī Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmumu projekts: Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai 1.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu līdz  12. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 33,00 euro (trīsdesmit trīs euro). Naudas summu izmaksās uz vecāku (aizbildņa) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. Atbalsts neattiecas uz 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri ir no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas saņem valsts budžeta dotācijas atbalstu ēdināšanai. Finansējums paredzēts no Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 10. jūnijam. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Iesniegums (.doc)

15.04.2020

Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā

14. aprīlī Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmumu projekts: Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā.  No pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 12. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi laika periodā no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam.  Naudas summu izmaksās uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. Atbalstu 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā nepiešķirs par dienām, kad izglītojamais ir apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Iesniegumam par izglītojamo, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi citā novadā, jāpievieno izziņa par apmeklētību no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Finansējums paredzēts no Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai. Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv  līdz 2020. gada 10. jūnijam. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Finansējumu var pieprasīt jau aprīlī par iepriekšējo laika periodu no 16. marta līdz 14. aprīlim. Iesniegums (.doc)

15.04.2020

Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu ārkārtas situācijas laikā

14. aprīlī Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmumu projekts: Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu ārkārtas situācijas laikā No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu un līdz 14. aprīlim deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 19,31 euro  (deviņpadsmit euro un 31 euro cents) apmērā, kas dienā ir 1,28 euro (viens euro un 28 euro centi), par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 14. aprīlim.  Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pārtikas paka tiks piešķirta uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata.  Daudzbērnu ģimenes iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, pašvaldības pagastu pārvaldēs, Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 30. aprīlim. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm iesniegums nav jāraksta, bet atbalsts tiks nodrošināts pēc Sociālā dienesta saraksta. Pārtikas pakas piešķirs arī par laika periodu no 15. aprīļa līdz 12. maijam, tiklīdz pašvaldība saņems valsts finansējumu.  Iesniegums (.doc) 

15.04.2020

Jauns izglītojošs TV kanāls "Tava klase" - no 6.aprīļa

Lai sniegtu lielāku atbalstu attālināto mācību pieejamībā, kvalitatīva satura apgūšanā un vecāku atbalstīšanā īpaši sākumskolas posmā, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas izveidots jauns izglītojošs TV kanāls ‘’Tava klase’’. No 6.aprīļa divos virszemes TV kanālos – “ReTV’’ un ‘’Sportacentrs.com TV’’- tiks pārraidītas mācību stundas 1.-6.klašu skolēniem, bet no 14.aprīļa – arī 9.un 12.klašu skolēniem. No piektdienas, 3.aprīļa, vietnē www.tavaklase.lv būs pieejams stundu saraksts, bet no 6.aprīļa – arī stundu ieraksti. Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, akcentējam, ka attālinātais mācību process bez tiešsaistes nodarbībām, vēl precīzāk – bez klātbūtnes efekta, ir apgrūtinošs tieši jaunākā vecumposma skolēniem, tāpēc vēršam uzmanību, ka, sākot ar 9.aprīli,  vietnē www.tavaklase.lv būs pieejama ne tikai programma (mācību priekšmetu saraksts), bet arī sasniedzamais rezultāts un ieteicamā atgriezeniskā saite. Aicinām skolotājus izmantot šo materiālu, plānojot mācību darbu, tādā veidā mērķtiecīgi ar projekta ‘’Tava klase’’ skolotāju palīdzību virzot skolēnus uz apgūstamā satura izpratni. Tādā veidā skolotāji iegūs laiku atgriezeniskās saites nodrošināšanai un individuālām konsultācijām. Mācību programmas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesantā un skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu. Lai uzzinātu vairāk par jauno TV kanālu ‘’Tava klase’’, skatieties 2.aprīļa preses brīfinga ierakstu šeit: https://www.youtube.com/watch?v=GrvHwkjGQCY Plašāka informācija par projektu šeit: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4006-izm-izveido-izglitojosu-tv-kanalu-tava-klase

02.04.2020