Izglītība

Par valsts budžetā paredzēto līdzekļu izlietojumu ēdināšanai izglītojamajiem no 1.-4. klasei ārkārtējās situācijas laikā

Pievienots: 24.04.2020

Iedzīvotāju izrādītās intereses dēļ Brocēnu novada pašvaldība publisko Izglītības un zinātnes ministrijas kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus ēdināšanai  izglītojamajiem no 1.-4. klasei ārkārtējās situācijas laikā.

Kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, nosaka Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” (turpmāk – noteikumi Nr.614).

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta  dotācija, kas saskaņā ar noteikumu Nr.614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, proti, rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts (Ministru kabineta 2020.gada 31.marta redakcijā) nosaka:

 

“4.3.3 lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:

 

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

 

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

 

4.3.3 3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko savā tīmekļvietnē;”.

 

Ievērojot iepriekš minēto regulējumu, valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienām pašvaldība var izlietot tikai pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9.klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai. Valsts budžeta dotācijas izlietojuma apjomu uz vienu izglītojamo nosaka pašvaldība.

Atbilstoši rīkojuma anotācijā sniegtajai informācijai, pašvaldība savā lēmumā var noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu –   brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai citu ēdiena piegādes veidu. Lūdzam ņemt vērā, ka dāvanu kartes un pārtikas taloni nevar tikt piešķirti.

Par aprēķina periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 14.aprīlim ministrija valsts budžeta dotāciju aprēķinās un pārskaitīs līdz 3.aprīlim. Līdz ar to aprēķins tiks veikts par 8 dienām. Par periodu no 2020.gada 15.aprīļa līdz 30.aprīlim valsts dotācija pašvaldībām tiks aprēķināta un pārskaitīta 5 darbdienu laikā pēc Ministru kabineta tālāko lēmumu pieņemšanas.

Savukārt par 2020.gada 25.februārī pārskaitīto dotāciju par marta mēnesi tiks veikts pārrēķins par periodu no 2020.gada 14.marta līdz 31.martam. Ieturējums  tiks veikts no aprēķinātās aprīļa dotācijas par dienām, kurās marta mēnesī ārkārtējās situācijas laikā mācību process klātienē nenotika.

Mācību dienu skaits:

Mēnesis

Mācību dienu skaits atbilstoši MK noteikumiem Nr.777

Mācību dienu skaits, mācoties attālināti

Aprēķināmais mācību dienu skaits

Marts

17

7

10

 

Vienlaikus informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā atbalstu skolēniem turpina sniegt arī projekts “Pumpurs”. Skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, šobrīd konsultācijas notiek attālināti, un no š.g. 1.aprīļa ir iespēja saņemt arī atbalstu ēdināšanai tiem vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēniem, kuriem šajā semestrī šāds atbalsta pasākums tika iekļauts individuālajā atbalsta plānā.

Tāpat, pateicoties projektam, tiek nodrošināts ekonomiskais atbalsts to profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri atrodas praksēs.

 

Vairāk par iespējām sniegt projekta #PuMPuRS atbalstu ārkārtējās situācijas laikā, lūdzam lasīt tīmekļvietnē: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/projekts-pumpurs-turpina-darbu-un-paplasina-palidzibu-iespeja-sanemt-atbalstu-edinasanai.a354019/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links

 

Valsts sekretāre   L. Lejiņa

 

Pētersone 67047829

ieva.petersone@izm.gov.lv