Izglītība

Brocēnu novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanā visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem

Pievienots: 22.05.2020

Brocēnu novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem (1. - 4. klašu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem un 1. - 12. klases skolēniem)

21. maijā Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīti un apstiprināti  trīs lēmumu projekti:

1. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā

No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu un līdz 29. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 28, 73 euro  (divdesmit astoņi euro un 73 euro centi),  kas dienā ir 2,21 euro (divi euro un 21 euro cents), par laika periodu no 2020. gada 13. maija līdz 31. maijam. 

2. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā 

Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ar 2020. gada 13. maiju nodrošina obligātās apmācības 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem gan klātienē, gan attālināti pēc vecāku (aizbildņu) izvēles. Brocēnu novada pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu tikai pirmsskolas izglītības iestādēs “Mūsmājas” un “Varavīksne”. Tāpēc no pašvaldības budžeta līdzekļiem turpmāk sniegs atbalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu “Mūsmājas”, “Varavīksne”, kā arī citu novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 29. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi laika periodā no 2020. gada 13. maija līdz 29. maijam. 

Pirmskolas izglītības iestādes “Vālodzīte”, Gaiķu pamatskolas, Remtes pamatskolas 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 29. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, sniegs atbalstu ēdināšanai 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru mācību procesa dienu gan klātienē, gan attālināti no 2020. gada 13. maija līdz 2020. gada 29. maijam. 

Iesniegums atkārtoti nav jāsniedz, ja tāds jau ir iesniegts par laika periodu no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam.

Par izglītojamo, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi citā novadā, jāiesniedz izziņa par apmeklētību no 2020. gada 16. marta līdz 29. maijam. 

3. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā 

No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 1.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu līdz  29. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 13. maija līdz 29. maijam katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 13,00 euro (trīspadsmit euro). 

Iesniegums atkārtoti nav jāsniedz, ja tāds jau ir iesniegts par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam.

Atbalsts neattiecas uz 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri ir no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas saņem valsts budžeta dotācijas atbalstu ēdināšanai.

Par atbalstiem ēdināšanai, kas pieņemti ārkārtējās situācijas laikā skatīt: Opens external link in new windowšeit

Brocēnu novada pašvaldības lēmumi par atbalstiem ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā skatīt: Opens external link in new windowšeit

Atgādinām, ka iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu:pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 10. jūnijam.