Aktualitātes

Jauno mācību gadu uzsākot

27. augustā Brocēnu novada skolotāji pulcējās Brocēnu kultūras un izglītības centrā savā kārtējā svinīgajā pasākumā. Šie satikšanās svētki skolotājiem bija īpaši, jo patiess prieks pēc vairākiem mēnešiem būt kopā klātienē. “Iepriekšējā mācību gadā pavisam negaidīti piedzīvojām kardinālas izmaiņas savā ikdienas dzīvē, ārkārtas situācija  lika mums visiem zibenīgi pārkārtot savu darba ritmu, apgūt jaunas digitālās prasmes, mēs visi mācījāmies dzīvot, strādāt un komunicēt  attālināti”- tā Izglītības darba speciāliste Inesa Role, sakot paldies skolotājiem par  ieguldīto darbu attālinātā mācību procesa laikā un vēlot, lai skolotājiem pietiek iedvesmas, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam šajā mainīgajā un dinamiskajā laikmetā, kad aizsākusies jaunā kompetenču pieeja mācību procesā.  Apsveikuma vārdus skolotājiem teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ārijs Sproģis, akcentējot, ka, neskatoties uz skolu  reorganizācijas un likvidācijas procesu Latvijā, novadā visas izglītības iestādes ir saglabātas un turpinās  darbu, mācības notiks klātienē. Pašvaldība gādās par visu nepieciešamo klātienes mācību procesam, arī šajā mācību gadā tiks piešķirts līdzfinansējums izglītojamo pusdienām 1euro apmērā (5,6 – gadīgajiem pirmsskolu audzēkņiem un 1.-12. klašu skolēniem). Jaunais mācību gads solās būt izaicinājumiem bagāts, lai gudrība drosmīgiem risinājumiem, lai radošs un veiksmīgs ikdienas darbs! Svētku pasākuma dalībniekus priecēja izglītojoši izklaidējoša saruna  ar radio, televīzijas un skatuves personību Valdi Melderi – “Ceļā- mūžizglītības pieredze” un mākslinieks Varis Vētra. Šajā dienā skolotāji tikās arī mācību  jomu sanāksmēs, lai pārrunātu jaunā mācību gada aktualitātes un plānotu metodisko darbu. Šajā mācību gadā ir svarīgi un aktuāli vairāki kvalitatīvas izglītības nosacījumi – jaunā mācību satura ieviešana, jaunas izglītības programmas, digitalizācija, jauna pieeja formatīvai un summatīvai vērtēšanai, pozitīva mācīšanās iedziļinoties, sadarbība visos līmeņos un mūsdienīga mācību vide. Turpināsim darbību projektos  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS”, ”Izglītojamo atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” un “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, piedalīsimies  iniciatīvā “Latvijas skolas soma”, kā arī gatavosimies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Novada izglītības iestādēs  šajā mācību gadā ir palielinājies audzēkņu skaits -  pirmsskolas iestādes  un skolas apmeklēs 1048 izglītojamie, no tiem 322 pirmsskolā, pamatskolas posmā – 671, vidusskolā 55. Mācības 1. klasē uzsāks 79  pirmklasnieki (tai skaitā 22 skolēni tālmācības programmā). Izglītības nodaļa

31.08.2020

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA ŠOGAD PIEDĀVĀ IZGLĪTOJAMAJIEM VASARĀ (jūlijā, augustā) 27 DARBA VIETAS

Svarīga informācija jauniešu vecākiem un izglītojamajiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”  Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 ( ieskaitot) gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Izglītojamajam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte. Elektroniska pieteikuma reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no 13. jūnija.  Reģistrēties izglītojamie varēs patstāvīgi NVA mājaslapā www.nva.gov.lv no 13. jūnija, tās kreisajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Personai jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle. Pēc reģistrēšanās NVA tīmekļa vietnē izglītojamie līdz 25. jūnija  plkst. 13.00 iesniedz  Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ( Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) vai Blīdenes pagasta pārvaldē (Ievas, Blīdenes pagasts), Gaiķu pagasta pārvaldē (Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts), Remtes pagasta pārvaldē ( Kantora ēka, Remte, Remtes pagasts) pieteikumu vasaras darbam (pielikums Nr.1). Atbilstoši 2020. gada 12. jūnija apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā organizējama dalībnieku pieteikumu izvērtēšana un atlase Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā pasākumā ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (pielikums Nr.2), izglītojamo pieteikumus izvērtēs ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija. Piedāvātās darba vietas:  Dārznieka palīgs  Remtes pagastā – 3 darba vietas ( jūlijā-2, augustā-1); Gaiķu pagastā - 5 darba vietas (jūlijā-3, augustā-2); Blīdenes pagastā - 3 darba vietas (jūlijā-2, augustā-1); Brocēnu pilsētā - 8 darba vietas (jūlijā-4, augustā-4); Brocēnu PII “Varavīksne” - 2 darba vietas (jūlijā-1, augustā-1). Atrakciju iekārtas uzraugs (no 18 gadu vecuma) Brocēnu Mežaparka virvju trasē- 4 darba vietas (jūlijā-2, augustā-2). Remontstrādnieks Brocēnu PII “Mūsmājas” - 2 darba vietas (jūlijā-1, augustā-1). Darba alga mēnesī 430 euro pirms nodokļu nomaksas Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Brocēnu novada izglītības darba speciālisti  Inesu Roli pa tālruni: 20151185  vai e-pastā: inesa.role@broceni.lv .

12.06.2020

Brocēnu novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanā visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem

Brocēnu novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem (1. - 4. klašu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem un 1. - 12. klases skolēniem) 21. maijā Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīti un apstiprināti  trīs lēmumu projekti: 1. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu un līdz 29. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 28, 73 euro  (divdesmit astoņi euro un 73 euro centi),  kas dienā ir 2,21 euro (divi euro un 21 euro cents), par laika periodu no 2020. gada 13. maija līdz 31. maijam.  2. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ar 2020. gada 13. maiju nodrošina obligātās apmācības 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem gan klātienē, gan attālināti pēc vecāku (aizbildņu) izvēles. Brocēnu novada pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu tikai pirmsskolas izglītības iestādēs “Mūsmājas” un “Varavīksne”. Tāpēc no pašvaldības budžeta līdzekļiem turpmāk sniegs atbalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu “Mūsmājas”, “Varavīksne”, kā arī citu novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 29. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi laika periodā no 2020. gada 13. maija līdz 29. maijam.  Pirmskolas izglītības iestādes “Vālodzīte”, Gaiķu pamatskolas, Remtes pamatskolas 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 29. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, sniegs atbalstu ēdināšanai 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru mācību procesa dienu gan klātienē, gan attālināti no 2020. gada 13. maija līdz 2020. gada 29. maijam.  Iesniegums atkārtoti nav jāsniedz, ja tāds jau ir iesniegts par laika periodu no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Par izglītojamo, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi citā novadā, jāiesniedz izziņa par apmeklētību no 2020. gada 16. marta līdz 29. maijam.  3. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 1.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu līdz  29. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 13. maija līdz 29. maijam katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 13,00 euro (trīspadsmit euro).  Iesniegums atkārtoti nav jāsniedz, ja tāds jau ir iesniegts par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam. Atbalsts neattiecas uz 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri ir no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas saņem valsts budžeta dotācijas atbalstu ēdināšanai. Par atbalstiem ēdināšanai, kas pieņemti ārkārtējās situācijas laikā skatīt: šeit Brocēnu novada pašvaldības lēmumi par atbalstiem ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā skatīt: šeit Atgādinām, ka iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu:pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 10. jūnijam.

04.06.2020

No 1. jūnija vairākas izglītības jomas aktivitātes varēs īstenot klātienē

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācību process, interešu izglītības process, kā arī vēl vairākas sporta aktivitātes varēs noritēt klātienē no 2020. gada 1. jūnija. Par šādiem nosacījumiem 21.05.2020 lēma Ministru kabinets, pieņemot grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosināja atvieglot Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas līdzšinējo regulējumu, lai pakāpeniski atgieztos pie pilnvērtīga izglītības procesa. Respektējot iepriekš noteiktos ierobežojumus, daudzas izglītības jomas aktivitātes varēja īstenot tikai daļēji. Lēmums nozīmē, ka arī augstākās izglītības pakāpē valsts pārbaudījumi varēs noritēt klātienē, ja tie nebūs iespējami attālināti. Klātienes formātu varēs izmantot arī profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem. Sabiedrība gaidīja regulējumu attiecībā uz bērnu un jauniešu nometnēm, un 21.maija pieņemtie rīkojuma grozījumi paredz atļaut nometņu darbību no 1. jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts, – ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par sporta nometnēm – IZM Sporta depatamentā. Attiecībā uz sportistiem 21.maija lēmums nozīmē, ka, neievērojot 2 m distanci, būs atļauti sporta treniņi (nodarbības) tādiem sportistiem, kuri ir Latvijas pieaugušo izlašu, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Tomēr tas nebūs attiecināms uz cīņu sporta veidu sportistiem. Lai gan valdība izšķīrās par Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšanu, tomēr jāatceras, ka nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir spēkā – ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus. Visās sabiedrības darbības jomās pakāpeniski ir jāatgriežas pie ierastā dzīves ritma, bet izšķirošs būs individuālās atbildības faktors. Tas, cik rūpīgi katrs ievēros epidemioloģiskās drošības noteikumus, kā arī izglītības un sporta procesa organizatoru prasības, jau tuvākajā laikā parādīs, vai Latvijas sabiedrība spēj organizēti rīkoties, turpinot Covid-19 izraisītās slimības ierobežošanu.

22.05.2020

Gaiķu pamatskolas audzēkņi izcīnījuši 3. vietu valsts mērogā nominācijā “Visvairāk savāktais bateriju apjoms uz vienu skolas audzēkni”

No Kurzemes reģiona skolām izvestas 8,788 t izlietotu bateriju.  Kurzemes skolas izcīna 3 godalgas bateriju vākšanas konkursā Noslēgusies “Zaļā josta” organizētā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019/2020. mācību gada sezona. Bateriju vākšanā iesaistījās 78 817 bērni no 315 izglītības iestādēm no visas Latvijas, pārstrādei nogādājot 30,531 tonnas izlietotu bateriju. Kurzemes reģionu konkursā pārstāvēja 62 izglītības iestādes, savācot 8,788 tonnas izlietotu bateriju. Godalgotas vietas bateriju vākšanā izcīna Liepājas Liedaga vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola un Gaiķu pamatskola. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” kļuvis par nozīmīgu ikgadēju vides projektu, kurā ar katru gadu iesaistās aizvien vairāk skolu. Šogad bateriju vākšanai pieteicās vairāk nekā par trešdaļu vairāk dalībnieku nekā pērn, kā rezultātā pārstrādei izdevies nogādāt par 44% jeb 9,4 tonnām bateriju vairāk nekā pagājušā mācību gadā. Šogad “Zaļā josta” bateriju vākšanai skolas apvieno jau 14. reizi. Kurzemes reģionu izlietoto bateriju vākšanā šogad pārstāvēja 62 izglītības iestādes, savācot 8 tonnas 788 kg bateriju. Tas ir 29% no kopējā savāktā bateriju apjoma valstī visa konkursa ietvaros, turklāt gandrīz divreiz vairāk, nekā pērn. Kurzemes reģiona mācību iestādes ik gadu izrāda lielu aktivitāti izlietoto bateriju vākšanā. Šogad skolēnu centība vainagojusies ar trim izcīnītām godalgām konkursā “Tīrai Latvijai”. Kurzemes reģionā aktīvākie bateriju vācēji mācās Liepājas Liedaga vidusskolā, kuras audzēkņi ne tikai savākuši visvairāk bateriju starp visām Kurzemes skolām, bet arī izcīnījuši 1. vietu valsts mērogā konkursā kopumā, savācot 1301 kg izlietotu bateriju. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, kas šajā mācību gadā savākusi 1050 kg bateriju, izcīnījusi 3. vietu valsts mērogā. Pērn Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolēni savāca 930 kg bateriju, ierindojoties 2. vietā valsts mērogā.  Īpašu aktivitāti Kurzemē bateriju vākšanā izrādījusi arī Gaiķu pamatskolas skolēni, kas savākusi trešo lielāko bateriju apjomu Kurzemes reģionā – 659 kg. Turklāt Gaiķu pamatskolas audzēkņi izcīnījuši 3. vietu valsts mērogā nominācijā “Visvairāk savāktais bateriju apjoms uz vienu skolas audzēkni”, savācot vidēji katrs 17,34 kg bateriju. Visvairāk izlietoto bateriju Kurzemes reģionā izdevies savākt Liepājas izglītības iestādēm. Konkursā iesaistījās 14 izglītības iestādes, savācot pārstrādei 3857 kg bateriju. Liepājas Liedaga vidusskolas audzēkņi pārstrādei nogādāja 1301 kg bateriju, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas audzēkņi savāca 1050 kg bateriju, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" audzēkņi ar vecāku palīdzību savāca 613 kg bateriju, savukārt Liepājas Ezerkrasta sākumskolas audzēkņi kopā ar vecākiem pārstrādei nodeva 288 kg bateriju. Ievērojams bateriju apjoms savākts arī Grobiņas novadā. Piedaloties vien 3 izglītības iestādēm, savākti 835 kg bateriju. Aktīvākā no tām Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 645 kg bateriju. Ventspils pilsētu un novadu šogad konkursā pārstāvēja 12 izglītības iestādes, savācot 791 kg bateriju. Aktīvākā no tām šogad Ventspils 1. pamatskola, kuras audzēkņi savākuši 256 kg izlietotu bateriju. Rēķinot pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu mācību iestādes audzēkni, labākie sasniegumi Kurzemes reģionā ir Gaiķu pamatskolai (savākti 17,34 kg bateriju uz vienu audzēkni), Sikšņu pamatskolai (savākti 3,72 kg bateriju uz vienu audzēkni), Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte” (savākti 3,16 kg bateriju uz vienu audzēkni), Saldus pirmsskolas izglītības iestādei “Īkstīte” (savākti 2,82 kg bateriju uz vienu audzēkni). Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju. Papildu informācija: Laima Kubliņa, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv 

20.05.2020