Izglītība

CSDD konkursa „Gribu būt mobils!” neklātienes kārta noslēgusies

Ir noslēgusies CSDD organizētā konkursa 6. – 8.klašu skolēniem „Gribu būt mobils!”. Pavisam Latvijā konkursā piedalījās 573 komandas, bet Liepājas reģionā – 70 komandas. Brocēnu vidusskola šogad bija pārstāvēta ar 17(!!!) komandām. Šogad konkurss bija organizēts tā, ka katrs skolēns individuāli pildīja uzdevumus sajauktā secībā. Pēc tam summējās kopā komandas punkti. Interesanti bija vērot, cik atbildīgi pret saviem komandas biedriem katrs pildīja uzdevumus! 2 nedēļu garumā fizikas kabinets bija pārvērties par ceļu satiksmes noteikumu un drošības uzdevumu pildīšanas vietu! 7.a klases komanda „Ašie velobraucēji” (K.Valteris, K.Buls, A.Šteins, R.Stūris) ierindojās labāko 10 komandu starpā un ieguva tiesības startēt Liepājas reģiona pusfināla sacensībās 2018.gada 18.janvārī Kuldīgā. K.Valterim un R.Stūrim ir pieredze šajā konkursā jau pagājušajā gadā. Turēsim īkšķus! Savukārt, 100 labākās komandas Latvijā saņēma Atzinības rakstus un nelielas balviņas. To vidū arī 5 Brocēnu vidusskolas komandas:BROČU DINAMĪTS: Ā. Maks, M.Šulcs (8.a), R.Brasls, A.Vītols (8.c);BROČU REZERVISTI: K.Sanduļaka, K.Ulena (7.b), Ē.Novickis (8.a),E.Dombrovskis (8.c);MIN UN RULLĒ!: N.Grišāne, R.Kalve, J.Štegmanis, A.Puškarjovs (7.b);BROČI GĀZĒ!: R.Kļava, R.Pavārs, Ā.Ārnieks, M.Lazda (8.c);ROLTONI: S.Sergejeva, E.Zaķe, K.Zakevics, T.Kudiņš (8.c).Aicinājums visiem konkursa dalībniekiem – esot uz ceļa, atcerieties un ievērojiet, ko mācējāt, pildot uzdevumus! Lai drošs ceļš!Informāciju sagatavoja Anete Milta,Interešu izglītības pulciņa „RIPO DROŠI!” vadītāja

12.01.2018

Radošo mākslas un dizaina darbu konkurss “Mana sapņu profesija!”

Radošo mākslas un dizaina darbu konkurss “Mana sapņu profesija!”1. Konkursa mērķis Radošo mākslas un dizaina darbu konkursa “Mana sapņu profesija!” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošumu, domāt par savu nākotni jau izglītības iestādē, iztēlojoties sevi savā sapņu profesijā, izzināt un attīstīt savas radošās spējas un talantus. 3. Konkursa norises laiks No 2017. gada 2.oktobra līdz 2018.gada 2.februārim.4. Dalībnieki Konkursā aicināti piedalīties bērni no trīs gadu vecuma līdz skolas vecumam, sākumskolas skolēni no 1. līdz 4. klasei un no 5. līdz 9. klasei no visām Brocēnu novada vispārizglītojošajām skolām, kā arī individuāli. 5. Uzdevums Konkursa darbs ir vizuāla kompozīcija “Mana sapņu profesija!”, kas radīta, izmantojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus – akvareļu, guaša krāsas, zīmuļus, flomāsterus, aplikācijas tehniku, fotogrāfijas, jauktu tehniku u.c. 6. Noteikumi: 1.darba formāts – A4 kartona loksne 200-350 g/m2 , 2.darbam jāatbilst tēmai “Mana sapņu profesija!”, 3.autoram jādod savam darbam nosaukums. 7. Darbu iesniegšana: Līdz 2018. gada 2.februārim darbi jāiesniedz Brocēnu novada pašvaldībā, klientu apkalpošanas centrā (Lielcieceres iela 3, Brocēni), darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Iesniedzot darbu, jānorāda darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, vecums, pārstāvētā iestāde un personas, kas iesniedz darbu, (skolotājs, skolēna vecāki, skolēns) kontaktinformācija. Radošos darbus var iesniegt, sūtot tos arī pa pastu uz iepriekš norādīto pasta adresi. Viens darba autors var iesniegt ne vairāk kā 2 darbus. Iesniedzot skolēnu radošos darbus, skolotājs garantē audzēkņa piekrišanu darba izmantošanai izstādē „Mana sapņu profesija”. Piedaloties konkursā individuāli, dalībnieki nodod radošo darbu autortiesības Brocēnu novada pašvaldībai konkrētam mērķim – izstādei „Mana sapņu profesija”, apliecinot to ar vecāku parakstu. Brocēnu novada pašvaldība apņemas norādīt darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu, iestādi un darba nosaukumu. 8. Vērtēšana Konkursa noslēgumā tiks apkopoti radošākie bērnu un pusaudžu darbi, kurus vērtēs ekspertu komisija. Iesniegtos darbus vērtēs trīs vecumgrupās: - no trīs gadu vecuma līdz skolas vecumam, - sākumskolas skolēni no 1. līdz 4. klasei, - pamatskolas skolēni no 5. līdz 9. klasei. Vērtēšanas kritēriji: - atbilstība izvirzītam uzdevumam, - izpildījuma kvalitāte, - individuāla uzdevuma idejas realizācija (ievērojot uzdevuma nosacījumus). Izstādē tiks eksponēti ekspertu komisijas atlasītie darbi un apbalvoti 10 žūrijas komisijas novērtētie labākie darbi. 9. Darbu eksponēšana Konkursa noslēgumā tiks izveidota radošo mākslas un dizaina konkursa atlasīto darbu izstāde „Mana sapņu profesija!”. Izstādes atklāšanas dienā 2018. gada februārī tiks apbalvoti desmit labāko darbu autori. Izstāde Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā būs skatāma līdz 2018. gada martam. 10. Vērtēšanas komisija Vērtēšanas komisijā piedalīsies 5 dažādu profesiju pārstāvji.11. Balvu fonds. Balvu fondā būs balvas no dažādiem uzņēmumiem. Apbalvošana notiks Projesiju nedēļas laikā 2018.gada februārī.12. Kontaktinformācija: Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants, T. nr. 22019265 E-pasts: intasvaza@gmail.com .13. Citi noteikumi Dalībnieki, iesniedzot savus darbus, piekrīt, ka Brocēnu novada pašvaldība drīkst izmantot un uzglabāt viņu personas datus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

22.12.2017

Kas slēpjas aiz vārdiem „jādodas uz priekšu!”?

Autore:Ilze Brinkmane Brocēnos strādā inovatīvi un ciena skolotājus Brocēnu novada pašvaldības izglītības darba speciāliste I.Role lūgta komentēt J. Turlaja izteikumu, ka Brocēnos nevēlas doties uz priekšu līdzi laikam, bet vēlas, lai viss paliek pa vecam, viņa pētījuma autora paustās atziņas uzskata par nepatiesām. Brocēnu novada pašvaldības izglītības darba speciāliste norāda, ka esot lūgusi ekonomģeogrāfu J. Turlaju apmeklēt Brocēnu pašvaldību, bet viņš atrunājies ar nevaļu.   I. Role argumentē: „Ja publiskajā telpā runā par kvalitāti, tad rādītājs nav tikai CE viena gada kopējais procents. Pētījumā ir izmantoti 2015. gada latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas CE rezultāti, un kopējais procents ir aprēķināts ļoti nekorekti. Eksāmenus kārtoja 29 Brocēnu vidusskolas skolēni, pētījumā ir saskaitīti procenti un summa sadalīta uz 33 skolēniem, jo tāds bija skolēnu skaits 1. septembrī, nevis eksāmenu kārtotāju skaits. Jo lielāks ir skolēnu skaits mācību gada sākumā un mazāks reālais eksāmenu kārtotāju skaits, jo rodas zemāks procents. Pētījumā nav respektēts fakts, ka Brocēnu vidusskola ir vienīgā vidusskola novadā, kura izpilda pašvaldības norādījumu nodrošināt iespēju visiem novada jauniešiem bez atlases iegūt vispārējo vidējo izglītību savā novadā. Būtu jāievēro arī fakts, ka skola vidusskolas posmā piedāvā neklātienes programmu.Brocēnu vidusskola ir inovatīva skola, kas nepārtraukti piedalās dažādos projektos, ir starp 100 skolām, kas pašlaik aprobē kompetenču pieeju izglītībā, un to dara 21 skolotājs visos izglītības posmos – sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Apsveicama ir skolotāju uzdrīkstēšanās un atbildība, jo ne visas skolas veic aprobāciju visos izglītības posmos, turklāt metodisko darbu novadā vada šīs skolas skolotājas.Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” vadītājs Rolands Ozols uzrunāja pašvaldību un lūdza Brocēnu vidusskolas komandu nākamgad organizēt Latvijas mēroga konferenci, lai skolotāji dalītos ar savu pieredzi pilsoniskajā audzināšanā. Skolā bieži viesojas citu novadu skolotāji, un pieredzes apmaiņas semināros Brocēnu vidusskolas skolotāji dalās savā pieredzē. Viņi tiek aicināti kolēģiem vadīt kursus un dalīties labajā praksē. Brocēnu vidusskola ir liela skola, tajā mācās 596 skolēni, vairākās klašu grupās ir pat trīs paralēlklases.Par to, ka tiek domāts par kvalitāti dažādos līmeņos, liecina arī fakts, ka 101 skolēns no Saldus novada brauc mācīties uz Brocēniem, turklāt arvien vairāk jauno ģimeņu Brocēnus izvēlas par savu dzīvesvietu. Par to nebrīnos, jo šeit ir sakārtota vide, ir nodrošinātas vietas inovatīvos bērnudārzos, daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi gan skolā, gan kultūras un izglītības centrā, gan sporta skolā. Ir iespējams nodarboties ar hokeju un airēšanu, kas nav pieejami blakusnovados. Skolā ir izveidotas hokeja klases. Pilsētā veiksmīgi darbojas jauniešu centrs „Kopā”.Brocēnu vidusskola ir inovatīva arī ar to, ka, sākot ar 1. klasi, ir iespēja mācīties tālmācībā. Šo iespēju izmanto ģimenes, kas ir devušās uz ārzemēm, bet nevēlas zaudēt saikni ar Latviju.Brocēnu vidusskola Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā saņem balvas par augstiem sasniegumiem mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, un arī šogad ir saņemts apbalvojums par augstiem sasniegumiem dabaszinību priekšmetos.Skola bija viena no pirmajām, kas veiksmīgi iesaistījās pilotprojektā „Latvijas skolas soma” un nesen konferencē Rīgā dalījās savā pieredzē ar citiem Latvijas pašvaldību pārstāvjiem (sk. http://lv100.lv/jaunumi/latvijas-skolas-somasforuma-materiali/).Pārliecinoši varu apgalvot, ka Brocēnu vidusskola ir paraugs daudzām inovācijām. Nobeigumā mans ieteikums ekonomģeogrāfam J. Turlajam: pirms minēt piemērus par kādu konkrētu skolu vai novadu, ir lietderīgi labi iepazīt reālo situāciju, lai konferencēs un plašsaziņas līdzekļos neizplatītu nepatiesu informāciju. Mans viedoklis – ekonomģeogrāfa pētījums ir tendēts uz Latvijas lauku iznīcināšanu.”Laikraksts “Izglītība un kultūra” Nr.22 (532)21.decembrī 2017. gadāhttps://www.izglitiba-kultura.lv/raksti

21.12.2017

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Brocēnu novada pašvaldībā ir sākušās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālokompetenču attīstībai” ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.Projekta mērķis ir - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanuvispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenie uzdevumi - jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšana,lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas.Projektā iesaistītās skolas ir Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola, bet atsevišķās aktivitātēs varēs piedalīties arī Gaiķu un Remtes pamatskolu izglītojamie.Blīdenes pamatskolā individuālajam atbalstam piesaistīti 2 pedagogu palīgi un darbojas šaha un prāta spēļu pulciņš.3. novembrī notika pirmā Talantu skolas nodarbībā, kurā novada7.-10.klašu skolēni varēja uzzināt– ar ko nodarbojas ģeogrāfi Latvijā, aktuālās pētījumu metodes. Nodarbību vadīja LU ĢZZFģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras pētnieks un docētājs Agnis Rečs, kurš stāstīja par savupieredzi, piedaloties arktiskajās zinātniskajās ekspedīcijās uz Grenlandi un Islandi. Skolēniem tikadota iespēja arī ar dronu iegūto attēlu izmantošanas iespējas.30. novembrī novada 5.-6. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā Eksperimentilaboratorijās par tēmu – Elektrība. Bērniem bija iespēja uzzināt par elektroenerģiju mūsu ikdienāun apkārtējā pasaulē, iepazīt tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas.Nodarbības otrajā daļā katram dalībniekam bija iespēja piedalīties telpisku 3D maketu būves darbnīcā.Nodarbību vadīja SIA “Mazā brīnumzeme” pārstāvji.7.decembrī notika otrā Talantu skolas nodarbība, kurā skolēni uzzināja par klimatu un laikapstākļiem,klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē. Nodarbību vadīja LU Ģeogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes docente Gunta Kalvāne, kura nodarbības otrajā daļā runāja par skolēnu zinātniski– pētnieciskajiem darbiem – ieteikumi, padomi – kā tikt līdz rezultātam. Eiropas Sociālāfonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) norisinās darbībasprogrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamoindividuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.Informāciju sagatavoja Rudīte Muraševa,Projektu speciāliste

07.12.2017