Izglītība

Brocēnu novada izglītības darba mērķis un uzdevumi 2015./2016. mācību gadā

Mērķis: Pilnveidot izglītības kvalitāti novadā  –  Mūsdienīgs, sadarbībā balstīts mācību process un vide, kurā skolēniem tiek izkoptas mācīšanās prasmes, dzīvesprasmes, atbildība, mērķtiecība, tiek veicināta karjeras izglītība. –  Pedagogu un izglītojamo vecāku sadarbība vienotu vērtību un uzvedības principu ievērošana mācīšanas un mācīšanās procesā. –  Izglītības iestāžu vadības komandas profesionāla darbība iestādes kolektīva virzībā uz vienotu mērķi, vērtību izpratni un sadarbību ar vietējo sabiedrību.  Mācību darba uzdevumi: 1.  Akcentēt mācību procesā jēgpilnu individuālo pieeju atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām. 2.  Veicināt interesi, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā. 3.  Attīstīt individuālo sadarbību ar skolēnu vecākiem mācību un audzināšanas procesā. Metodiskā darba uzdevumi: 1.  Organizēt skolēna individuālajai attīstībai un vajadzībām atbilstošu mācību procesu, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. 2.  Mērķtiecīgi izmantot informācijas tehnoloģiju iespējas mācīšanas un mācīšanās procesā. 3.  Turpināt novada pedagogu sadarbību, nodrošinot visu vecumposmu pēctecību mācību un audzināšanas procesā. 4.  Iesaistīt novada pedagogus konkursa „Inovatīva problēmrisināšana mācību un audzināšanas darbā izglītības iestādēs” norisē.  Audzināšanas darba uzdevumi: 1.  Stiprināt skolēnu pilsonisko apziņu, valstiskuma identitāti un patriotismu, iedzīvinot Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, pētot savu novadu.   2.  Veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību skolas un vietējās kopienas izglītības un kultūrvides veidošanā Brocēnu novadā. 3.  Sekmēt formālās un neformālās izglītības sasaisti skolēnu radošuma un inovatīvās darbības veicināšanā.

10.09.2015