Izglītība

Brocēnu vidusskolai būt!

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministramK.ŠadurskimLatvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājamG.KaminskimPētījuma “ Optimālā vispārējās izglītībasiestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”pētnieku darba grupas vadītājamekonomģeogrāfam J.TurlajamAtklātā vēstulePēdējā laikā sabiedriskajos medijos, dažādās auditorijās tiek apspriests ekonomģeogrāfa J.Turlaja veiktais pētījums par skolu tīkla reformu Latvijā. Ar šo atklāto vēstuli vēlamies vērsties pie Jums,jo uzskatām to par vajadzīgu un nepieciešamu, lai turpmāk pārtrauktu publisku Brocēnu novada Brocēnu vidusskolas nepamatotu nomelnošanu, salīdzinot ar kaimiņu novada vidusskolu, par pamatu ņemot tikai viena mācību gada skolēnu CE rezultātus un neskaidrojot metodoloģiju, kā šierezultāti iegūti. Ja publiskajā telpā runā par kvalitāti, tad rādītājs nav tikai centralizēto eksāmenu viena gada kopējais procents. Pētījumā izmantoti 2015./2016. mācību gada CE latviešu valodas, matemātikas un svešvalodu eksāmenu rezultāti, un kopējais procentsaprēķināts ļoti nekorekti. 2015./2016. mācību gadā Brocēnu vidusskolā eksāmenus kārtoja 30 skolēni, pētījumā saskaitīti procenti un sadalīts uz 34 skolēniem, jo tāds bija skolēnu skaits uz 1. septembri, nevis eksāmenu kārtotāju skaits. Rezultātā iegūta nepatiesa informācija! Jo lielāks skolēnu skaits mācību gada sākumā un mazāks reālais eksāmenu kārtotāju skaits, jo rodas zemāks procents. Lai gan J.Turlajs pētījumā apgalvo, ka tieši šāds aprēķins ir visobjektīvākais izglītībaskvalitātes rādītājs, mēs uzskatām, ka šāds aprēķins nav visobjektīvākais izglītības kvalitātes rādītājs skolā. Brocēnu vidusskola ir vienīgā vidusskola novadā, kura izpilda pašvaldības uzstādījumu nodrošināt iespēju visiem novada jauniešiem bez atlases iegūt vispārējo vidējo izglītību savā novadā. Skola vidusskolas posmā piedāvā arī neklātienes programmu. Brocēnu novada izglītības stratēģija paredz ilgtspējīgu, novada ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošu izglītības iestāžu tīklu, lai nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas pieejamību tuvu dzīvesvietai, kā arī visiem izglītojamajiem vienlīdzīgas iespējas iegūt daudzveidīgu interešu izglītību.Uzskatām, ka regulāri nekorekti un tendenciozi ekonomģeogrāfs J. Turlajs salīdzi-na Brocēnu vidusskolu ar Druvas vidusskolu (portāls Delfi 28.10.2017., Saldus novada pašvaldības deputātu un izglītības iestāžu vadītāju seminārs 31.10.2017., TV raidījums “Pa-norāma” 19.11.2017., Latvijas Pašvaldību savienības seminārs “Novadu diena” Aizkrauklē 24.11.2017., TV raidījums “Tieša runa” 29.11.2017., Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāju sanāksme ar Izglītības un zinātnes ministru K. Šadurski 07.12.2017.), veicinot apjukumu un neizpratni Latvijas sabiedrībā par Brocēnu vidusskolas pastāvēšanas iespējamību nākotnē. Šāda veida publiski paziņojumi ir reputācijas graušana skolai, kurai savu bērnu izglītošanu šajā mācību gadā uzticējuši gandrīz 600 skolēnu vecāki. Brocēnu vidusskolā uzņem skolēnus 10.-12. klasē bez īpašiem nosacījumiem; īsteno pamatizglītības un speciālās izglītības programmas 1.- 9.klasei; īsteno tālmācības program-mu no1.-9.klasei un neklātienes programmu 10.-12.klasei, kas reāli nodrošina izglītošanās un izaugsmes iespējas ļoti dažāda vecuma un vajadzību skolēniem Latvijā un ārpus tās. Brocē-nu vidusskolā un Brocēnu izglītības un kultūras centrā ir 25 interešu izglītības pulciņi, kurukopējais apmeklētāju skaits pārsniedz skolēnu skaitu (skolēns apmeklē vairākus pulciņus). Vēlamies uzsvērt, ka Brocēnu vidusskolā pēdējo sešu gadu laikā skolēnu skaits ir pieaudzis no 401 līdz 596, tai skaitā klātienes skolēnu skaits no 387 līdz 441, klašu piepildī-jums pamatskolas posmā liecina par potenciālu vidusskolas klašu izveidi ilgtermiņā. Arvien vairāk jaunoģimeņu Brocēnu pilsētu izvēlas par savu dzīvesvietu, jo šeit ir sakārtota vide un ir nodrošinātas vietas bērniem inovatīvos bērnudārzos. Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti klātienes programmu skolēniem ir augstāki nekā vidēji valstī. Brocēnu vidusskola Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā saņem balvas par augstiem sasniegumiem mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, un arī šogad ir sa-ņemts apbalvojums par augstiem centralizēto eksāmenu rezultātiembioloģijā un ķīmijā. Skolā notiek mērķtiecīgs darbs ar talantīgajiem skolēniem, un starpnovadu mācību priek-šmetu olimpiādēs regulāri ir augsti sasniegumi, katru gadu skolēni gūst godalgotas vietas arī valsts olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Latvijas skolu reitingā (A. Kronvalda fonds) darbā ar talantīgajiem skolēniem 2017. gadā mazo skolu grupā ir iegūta 7. vieta valstī. Vidēji 88% vidusskolas klātienes programmu absolventu iestājas augstākajās mācību iestādēs. Skolā ir izveidotas hokeja klases. Sadarbībā ar Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skolu mācību process tiek saskaņots ar hokeja treniņiem, domājot par skolēnu noslodzi. Šī iespēja nodarboties ar hokeju piesaista skolēnus arī no citiem novadiem, tostarp arī no Saldus novada. Brocēnu vidusskola ir populāra Latvijā ar savām izglītības darba inovācijām un dar-bu projektos –“Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos “, “Matemātika un dabaszinības 7.-9.klasei”, “Kompetenču piee-ja mācību saturā”, “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, UNESCO Asoci-ēto skolu projekts, “ Latvijas skolas soma” u.c. Šajā mācību gadā ir starp 100 skolām, kas aprobē kompetenču pieeju izglītībā, un to dara 21 skolotājs visos izglītības posmos – sā-kumskolā,pamatskolā un vidusskolā. Arī metodisko darbu novadā vada šīs skolas skolotājas. Skolā bieži viesojas citu novadu skolotāji pieredzes apmaiņas semināros. Brocēnu vidusskolas skolotāji tiek aicināti kolēģiem citos novados vadīt kursus un dalīties labajā praksē. Skolā ir mūsdienīga infrastruktūra un lieliski attīstīta sporta bāze, labiekārtots inter-nāts, ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis. To, ka tiek domāts par kvalitatīvu izglītību Brocēnu vidusskolā, apstiprina arī fakts, ka 101 skolēns no blakus esošā Saldus novada brauc mācīties uz Brocēniem. Ierosinājums J. Turlajam - pirms minēt piemērus par kādu konkrētu skolu vai nova-du, vispirms ir lietderīgi iepazīt reālo situāciju, lai neizplatītu konferencēs un masu medijos nepatiesu un nepārbaudītu informāciju.Uzskatām, ka J. Turlaja pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” nav un nedrīkst būt par pamatu vidusskolu reorganizācijai. Aicinām Izglītības un zinātnesministriju izstrādāt objektīvus skolu kvalitātes kritērijus, kā arī tikties ar pašvaldību vadību, lai labi iepazītu reālo situāciju katrā novadā un tikai tad izdarītu secinājumus, un pieņemtu lēmumu par vidusskolu reorganizāciju, nepazeminot novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.Domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava,13 deputāti

21.01.2018

Novada alternatīvā olimpiāde

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris. 11. decembrī Brocēnu Kultūras un izglītības centrā notika Alternatīvā olimpiāde, kurā piedalījās 5. un 6. klašu skolēni no visām novada skolām. Šī olimpiāde ir īpaša ar to, ka dalībniekiem ir ne tikai iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes, bet arī vienlaicīgi sadarboties gan ar skolotājiem, olimpiādes vadītājiem, gan savā starpā. Dalībnieki darbojās grupās trīs pavisam atšķirīgās jomās. Bibliotēkā vajadzēja prast orientēties un atrast vajadzīgo grāmatu un atbilstošo populārzinātnisko tekstu Brocēnu bibliotēkas vadītājas Valdas Ozoliņas vadībā. Kopā ar Brocēnu vidusskolas mazpulka vadītāju Intu Svažu skolēni gatavoja dāvanu kastītes, tās noformēja, pielietojot dekupāžas tehniku. „Ripo auto ”- katrs gatavoja savu auto modeli- slīpēja, krāsoja, līmēja un pat sacentās ātruma sacensībās pulciņa vadītāja Zigmunda Zaļenko vadībā. Lai gan olimpiādē tiks noteiktas godalgotas vietas, ne vienmēr ieguvums ir mērāms tikai ar to vien. Skolēniem šī diena bija katram savu atklājumu pilna – kāds apguva jaunas prasmes un atklāja sevī kādu talantu, cits ieguva jaunus draugus, kāds vienkārši jutās labi, pildot olimpiādes uzdevumus un pavadot dienu brīvā, pozitīvā gaisotnē. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.Informāciju sagatavoja Gundega Vorobjova,Brocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļas plānotāja;Rudīte Muraševa, Brocēnu novada pašvaldības projektu speciāliste

16.01.2018

CSDD konkursa „Gribu būt mobils!” neklātienes kārta noslēgusies

Ir noslēgusies CSDD organizētā konkursa 6. – 8.klašu skolēniem „Gribu būt mobils!”. Pavisam Latvijā konkursā piedalījās 573 komandas, bet Liepājas reģionā – 70 komandas. Brocēnu vidusskola šogad bija pārstāvēta ar 17(!!!) komandām. Šogad konkurss bija organizēts tā, ka katrs skolēns individuāli pildīja uzdevumus sajauktā secībā. Pēc tam summējās kopā komandas punkti. Interesanti bija vērot, cik atbildīgi pret saviem komandas biedriem katrs pildīja uzdevumus! 2 nedēļu garumā fizikas kabinets bija pārvērties par ceļu satiksmes noteikumu un drošības uzdevumu pildīšanas vietu! 7.a klases komanda „Ašie velobraucēji” (K.Valteris, K.Buls, A.Šteins, R.Stūris) ierindojās labāko 10 komandu starpā un ieguva tiesības startēt Liepājas reģiona pusfināla sacensībās 2018.gada 18.janvārī Kuldīgā. K.Valterim un R.Stūrim ir pieredze šajā konkursā jau pagājušajā gadā. Turēsim īkšķus! Savukārt, 100 labākās komandas Latvijā saņēma Atzinības rakstus un nelielas balviņas. To vidū arī 5 Brocēnu vidusskolas komandas:BROČU DINAMĪTS: Ā. Maks, M.Šulcs (8.a), R.Brasls, A.Vītols (8.c);BROČU REZERVISTI: K.Sanduļaka, K.Ulena (7.b), Ē.Novickis (8.a),E.Dombrovskis (8.c);MIN UN RULLĒ!: N.Grišāne, R.Kalve, J.Štegmanis, A.Puškarjovs (7.b);BROČI GĀZĒ!: R.Kļava, R.Pavārs, Ā.Ārnieks, M.Lazda (8.c);ROLTONI: S.Sergejeva, E.Zaķe, K.Zakevics, T.Kudiņš (8.c).Aicinājums visiem konkursa dalībniekiem – esot uz ceļa, atcerieties un ievērojiet, ko mācējāt, pildot uzdevumus! Lai drošs ceļš!Informāciju sagatavoja Anete Milta,Interešu izglītības pulciņa „RIPO DROŠI!” vadītāja

12.01.2018

Radošo mākslas un dizaina darbu konkurss “Mana sapņu profesija!”

Radošo mākslas un dizaina darbu konkurss “Mana sapņu profesija!”1. Konkursa mērķis Radošo mākslas un dizaina darbu konkursa “Mana sapņu profesija!” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošumu, domāt par savu nākotni jau izglītības iestādē, iztēlojoties sevi savā sapņu profesijā, izzināt un attīstīt savas radošās spējas un talantus. 3. Konkursa norises laiks No 2017. gada 2.oktobra līdz 2018.gada 2.februārim.4. Dalībnieki Konkursā aicināti piedalīties bērni no trīs gadu vecuma līdz skolas vecumam, sākumskolas skolēni no 1. līdz 4. klasei un no 5. līdz 9. klasei no visām Brocēnu novada vispārizglītojošajām skolām, kā arī individuāli. 5. Uzdevums Konkursa darbs ir vizuāla kompozīcija “Mana sapņu profesija!”, kas radīta, izmantojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus – akvareļu, guaša krāsas, zīmuļus, flomāsterus, aplikācijas tehniku, fotogrāfijas, jauktu tehniku u.c. 6. Noteikumi: 1.darba formāts – A4 kartona loksne 200-350 g/m2 , 2.darbam jāatbilst tēmai “Mana sapņu profesija!”, 3.autoram jādod savam darbam nosaukums. 7. Darbu iesniegšana: Līdz 2018. gada 2.februārim darbi jāiesniedz Brocēnu novada pašvaldībā, klientu apkalpošanas centrā (Lielcieceres iela 3, Brocēni), darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Iesniedzot darbu, jānorāda darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, vecums, pārstāvētā iestāde un personas, kas iesniedz darbu, (skolotājs, skolēna vecāki, skolēns) kontaktinformācija. Radošos darbus var iesniegt, sūtot tos arī pa pastu uz iepriekš norādīto pasta adresi. Viens darba autors var iesniegt ne vairāk kā 2 darbus. Iesniedzot skolēnu radošos darbus, skolotājs garantē audzēkņa piekrišanu darba izmantošanai izstādē „Mana sapņu profesija”. Piedaloties konkursā individuāli, dalībnieki nodod radošo darbu autortiesības Brocēnu novada pašvaldībai konkrētam mērķim – izstādei „Mana sapņu profesija”, apliecinot to ar vecāku parakstu. Brocēnu novada pašvaldība apņemas norādīt darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu, iestādi un darba nosaukumu. 8. Vērtēšana Konkursa noslēgumā tiks apkopoti radošākie bērnu un pusaudžu darbi, kurus vērtēs ekspertu komisija. Iesniegtos darbus vērtēs trīs vecumgrupās: - no trīs gadu vecuma līdz skolas vecumam, - sākumskolas skolēni no 1. līdz 4. klasei, - pamatskolas skolēni no 5. līdz 9. klasei. Vērtēšanas kritēriji: - atbilstība izvirzītam uzdevumam, - izpildījuma kvalitāte, - individuāla uzdevuma idejas realizācija (ievērojot uzdevuma nosacījumus). Izstādē tiks eksponēti ekspertu komisijas atlasītie darbi un apbalvoti 10 žūrijas komisijas novērtētie labākie darbi. 9. Darbu eksponēšana Konkursa noslēgumā tiks izveidota radošo mākslas un dizaina konkursa atlasīto darbu izstāde „Mana sapņu profesija!”. Izstādes atklāšanas dienā 2018. gada februārī tiks apbalvoti desmit labāko darbu autori. Izstāde Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā būs skatāma līdz 2018. gada martam. 10. Vērtēšanas komisija Vērtēšanas komisijā piedalīsies 5 dažādu profesiju pārstāvji.11. Balvu fonds. Balvu fondā būs balvas no dažādiem uzņēmumiem. Apbalvošana notiks Projesiju nedēļas laikā 2018.gada februārī.12. Kontaktinformācija: Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants, T. nr. 22019265 E-pasts: intasvaza@gmail.com .13. Citi noteikumi Dalībnieki, iesniedzot savus darbus, piekrīt, ka Brocēnu novada pašvaldība drīkst izmantot un uzglabāt viņu personas datus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

22.12.2017