Izglītība

Formālajā un neformālajā izglītībā atļauj organizēt klātienes nodarbības ārtelpās

Nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, ārtelpās drīkstēs īstenot formālās un neformālās izglītības programmu nodarbības grupās līdz 20 bērniem tajās administratīvajās teritorijās, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250. Vienlaikus nolemts, ka šis lēmums 30. martā tiek pārskatīts, izvērtējot iespēju klātienes nodarbības ārtelpās atļaut arī citās teritorijās.  To paredz 2021. gada 12. martā, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Formālajā izglītībā skolas varēs īstenot līdz 5 nodarbībām, bet neformālajā izglītībā līdz 2 nodarbībām no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Nodarbības nav noteiktas kā obligāta mācību procesa sastāvdaļa - katra skola epidemioloģiski drošajās teritorijās varēs patstāvīgi pieņemt lēmumu par klātienes nodarbību īstenošanas veidu un kārtību ārtelpās. Ilgstoši saglabājoties epidemioloģiski sarežģītai situācijai, Izglītības un zinātnes ministrija rosināja valdību rast samērojamus risinājumus, lai būtu iespējas nostiprināt attālinātu mācību laikā iegūtās zināšanas, saņemot nepastarpinātu pedagoga atbalstu. Svarīgi arī uzsvērt, ka, ilgstoši mācoties attālināti, cieš arī bērnu emocionālais un psiholoģiskais stāvoklis, un tas rada papildu darba apjomu un psihoemocionālo slodzi visām iesaistītajām pusēm. 12.martā valdība pieņēma grozījumus saistībā arī ar reģionu principa īstenošanu klātienes mācību organizēšanā. Pirmās trīs nedēļas ir parādījušās būtiskas problēmas ar noteikto kritēriju piemērošanu – nepieciešamību  īsos termiņos pārslēgties no klātienes izglītības procesa uz attālinātajām mācībām, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju vienas nedēļas laikā pieaug. Īpaši asi šo situāciju izjūt skolas tajās administratīvajās teritorijās, kur iedzīvotāju skaits ir zem 10 000. Tāpēc valdība nolēma, ka atsevišķos gadījumos mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var turpināt, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250. Šādos gadījumos situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskajiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem un citiem kritērijiem, vienlaikus vērtējot tos kontekstā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju. Tāpat valdība nolēma, ka pirmsskolas izglītības iestādes turpina strādāt klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, kā arī nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Pirmskolas izglītības iestādēs no 16. marta darbu turpinās, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē, kā arī tiem, kuru darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu.  Ar  valdībā apstiprinātajiem rīkojuma projektiem par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" var iepazīties MK tīmekļvietnē. https://www.izm.gov.lv/lv

14.03.2021

Informācija par ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā

Informācija 1. - 4. klašu vecākiem: 28. janvārī Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmuma projekts “Par valsts budžeta dotācijas un pašvaldības  budžeta līdzekļu 1. - 4. klašu izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā”. No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām un pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamajiem 1,70 euro  (kas sastāv no 0,71 euro valsts budžeta dotācijas un 0,99 euro pašvaldības budžeta līdzekļiem) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu. Atbalstu izglītojamo ēdināšanai piešķir, izsniedzot pārtikas paku 17,00 euro (septiņpadsmit euro 00 centi) apmērā par laika periodu no 2021.gada 25. janvāra līdz 2021.gada 7. februārim katram izglītojamajam.Ja ar Ministru Kabineta noteikumiem attālinātais mācību process tiks pagarināts, tad atbalstu turpina sniegt 1,70 euro  apmērā dienā katram izglītojamajam, piešķirot pārtikas paku reizi divās nedēļās. Pārtikas pakas tiks izsniegtas izglītības iestādēs izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) pret  parakstu veidlapā.  Informāciju par pārtikas paku saņemšanas laiku sniegs attiecīgā izglītības iestāde. Informācija 5. - 12. klašu vecākiem: Brocēnu novada pašvaldība  no pašvaldības budžeta līdzekļiem turpina sniegt atbalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā vai kuri mācās kādā no Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet nav deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1.00 euro apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu.No pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” budžeta līdzekļiem turpina sniegt  atbalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, kuriem piešķirtas brīvpusdienas, pamatojoties uz trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu, 1,70 euro apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu. Maksājums ēdināšanas atbalstam tiek veikts vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi. Atkārtoti iesniegums nav jāraksta.

28.01.2021