Projekti

Projekta nosaukums Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā
Projekta identifikācijas numurs 1-08/309/2018
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Attīstības nodaļas vadītāja - Ance Puriņa, T.25125160, 63807306, e-pasts – ance.purina@broceni.lv un SIA ”Brocēnu Siltums” Ingus Mednis, T. 29221593, e-pasts – ingus@brocenusiltums.lv
Partneri SIA ”Brocēnu Siltums”, biedrība ”Imulas senleja”, Gaiķu pagasta pārvalde
Mērķi un uzdevumi Izbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārta Gaiķu pagasta Satiķu ciemā. Sakārtota un labiekārtota notekūdeņu attīrīšanas iekārtas teritorija Gaiķu pagasta Satiķu ciemā. Veikti projekta publicitātes pasākumi.
Finansējuma avots Latvijas Vides aizsardzības fonds, ar 01.05.2019. saistību pārņēmējs Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Finansējums Projekta kopējās prognozētās izmaksas EUR 80000,00, no kurām EUR 56000,00 (70%) ir attiecināmās izmaksas un EUR 24000,00 (30%) Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 11.06.2018. – 31.10.2019.
Joma

Vides un dabas resursu aizsardzība.

Administratīvā teritorija Gaiķu pagasta Satiķu ciems
Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots veikt aktivitātes, kuru rezultātā notiktu vides stāvokļa uzlabošana un vides apdraudējuma risku novēršana, pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā, attiecīgi novēršot pietekami neattīrītu kanalizācijas notekūdeņu ieplūšanu Imulas upē. 

Aktualitātes

13.07.2018. noslēgts “Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību” Nr.1-20/153 ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju.

Initiates file downloadLīgums (.pdf).

02.05.2019. - Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija (Būvprojekts) objektam "Attīrīšanas iekārtu pārbūve". Darbu veica Ilva Kliedere, reģ. Nr. 230877-11907.

13.06.2019. - Izsludināts iepirkums būvdarbiem, identifikācijas Nr. BNP 2019/21. Vairāk par iepirkumu - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23132

26.06.2019. - Iepirkuma Nr. BNP 2019/21. atvēršana. Ar Iepirkumu komisijas sēdes protokolu Nr.3, Iepirkumu komisija nolemj par uzvarētāju atzīt un slēgt līgumu ar SIA ”Gate L”, reģistrācijas Nr.48503012472 par kopējo summu EUR 89 364,56 bez PVN (ar PVN EUR 108 131,12).

27.06.2019. - Ar Brocēnu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.9, 41.§ ”Par papildus līdzfinansējuma nodrošinājumu projekta "Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā" īstenošanai”, projekta īstenošanai piešķirts papildus finansējums no pašvaldības budžeta EUR 28 132,00 apmērā.

11.07.2019. - noslēgts Iepirkuma līgums Nr.3-21.1/19/498 ”Satiķu attīrīšanas iekārtu pārbūve”. Darbu veicējs SIA ”Gate L”, reģistrācijas Nr.48503012472 par kopējo summu EUR 89 364,56 bez PVN (ar PVN EUR 108 131,12).

12.07.2019. - noslēgts Būvuzraudzības līgums Nr.3-21.3/19/500 ar SIA ”SNB projekti”, reģistrācijas Nr.41203040473 par kopējo summu EUR 4 900,00 bez PVN (ar PVN EUR 5 929,00).

29.07.2019. - pirmā būvsapulce.

26.09.2019. - Biedrības ”Imulas senleja” dalībnieki un vietējie iedzīvotāji 2019.gada 19.septembrī Vispasaules talkas dienā strādāja pie Satiķu attīrīšanu iekārtas pieguļošās teritorijas  degradētās vides sakopšanas Gaiķu pagasta Satiķu ciemā. Vākti kritušie zari, grābtas lapas un apsekotas avotu vietas. Biedrības dalībnieki nolēmuši ka tas nākamgad jāsakārto.

01.06.2020. - Biedrība ”Imulas senleja” Brocēnu novada pašvaldības 2020.gada projektu fonda konkursā iesniegusi iniciatīvas projektu ”Vecsatiķu muižas avota labiekārtošana”, lai sakārtot un attīrīt avotiņa vietu netālu no attīrīšanas iekārtām. 2020.gada 28.maija Brocēnu novada pašvaldības dome apstiprinājusi projekta ideju un tā jārealizē viena gada laikā. Informācija - Opens external link in new windowhttps://broceni.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/aktualitates/news/detail/News/noslegusies-brocenu-novada-pasvaldibas-iniciativas-sporta-pasakumu-bernu-un-jauniesu-nomet.html

05.06.2020. - Brocēnu novada būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB