Projekti

Projekta nosaukums Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā / VideoGuard
Projekta identifikācijas numurs LLI-258
Iesniedzējs Kurzemes plānošanas reģions
Kontaktpersona Edvīns Drigins, t.:+371 26457644, e-pasts: edvins.drigins@kurzemesregions.lv. Solvita Upmane, t.: +371 63807306 , e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv
Partneri Latvijā : Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris; Aizputes novada pašvaldība; Brocēnu novada pašvaldība; Dundagas novada pašvaldība; Durbes novada pašvaldība; Grobiņas novada pašvaldība; Nīcas novada pašvaldība; Priekules novada pašvaldība; Rojas novada pašvaldība; Rucavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Skrundas novada pašvaldība; Talsu novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība. Lietuvā: Kretingas rajona pašvaldība; Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība.
Mērķi un uzdevumi Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.
Finansējuma avots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam
Finansējums Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 Eiro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums 88 314,12 Eiro (15%) Tai skaitā Brocēnu novada pašvaldības projekta kopējais budžets ir 9324,00 e
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 2018.gada 1.jūnijs - 2019.gada 30.novembris
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Kurzemes plānošanas reģions
Galvenās aktivitātes

Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, izvairoties no lēna, formāla  pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību efektīvāku.

17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju piemēram, numura zīmes  automašīnām, kas šķērso videonovērošanas kameru skata lauku.

Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros.  Kā rezultāts tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā.

 

 

Aktualitātes

11.12.2019

Noslēdzies projekts "Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā" (VideoGuard).

Projekta "Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā" (VideoGuard) noslēguma konferencē 26. novembrī Talsu Kultūras namā tikās projekta partneri, lai pārrunātu projekta norisi un tā sasniegos rezultātus - izveidoto pārrobežu sadarbības informācijas sistēmu ar videonovērošanas kamerām, kas ļaus efektīvāk samazināt noziedzību reģionā. Konferences laikā starp projekta partneriem un Kurzemes reģiona valsts policiju tika parakstīts nodomu protokols ātrākai datu un informācijas apmaiņai starp partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām.

Projekta ietvaros četrpadsmit Kurzemes novadu pašvaldībās un trīs Lietuvas pašvaldībās ir uzstādītas 170 modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāta programmatūra datu apmaiņai, lai uzlabotu partneru teritorijā esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicinātu juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām. Brocēnu novada pašvaldībā ir uzstādītas 7 video kameras numuru zīmju fiksēšanai un video novērošanai Brocēnu pilsētā un Emburgā: 1) Lielcieceres ielas un A9 autoceļa krustojums, Brocēni (3 kameras); 2) Liepu ielas un A9 autoceļa krustojums, Brocēni (1 kamera); 3) Lielcieceres ielas un Krasta ielas krustojums, Brocēni (2 kameras); 4) Draudzības ielas un P109 autoceļa krustojums, Emburga, Brocēnu novads (1 kamera). Visas video novērošanas kameras ir izvietotas uz Brocēnu novada pašvaldības un VAS “Latvijas Valsts ceļi” īpašumiem.

Projekta īstenošanas laikā partneri tikās kopējās darba grupu sanāksmes (Talsu un Skuodas pašvaldībās) un pieredzes apmaiņas vizītes (Brocēnos un Saldū). 


03.10.2019

Šodien Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā notika pieredzes apmaiņas tikšanās starp projekta Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) partneriem no Latvijas Kurzemes pašvaldībām un Lietuvas pašvaldībām. 

Tikšanās laikā Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētajas vietnieks Ārijs Sproģis prezentēja Brocēnu novadu projektā iesaistītajiem partneriem. Brocēnu novada pašvaldības policijas priekšnieks Gatis Lieldaudzietis, Attīstības nodaļas speciālistes Solvita Upmane un Ance Puriņa kopā ar IT nodaļas speciālistiem Valēriju Fedotovu un Jāni Neimetu dalījās pieredzē par Brocēnos realizēto projektu. Par Saldus novada pašvaldības realizēto projektu dalījās pieredzē Attīstības nodaļas galvenais IKT speciālists Romāns Ņikiforovs un pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis. 

Partneriem šodien bija iespēja arī klātienē redzēt projekta laikā iegādātās kameras un citu aprīkojumu, braucot apskates vizītē pa Brocēnu un Saldus pilsētām, un viesojoties Saldus pašvaldības policijas telpās.

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.

Projektā ir iesaistījušies sekojoši partneri:

Latvijā :

Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris; Aizputes novada pašvaldība; Brocēnu novada pašvaldība; Dundagas novada pašvaldība; Durbes novada pašvaldība; Grobiņas novada pašvaldība; Nīcas novada pašvaldība; Priekules novada pašvaldība; Rojas novada pašvaldība; Rucavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Skrundas novada pašvaldība; Talsu novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība.

Lietuvā:

Kretingas rajona pašvaldība;  Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība.

Nākamais projekta pieredzes apmaiņas pasākums plānots Kretingas rajona pašvaldībā. 

06.02.2019.

Lai uzlabotu drošības pasākumus novadā - uzstāda videonovērošanas kameras 

2019.gada janvārī Brocēnu pilsētā un Emburgā sāka izvietot videonovērošanas kameras projekta ”Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (LLI-258 ”Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia anc Lithuania”/VideoGuard) ietvaros. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. Kopā tiks uzstādītas 5 (piecas) videonovērošanas kameras automašīnu numuru nolasīšanai un 2 (divas) platleņķa videonovērošanas kameras. Tās tiks pieslēgtas februāra beigās un to pārzinis ir Brocēnu novada pašvaldības policija.

Opens external link in new windowRelīze.


30.11.2018.

Projekta partneru tikšanās Lietuvā

Interreg V-A Latvija - Lietuva programmas 2014. - 2020. līdzfinansēta projekta nr. LLI-258 “Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (VideoGuard) novembra mēnesī notika divi pasākumi. Vienā no tiem piedalījās arī Brocēnu novada pašvaldības pārstāvji.

14. novembrī Skodā, Lietuvā, notika projekta vadības un uzraudzības grupu sanāksme. No Brocēniem piedalījās projektu vadītāja Ruta Mieze, informāciju sistēmu administrators Valerijs Fedotovs un domes priekšsēdētāja vietnieks Ārijs Sproģis. Partneru tikšanās gaitā tika pārrunātas turpmākās projekta aktivitātes, partneru lomas un uzdevumi. Katra partnera pārstāvis ziņoja par 1.perioda progresu. Uzklausīja valsts policijas pārstāvjus no Latvijas un Lietuvas, kas ir viena no mērķa grupām un potenciālie projekta rezultātu izmantotāji.


05.06.2018.

Uzsākas projekts "Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā" (VideoGuard).

2018.gada 29.maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. 

Šāda projekta realizācija pašlaik ir būtiski svarīga, jo viens no izaicinājumiem ar ko saskaras Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret noziedzību ir projekta partneru pašvaldībās esošo tiesībsargājošo institūcija kapacitātes trūkums, runājot par tehniskajiem risinājumiem ar šīm institūcijām pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobežu tiesiskās un administratīvās sadarbības trūkums starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, uzstādot progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu programmatūru datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem.

Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, izvairoties no lēna, formāla  pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību efektīvāku.

17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju piemēram, numura zīmes  automašīnām, kas šķērso videonovērošanas kameru skata lauku.

Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros.  Kā rezultāts tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Brocēnu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz programmas vietni: Opens external link in new windowwww.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES vietni: Opens external link in new windowwww.europa.eu


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB