Projekti

Projekta nosaukums Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā
Projekta identifikācijas numurs Nr. 9.2.4.2/16/I/086
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Rudīte Muraševa, t. +371 63807306, e-pasts: rudite.muraseva@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Īstenot vietēja mēroga pasākumus, uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds
Finansējums EUR 70 619,00, t.i., 100% ESF finansējums
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 01.07.2017. - 31.12.219.
Joma

Veselības veicināšana

Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projekta darbības:

  1. projekta vadības nodrošināšana;
  2. projekta īstenošanas nodrošināšana;
  3. slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (sirds un asinsvadu slimību profilakse un onkoloģisko slimību profilakse);
  4. veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (veselību veicinoši pasākumi bērniem, teritoriāli atstumtajiem, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, senioriem, personām ar invaliditāi un parējai vietējai sabiedrībai);
  5. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.
Aktualitātes

07.07.2020 Noslēgušās projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros aktivitātes


Brocēnu novada pašvaldībā janvārī notika pēdējā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/086

aktivitāte – seminārs par sirds un asinsvadu veselību.

 Projekta mērķis bija, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes notika no 2017.gada 1.jūlijam līdz 2020. gada 30. janvārim.

Projekta laikā ir notikušas daudz un dažādas aktivitātes, kurās bija iespēja iesaistīties visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem.

Galvenā mērķauditorija, kura tika uzskaitīta, lai pārliecinātos par projekta rezultātu sasniegšanu,  bija iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā ar blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, trūcīgi un maznodrošināti iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem un bērni.  Mērķauditorijas uzskaitei, dalībniekiem tika lūgts aizpildīt anketas, bet uzskaitīt varēja tikai tos apmeklētājus, kuri anketās bija norādījuši personas kodu.

 Pēc projekta noteikumiem Slimības profilakses pasākumos vajadzēja piedalīties vismaz 149 apmeklētājiem, bet Veselību veicināšanas pasākumos vismaz 850 dalībniekiem.  Rezultātā, pēc aizpildītajām anketām,  slimību profilakses pasākumus ir apmeklējuši 261, bet veselības veicināšanas pasākumus 1465 unikāli apmeklētāji – katras anketas aizpildītājs, neatkarīgi no tā – cik pasākumus apmeklējis – ticis pieskaitīts tikai vienu reizi. Paldies visiem, kuri aizpildīja anketas, norādot personas kodus – tādā veidā ļaujot finansētājiem pārliecināties par mērķauditorijas sasniegšanu.

Kopumā pasākumu ir bijis daudz un apmeklētāju arī daudz vairāk – gan tādi, kuri nepieder projekta uzskaitāmajai mērķauditorijai, gan tādi, kuri neaizpildīja anketas vai arī  nenorādīja personas kodus. Projekta aktivitāšu realizācijai ir izlietots piešķirtais finansējums –

 70 419 Eiro.

Slimības profilakses pasākumu ietvaros notika 12 semināri par sirds un asinsvadu slimību profilaksi un 12 semināri par onkoloģisko slimību profilaksi. Semināri notika gan Brocēnos, gan pagastu centros. Visapmeklētākie bija semināri 2019. gadā, kurus organizēja SIA “RA Veselības centrs Brocēni”. Onkoloģisko slimību profilakses semināru organizēšanā izveidojās laba sadarbība ar medicīnas studenti Ilzi Vernavu, kura  vadīja nodarbības gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

Veselības veicināšanas pasākumu ietvaros notika peldēšanas nodarbības, kuras apmeklējuši 300 bērni vecumā no 7 – 15 gadiem un 100 pensionāri. Daļa senioru grupas peldētāju turpināja arī peldēšanas nodarbības pēc projekta noslēguma.  Pašvaldība nodrošināja transportu un trenera apmaksu  - ļoti ceram, ka nodarbības rudenī varēs turpināt.   

Trijos gados notikušas 6 vasaras nometnes – ar 40 dalībniekiem katrā nometnē, 36 mandalu zīmēšanas un jogas nodarbības Brocēnu vidusskolas skolēniem, 14 veselīga uztura akcijas novada izglītības iestādēs – pa 2 akcijām katrā. Brocēnos un pagastu centros notika fizisko aktivitāšu nodarbības – jogas, pilates, veselības vingrošana un nūjošana – pavisam 12 cikli, pa 10 nodarbībām katrā, kurus kopumā apmeklējuši 194 dalībnieki. Projekta laikā bija iespēja apmeklēt 6 lekcijas par veselīga uztura pamatprincipiem un praktiskās nodarbības veselīgu ēdienu pagatavošanai, kas neprasa lielas izmaksas. Katru vasaru notika  15  brīvdabas vingrošanas nodarbības, kuras bija labi apmeklētas un notika Cieceres ezera pludmalē. Ļoti populāras bija arī slidošanas nodarbības – projekta laikā tādas bija 24. Ja projekta sākumā uz slidošanu ieradās apmēram 40 apmeklētāji, tad projekta otrajā pusē jau slidošanā bija vairāk kā 100 dalībnieki un slidotāju būtu vēl vairāk, ja pietiktu slidas un netiktu pārslogots laukums. Ne tik populāras bija motivējošas nodarbības pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem – 4 nodarbības, galvenokārt ar psiholoģisku ievirzi, katrā projekta gadā.  Katru gadu notika arī Veselības festivāls Brocēnos un Veselības diena pagastos. Šie pasākumi tika organizēti sadarbībā gan ar kultūras namiem, gan jauniešu centru “Kopā”, gan jaunatnes darbiniekiem pagastos, gan skolām.

Projekta laikā izveidojās laba sadarbība ar Brocēnu pašvaldības bibliotēku – īpašs paldies vadītājai Valdai Ozoliņai. Katru gadu notika 6 tematiskas lekcijas senioriem – gan par fizisko aktivitāti, gan sirds – asinsvadu veselību, gan uzturu, gan psiholoģiskiem aspektiem. Kopā ar Valdu tika apzinātas gan senioru interese, gan vēlmes – bija iespēja gan pašiem praktizēt dažādās fiziskās aktivitātes, gan tikties ar dakteri Anatoliju Danilānu, gan uztura zinātnieci Lolitu Neimani un daudziem citiem interesantiem un veselības jomā zinošiem speciālistiem.

Ļoti veiksmīga bija sadarbība ar Sociālā dienesta Dienas centru un vadītāju Dainu Sadretdionvu, kas palīdzēja uzrunāt atbalsta grupas dalībniekus cilvēkiem ar invaliditāti – gan noskaidrojot viņu vēlmes, gan aicinot uz jau projektā paredzētajām aktivitātēm. Projekta laikā Dienas centrā notika nodarbības gan par veselīgu uzturu, gan fiziskām aktivitātēm, gan mūzikas un mākslas terapijas nodarbības, gan psiholoģiskas sarunas. Dienas centra apmeklētāji īpaši novērtēja iespēju doties ekskursijās. Projekta laikā cilvēki ar invaliditāti un viņu atbalsta personas ir apmeklējuši Liepāju, Ventspili un Kuldīgu. Tā kā šādi izbraucieni ir īpaši svarīgi, tad arī pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums līdzīgam izbraucienam šajā vasarā, kas, cerams, uzlabojoties situācijai, varēs notikt.

Projekta laikā tika iegādāts arī inventārs – daļa no vingrošanas inventāra atrodas pagastos, bet nūjas nūjošanai  ir pieejamas “Bodnīcā”.

 

  Projekts devis lielu iespēju visiem, kuri vēlējušies un varējuši iesaistīties. Prieks par aktivitātēm, kuras turpinās vai paradumiem, kurus iedzīvotāji mainījuši. Paldies visām biedrībām un cilvēkiem, kuri iesaistījās gan aktivitāšu apmeklētāju piesaistē, gan aktivitāšu realizācijā.


05.11.2019.- Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros

2019.gada rudenī notika nūjošanas nodarbības Remtē, Gaiķos un Brocēnos. Turpinājās atbalsta grupu nodarbības personām ar invaliditāti – mākslas terapijas, mūzikas terapijas un psiholoģijas nodarbības. Notika Veselīga uztura akcijas - Remtes pamatskolā,  Gaiķu pamatskolā  un PII “Mūsmājas”.

Vairāk par pasākumu lasīt: Opens external link in current windowŠeit .

28.11.2019.- pasākumu plāns Initiates file download2019. gada decembra mēnesim


06.11.2019.- pasākumu plāns Initiates file download2019. gada novembra mēnesim


11.10.2019.- pasākumu plāns Initiates file download2019. gada oktobra mēnesim


04.09.2019.- pasākumu plāns Initiates file download2019. gada septembra mēnesim


02.08.2019.- pasākumu plāns Initiates file download2019. gada augusta mēnesim


02.07.2019.- pasākumu plāns Initiates file download2019. gada jūlija mēnesim


02.10.2019.- Brocēnu novada iedzīvotājiem ar invaliditāti jau trešo gadu pēc kārtas tiek sniegta iespēja braukt ekskursijā. Ekskursija notika ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/086 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. 

Vairāk par pasākumu lasīt: Opens external link in new windowŠeit.


16.09.2019.-Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros

Opens external link in new windowRelīze.


08.06.2019.- Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. 

Lekcija pie profesora Danilāna. Veselīgas brokastis PII ‘Varavīksne” tiek gatavotas kopā ar uztura speciālisti Sintiju Kalnišu. Vairāk par pasākumu lasīt: Opens external link in new windowŠeit.


07.06.2019.- Seminārs “Uzturs veselības profilaksei”


­

25.04.2019.- pasākuma plāns 2019. gada maija mēnesim.


10.04.2019. - Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. 

Vairāk par pasākumu lasīt: Opens external link in new windowŠeit


26.03.2019.- pasākuma plāns 2019. gada aprīļa mēnesim.


25.02.2019.- pasākuma plāns 2019. gada marta mēnesim.


20.01.2019.- pasākuma plāns 2019. gada februāra mēnesim.


20.12.2018.- pasākumu plāns 2019. gada janvāra mēnesim.


26.11.2018.- pasākumu plāns 2018. gada decembra mēnesim.


25.10.2018.- pasākuma plāns 2018. gada novembra mēnesim.


10.10.2018.- Putras diena Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Varavīksne”

Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Varavīksne” 10.oktobrī notika Putras diena. Pasākuma mērķis bija veicināt veselīga uztura lietošanu, veidojot izpratni audzēkņiem par veselīgu pārtiku. Pasākumā piedalījās 80 iestādes audzēkņi un darbinieki.

Vairāk par notikušajiem pasākumiem Opens external link in current windowlasīt šeit.


09.10.2018.- pasākumu plāns 2018.gada oktobra mēnesim.


20.09.2018. - pasākuma plāns 2018. gada septembrim.


30.07.2018. -  pasākumu plāns 2018. gada augusta mēnesim.


02.07.2018. - pasākumu plāns 2018.gada jūlija mēnesim.


12.02.2019.- Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. 2018.gada nogalē -   Brocēnu novada iedzīvotājiem bija iespēja  apmeklēt dažādas izglītojošas un veselību veicinošas aktivitātes  -  atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās  Sociālā dienesta Dienas centrā  - ar psiholoģi Gundu Pūci  “Par mieru un harmoniju”. Tematisku lekciju cikla  senioriem ietvaros Brocēnu pašvaldības bibliotēkā notika nodarbība 2 nodarbības ar psiholoģi Svetlanu Paramonovu “Psiholoģisko aspektu ietekme uz sirds un asinsvadu veselību”. Brocēnos notika  seminārs onkoloģisko slimību profilaksei, kuru vadīja Rīgas Stradiņa universitātes studente Ilze Vernava. Šāds seminārs notiks arī 27.februārī  Gaiķu pamatskolā – vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem. 2019.gadā ir nokomplektēta jauna senioru – peldētāju grupa, bet, ja ir interese, vēl var peldētājiem pievienoties. Turpina peldēt Brocēnu vidusskolas bērni un jaunieši, komplektējas jauniešu grupa Brocēnu Jauniešu centrā “Kopā”.  Ļoti apmeklētas bija  slidošanas nodarbības janvārī un februārī. Šajā pusgadā vēl pēdējā slidošana projekta ietvaros - 16.02. no 15.00 – 16.00. 22.02., 01.03. un 08.03. notiks lekcijas – nodarbības senioriem “Fizioterapija un ergonomiskās kustības”. Nodarbības vadīs fizioterapeite Elīna Vītoliņa.  Uz nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš – Brocēnu pašvaldības bibliotēkā pie Valdas Ozoliņas. Projekta ietvaros turpināsies arī citas aktivitātes, pašreiz tiek veiktas tirgus izpētes. Visas nodarbības un lekcijas, ja tās nav ļoti konkrētai mērķauditorijai,  ir atvērtas visiem interesentiem, tāpēc aicinu sekot informācijai Brocēnu pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv, vai arī sekot afišām. Jāņem vērā, ka projekta mērķauditorijas uzskaitei,  pasākumos dalībnieki tiek reģistrēti un lūgts aizpildīt anketas, kā arī projekta publicitātei pasākumu dalībnieki var tikt fotografēti. 

15.12.2018.- Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros.  Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. Visu rudeni Brocēnu novada iedzīvotājiem bija iespēja  apmeklēt dažādas izglītojošas un veselību veicinošas aktivitātes.  Notikušas piecas  atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās  Sociālā dienesta Dienas centrā  - 3 nodarbības par tēmu “Veselīgs un sabalansēts uzturs” un 2 nodarbības ar psiholoģi Gundu Pūci  “Par mieru un harmoniju”. Tematisku lekciju cikla  senioriem ietvaros Brocēnu pašvaldības bibliotēkā notika nodarbība “Uzturs un tā ietekme uz dzīves kvalitāti”,  un 2 nodarbības ar psiholoģi Svetlanu Paramonovu “Psiholoģisko aspektu ietekme uz sirds un asinsvadu veselību”. Izglītības iestādēs notika veselīga uztura akcijas un pagastos Veselības dienas.  Pagastu centros un Brocēnos notikuši semināri sirds – asinsvadu slimību profilaksei, kurus organizēja Latvijas Sarkanais krusts un turpinās arī semināri onkoloģisko slimību profilaksei, kurus vada Rīgas Stradiņa universitātes studente Ilze Vernava. Notika 6 mandalu zīmēšanas un jogas nodarbības Brocēnu vidusskolas 2.- 6.klašu izglītojamajiem. Turpinās peldēšanas nodarbības Remtes pamatskolas un Brocēnu vidusskolas skolēniem un novada senioriem. Jaunajam gadam tiks komplektēta jauna senioru – peldētāju grupa.  Oktobrī Blīdenes pamatskolas telpās notika Motivējošas nodarbības pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem ar psiholoģēm Artu Zepu un Kristīni Šķērstiņu.  29.novembrī Cieceres pagasta bibliotēkā uztura speciāliste Sintija Kalniša vadīja lekciju un nodarbību par veselīgu uzturu un veselīga ēdiena pagatavošanu. Visiem iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties slidošanas nodarbībās – 9. un  30.decembrī.  Slidošanas nodarbības notiks arī jaunajā gadā. Aktivitātes projekta ietvaros turpināsies arī 2019.gadā. Pašreiz tiek plānotas nodarbības un aktivitātes jaunajam gadam, tāpēc arī iedzīvotāji ir aicināti ieteikt interesējošās tēmas. Visas nodarbības un lekcijas, ja tās nav ļoti konkrētai mērķauditorijai,  ir atvērtas visiem interesentiem, tāpēc aicinu sekot informācijai Brocēnu pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv, vai arī sekot afišām.  Jāņem vērā, ka projekta mērķauditorijas uzskaitei,  pasākumos dalībnieki tiek reģistrēti un lūgts aizpildīt anketas, kā arī projekta publicitātei pasākumu dalībnieki var tikt fotografēti. 

Projekta aktivitātes

04.10.2018. -Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. Vasaras mēnešos notika brīvdabas vingrošanas nodarbības Brocēnu pludmalē, 2 nometnes “Prieks un veselība kustībā” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, ekskursija uz Ventspili personām ar invaliditāti   un Veselības diena Blīdenes pagastā. Ir rudens un Brocēnu novada iedzīvotāji ir aicināti apmeklēt dažādas izglītojošas un veselību veicinošas aktivitātes. Septembrī notikušas divas atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās  Sociālā dienesta Dienas centrā par tēmu “Veselīgs un sabalansēts uzturs”, vēl viena nodarbība par šo tēmu notiks 18.oktobrī plkst.13.00.  Novembrī tikšanās turpināsies. Nodarbības “Par mieru un harmoniju” vadīs psiholoģe Gunda Pūce. Septembrī atsākās arī tematisku lekciju cikls senioriem Brocēnu pašvaldības bibliotēkā.  Pirmā bija nodarbība “Uzturs un tā ietekme uz dzīves kvalitāti”, bet 23.oktobrī un 1.novembrī plkst. 10.00  būs  tikšanās par tēmu “Psiholoģisko aspektu ietekme uz sirds un asinsvadu veselību”.  Šīs tikšanās vadīs psiholoģe Svetlana Paramonova. Vairākās izglītības iestādēs jau notikušas un vēl notiks veselīga uztura akcijas – 5.septembrī Brocēnu vidusskolā pasākums “Vitamīnu maratons”, 28.septembrī Remtes pamatskolā pasākums “Veselīgie kokteiļi”, 10.oktobrī PII “Varavīksne” – pasākums “Putras diena”, 12.oktobrī PII “Vālodzīte”- “Katru dienu medus karoti vienu!”, bet laikā no 15.-19.oktobrim Blīdenes pamatskolā notiKs akcija “Vesels ēdis”. Plānoti informatīvi semināri sirds – asinsvadu slimību profilaksei –9.oktobrī plkst 18.00 -PII “Mūsmājas”  , 25.oktobrī  - Gaiķu pamatskolā plkst 9.00 un Blīdenes pamatskolā  plkst.12.00. Seminārus organizē Latvijas Sarkanais krusts – to laikāiedzīvotāji varēs noteikt cukura un holesterīna līmenī, izmērīt asinsspiedienu un noklausīties lektores Lindas Kaminskas lekciju par sirds un asinsvadu slimību cēloņiem, profilaksi un rīcību jau esošu slimību gadījumos. Oktobrī  sākušās mandalu zīmēšanas un jogas nodarbības Brocēnu vidusskolā, ar 16.oktobri sāksies peldēšanas nodarbības Remtes pamatskolas skolēniem un novada senioriem,  notiks 3 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības Remtē. Visas nodarbības un lekcijas, ja tās nav ļoti konkrētai mērķauditorijai,  ir atvērtas visiem interesentiem, tāpēc aicinu sekot informācijai Brocēnu pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv, vai arī sekot afišām. Jāņem vērā, ka projekta mērķauditorijas uzskaitei,  pasākumos dalībnieki tiek reģistrēti un lūgts aizpildīt anketas, kā arī projekta publicitātei pasākumu dalībnieki var tikt fotografēti.

Projekta aktivitātes.


11.06.2018. - Arī vasaras mēnešos iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties dažādās projektā piedāvātajās aktivitātēs. 

10.maijā tematisku lekciju cikla senioriem  ietvaros, notika nodarbība  “Uzturs un tā ietekme uz dzīves kvalitāti”, bet  atbalsta grupai personām ar invaliditāti -  nodarbība “Fiziskās aktivitātes un kustību iespējas cilvēkiem ar invaliditāti”. Šīm grupām nodarbības turpināsies rudenī.  

Pagastos noslēgušās fizisko aktivitāšu nodarbības. Vēl 3 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības rudenī notiks Remtē.  Projekta ietvaros, bet jau nākošajā gadā, ir paredzētas arī nūjošanas nodarbības.

30.maijā Gaiķu pamatskolā notika Veselīga uztura akcija, kuras laikā skolēniem bija iespēja satikties ar uztura speciālisti Katrīnu Spulenieci – Aišpuri. Akcijas laikā skolēni iepazinās ar veselīga uztura pamatprincipiem un paši gatavoja veselīgus našķus. Gan nodarbību vadītāja, gan skolēni secināja, ka viena no galvenajām problēmā ir tā, ka uzturā lietojam pārāk daudz cukuru.

2.jūnijā Brocēnu pludmalē notika Veselības festivāls. Visiem interesentiem bija iespēja iesaistīties jautrās fiziskās aktivitātēs ar veselīgām balvām. Veselības veicināšanas konsultante Eva Leinerte piedāvāja aktivitāti “Kāpēc dzēris ir bīstams”, bet fizioterapeites Elīnas Vītoliņas vadībā varēja veikt ķermeņa funkcionālo novērtēšanu un konsultēties par dažādām aktivitātēm un procedūrām veselības uzlabošanai.  

7.jūnijā Remtē notika informatīvs seminārs “Sirds un asinsvadu profilaksei”. Semināru organizēja Latvijas Sarkanais Krusts un semināra laikā bija iespēja mērīt asinsspiedienu, cukura un holesterīnā līmeni. Lektore Linda Kaminska informēja par sirds un asinsvadu slimībām un to profilaksi, rīcību jau esošu slimību gadījumos. Šādi semināri plānoti arī Gaiķos, Blīdenē un Brocēnos.

Vasaras mēnešos notiks brīvdabas vingrošanas nodarbības Brocēnu pludmalē, Veselības dienas pagastos un 2 nometnes pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Opens external link in new windowPreses relīze.


 01.06.2018. - pasākumu plāns 2018.gada jūnija mēnesim.


02.05.2018. - pasākumu plāns 2018. gada maija mēnesim.


03.04.2018. - pasākumu plāns 2018.gada aprīļa mēnesim.


08.03.2018. - Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” aktivitātes turpinās

Arī 2018.gadā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. 2018.gada februārī notikušas slidošanas nodarbības, iespēju apmeklēt peldbaseinu izmanto seniori, Gaiķu pamatskolas, Brocēnu vidusskolas un Jauniešu centra “Kopā” bērni.11. martā no plkst 14.30 – 15.30 vēl būs pēdējā iespēja šajā pusgadā slidot projekta ietvaros. Sācies jauns tematisku lekciju cikls senioriem Brocēnu pašvaldības bibliotēkā. Pirmā nodarbība – Fizioterapija un ergonomiskās kustības ar fizioterapeiti Elīnu Vītoliņu notika 16.februārī, bet otrā nodarbība būs 16. martā plkst.10.00. Dalībnieki aicināti ierasties ērtā tērpā un, ja iespējams, ar vingrošanas paklājiņu.

 

Februārī atsākās atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās Sociālā dienesta Dienas centrā. 22.februārī notika pirmā nodarbība “Fiziskās aktivitātes un kustību iespējas cilvēkiem ar invaliditāti” ar sporta treneri Rudīti Truci, otrā nodarbība par šo tēmu būs 23.martā plkst.10.00. Atbalsta grupas dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī 2 nodarbībās par tēmu “Mūzikas terapija”, kuras vadīs mūzikas terapeite Gunta Ulmane. Pirmā mūzikas terapijas nodarbība notiks 16.martā plkst.14.00 Brocēnu Kultūras un izglītības centrā. 16.martā notiks 3. un 4. nodarbība pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem „Harmonijā ar sevi”. Pagastos ir sākušās fizisko aktivitāšu nodarbības - Cieceres pagasta Emburgā, piektdienās 19.00 ir iespēja apmeklēt jogas nodarbības, Gaiķu pagastā otrdienās plkst.17.30 ir iespējams apmeklēt veselības vingrošanu, Remtes pagastā pirmdienās plkst.17.00 un Blīdenes pagastā trešdienās plkst 18.00 ir iespējams apmeklēt ārstniecisko vingrošanu.

Vairāk par pasākumiem Opens external link in new windowlasīt šeit.

 


28.02.2018. - pasākumu plāns 2018.gada marta mēnesim


07.02.2018. - pasākumu grafiks 2018.gada februāra mēnesim


07.01.2018. - Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” aktivitātes turpinās.

Arī 2018.gadā turpināsies aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. 2017.gadā projekta ietvaros notika dažādas aktivitātes – gan vienas dienas semināri, lekcijas, nodarbības un akcijas – sirds un asinsvadu slimības profilakses semināri, lekcijas un nodarbības par veselīgu uzturu, Veselības dienas visos novada pagastos un Veselības festivāls Brocēnos, gan nodarbību cikli – peldēšana, slidošana, pilates un jogas nodarbības, lekciju cikls senioriem un atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanā. Kopumā aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 600 gan Brocēnu novada, gan kaimiņu novadu iedzīvotāji.

Vairāk par pasākumiem Opens external link in new windowlasīt šeit.


27.12.2017. - pasākumu grafiks 2018. gada janvāra mēnesim


01.12.2017. - Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. 

Novembrī  turpinājās jogas nodarbības Gaiķos un Blīdenē, pilates nodarbības Remtē un Brocēnos. Blīdenē nodarbības šajā gadā ir noslēgušās, Gaiķos un Remtē nodarbības vēl notiks 7. un 14.decembrī,  bet Brocēnos 7., 14. un 21.decembrī.  Nodarbībās var iesaistīties jebkurš – jebkurā mirklī – arī tad, ja kādu no nodarbībām jau esat nokavējuši.

Vairāk par pasākumiem Opens external link in new windowlasīt šeit.


30.11.2017. - pasākumu grafiks 2017. gada decembra mēnesim


29.11.2017. -  Veselīga uztura akcijas Brocēnu novada izglītības iestādēs - Pasākums “VESELĪGS NAŠĶIS” PII ”Vālodzīte”.

29. novembrī iestādē “Vālodzīte”  notika rosīga darbošanās.  Bērni kopā ar skolotājām iepazinās, kas ir veselīgs našķis un visi kopā centās veselīgus našķus pagatavot. Jaukta vecuma grupa “Bitītes” (1,5 – 4 gadi) pirms gatavošanas centās noskaidrot, ko ēst ir veselīgi, un, ko nebūtu ieteicams lietot pārtikā. Uzzinot to, ka augļi ir ļoti veselīgi cilvēku organismam, nolēma pagatavot veselīgus augļu salātus. Pirms gatavošanas, bērni devās nomazgāt rokas, katram tika uzsiets priekšauts un galvā uzsiets lakatiņš vai uzvilkta cepure kā īstiem pavāriem. Katram bērnam bija iespēja griezt ar plastmasas nazi dažādus augļus mazos gabaliņos – banānus, vīnogas, meloni, apelsīnus, dzērvenes, ābolus, bumbierus, kivi un pagatavot sev augļu salātus. Sagrieztajiem augļiem, pēc izvēles, katrs varēja klāt pievienot medu vai jogurtu.

Vairāk par pasākumu Opens external link in new windowlasīt šeit.

 


30.10.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada novembra mēnesim


29.09.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada oktobra mēnesim


28.08.2017. - pasākumu grafiks 2017. gada septembra mēnesim


26.07.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada augusta mēnesim


20.07.2017. - apstiprināts projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/086 darba plāns 2017.gadam


 27.06.2017. - noslēgta vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/086 par īstenošanu


06.02.2017. - iesniegti projekta iesnieguma precizējumi


22.09.2016. - iesniegts projekta iesniegums


 

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB