Projekti

Projekta nosaukums Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Remtes un Cieceres pagastos
Projekta identifikācijas numurs 17-02-A00702-000081
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, t. 25737360, e-pasts: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri
Mērķi un uzdevumi Uzlabot lauku grants ceļu infrastruktūru Brocēnu novada Remtes un Cieceres pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbību un sagalbātu apdzīvotību.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Finansējums Kopējās izmaksas EUR 461 119,33, t.sk., ELFLA EUR 415 007,40.
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 24.08.2017.- 30.11.2018.
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Brocēnu novada Remtes un Cieceres pagasti
Galvenās aktivitātes

Lauku grants ceļu pārbūve:

1) Strautiņi - Kalītes (0,20-2,30 km) Remtes pagastā;

2) Ozoliņi - Lemzere - Laucēni (0,00-1,00 km) Cieceres pagastā;

3) Mālkalni - Kalnrūjas (0,20-1,00 km) Cieceres pagastā.

Aktualitātes

26.11.2018. - pieņemts ekspluatācijā objekts "Strautiņi- Kalītes".


25.10.2018. - pieņemti ekspluatācijā objekti "Mālkalni- Kalnrūjas" un "Ozoliņi- Lemzere- Laucēni".


26.03.2018. - ir uzsākti būvdarbi. Darbi tiek sākti ar autoceļa "Ozoliņi- Lemzere- Laucēni" pārbūvi, pēc tam sekos "Mālkalni- Kalnrūjas", bet noslēgsies ar "Strautiņi- Kalītes".


03.10.2017. - noslēgts līgums ar SIA "Projekts EAE" par autoruzraudzības veikšanu.


28.09.2017. -  noslēgts līgums ar SIA "SNB projekti" par būvuzraudzības veikšanu.


21.09.2017. - noslēgts līgums ar SIA "Ceļu būvnieks" par būvdarbu veikšanu. Būvdarbus plānots paveikt 8 mēnešos no būvdarbu uzsākšanas brīža. 


24.08.2017. - saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprināšanu.


2017.gada 21.jūnija Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr.10 7.§ „Par projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Remtes un Cieceres pagastos” pieteikumu”. 


2017.gada jūnijā tika veikts Publisks iepirkums- PIL 9.panta kārtībā “Būvuzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Remtes un Cieceres pagastos””. Konkursa uzvarētājs SIA “SNB projekti”, piedāvātā līgumcena 7500 EUR bez PVN.


2017.gada maijā/jūnijā tika veikts Publisks iepirkums- atklāts konkurss “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Remtes un Cieceres pagastos”. Konkursa uzvarētājs SIA “Ceļu būvnieks”, piedāvātā līgumcena 354 590,36 EUR bez PVN.


2016. gada aprīlī/ maijā tika veikta Remtes un Cieceres pagastu Brocēnu novadā grants ceļu projektēšanas uzdevumu izstrāde, veikta autoceļu vizuāla apsekošana. 2016.gada jūlijā ir veikts būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības darbu iepirkums, projektētājs SIA „Projekts EAE” līdz 2016.gada decembrim ir veicis būvprojektu izstrādi. Būvprojekti ir saskaņoti Brocēnu novada Būvvaldē 2016.gada 20.decembrī. Noslēgtā līguma cena ir 19 000 EUR bez PVN.


Izvērtējot Brocēnu novada pašvaldības finansiālās iespējas realizēt projektu, tika nolemts projektu īstenot pakāpeniski- atbilstoši noslēguma sanāksmē nolemtajam, prioritārā secībā. Šajā projekta kārtā tiks pārbūvēti grants ceļi Remtes un Cieceres pagastos: Strautiņi- Kalītes Remtes pagastā (2,10 km), Ozoliņi – Lemzere Cieceres pagastā (1,00 km); Mālkalni – Kalnrūjas Cieceres pagastā (0,80 km).


2015.gada 21.oktobra Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.19 7.§ „Par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kritērijiem pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””, kurā pašvaldība nolemj apstiprināt naudas sadalījumu starp Brocēnu novada pagastiem šādus kritērijus- grants ceļu garums 40%, laukaugu platības 30%, mājlopu skaits 30%. 2015. gada rudenī tika organizētas vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju sanāksmes visos pagastos (Blīdenē, Gaiķos, Remtē un Brocēnos) un 2016.gada martā vēl arī noslēguma sanāksme Brocēnos par prioritāri pārbūvējamiem pašvaldības grants ceļiem. 

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB