Projekti

Projekta nosaukums Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos
Projekta identifikācijas numurs 19-02-A00702-000012
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Projektu vadītāja Solvita Upmane, tālr. 63807306, e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv
Partneri
Mērķi un uzdevumi Uzlabot lauku grants ceļu infrastruktūru Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Finansējuma avots Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Kopējās izmaksas EUR 970 421,00; t.sk. ELFLA EUR 504 175,19, pašvaldības finansējums EUR 466 245,81
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 29.03.2019. – 31.10.2020.
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagasti
Galvenās aktivitātes

Lauku grants ceļu pārbūve II kārta:

1) Ausekļi- Rūtiņas autoceļa pārbūve, Blīdenes pagastā (0,897 km);

2) Smiltnieku ferma – Līdumi autoceļa pārbūve, Blīdenes pagastā (0,529 km);

3) Blīdene – Ciedras autoceļa pārbūve, Blīdenes pagastā (0,807 km);

4) Zauri – Eglītes autoceļa pārbūve, Blīdenes pagastā (1,776 km);

5) Satiķi - Bičkas autoceļa pārbūve, Gaiķu pagastā (0,750 km);

6) Muižciems - Satiķi autoceļa pārbūve, Gaiķu pagastā (1,114 km);

7) Lielsatiķi - Zaķi autoceļa pārbūve, Gaiķu pagastā (1,026 km).

Aktualitātes

 


15.07.2019. uzsākti grants autoceļu būvdarbi. Darbi tiek sākti ar autoceļa Ausekļi- Rūtiņas autoceļa pārbūvi, Blīdenes pagastā (0,897 km) un Muižciems - Satiķi autoceļa pārbūvi, Gaiķu pagastā (1,114 km). Pēc tam līdz gada beigām plānota Blīdene – Ciedras autoceļa pārbūve, Blīdenes pagastā (0,807 km). 


01.07.2019 – noslēgts līgums ar SIA “SNB Projekti” par būvuzraudzības veikšanu.


01.07.2019 – noslēgts līgums ar SIA “AD Būve” par būvdarbu izpildi 7 būvobjektos. Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 14 mēneši, kas ietver objekta nodošanu ekspluatācijā.


12.04.2019 - saņemts Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmums Nr.02.3-11/19/302-e par projekta Nr.19-02-A00702-000012 “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos” iesnieguma apstiprināšanu.


18.03.2019 - Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr.3 1.§ „Par projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos” pieteikumu”.


2019. gada februārī/martā tika veikts Publisks iepirkums - PIL 9.panta kārtībā “Būvuzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos””. Konkursa uzvarētājs SIA “SNB projekti”, piedāvātā līgumcena 18 900 EUR bez PVN.


2019. gada janvārī/februārī tika veikts Publisks iepirkums - atklāts konkurss “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos”. Konkursa uzvarētājs SIA "AD Būve", piedāvātā līgumcena 765 100,82 EUR bez PVN.


28.11.2017 noslēgts līgums ar SIA "Projekts EAE" par autoruzraudzības veikšanu.


2017. gada oktobrī ir veikts būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības darbu iepirkums. 2018. gada janvārī tika veikta Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastu grants ceļu vizuāla apsekošana, projektētājs SIA „Projekts EAE” līdz 2018.gada martam ir veicis būvprojektu izstrādi. Būvprojekti ir saskaņoti Brocēnu novada Būvvaldē 2018.gada 12.aprīlī. Noslēgtā līguma cena ir 16 200 EUR bez PVN.


Šajā projektā atbilstoši 2016.gada marta noslēguma sanāksmē nolemtajam prioritārā secībā tiks pārbūvēti grants ceļi Blīdenes un Gaiķu pagastos: Smiltnieku ferma – Līdumi Blīdenes pagastā (0,529 km), Blīdene – Ciedras Blīdenes pagastā (0,807 km), Ausekļi – Rūtiņas Blīdenes pagastā (0,897 km), Zauri - Eglītes Blīdenes pagastā (1,776 km), Lielsatiķi – Zaķi Gaiķu pagastā (1,026 km), Satiķi – Bičkas Gaiķu pagastā (0,750 km), Muižciems – Satiķi Gaiķu pagastā (1,114 km).


21.10.2015 Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.19 7.§ „Par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kritērijiem pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Brocēnu novada teritorijā”, kurā pašvaldība nolemj apstiprināt naudas sadalījumu starp Brocēnu novada pagastiem šādus kritērijus - grants ceļu garums 40%, laukaugu platības 30%, mājlopu skaits 30%. 2015. gada rudenī tika organizētas vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju sanāksmes visos pagastos (Blīdenē, Gaiķos, Remtē un Brocēnos) un 2016.gada martā vēl arī noslēguma sanāksme Brocēnos par prioritāri pārbūvējamiem pašvaldības grants ceļiem.


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB