Projekti

Projekta nosaukums Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Projekta identifikācijas numurs 1-08/413/2018
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Attīstības nodaļas vadītāja Ance Puriņa, T.25125160, 63807306, e-pasts – ance.purina@broceni.lv
Partneri Nav
Mērķi un uzdevumi Atjaunot slūžu darbību, kā arī izveidot publiski pieejamu stāvlaukumu 10 automašīnām Remtes ezera piekrastē. Atjaunojot veco slūžu darbību būs iespēja regulēt ūdens līmeni Remtes ezerā, nodrošināt ūdens caurplūdi, tādējādi ziemas periodā netiks pieļauta zivju slāpšana. Kā arī būs iespējams ierobežot blakus esošo īpašumu applūšanas risku. Stāvlaukuma izveide nodrošinās publisko pieejamību ezeram, samazinās antropogēno slodzi un uzlabos satiksmes drošību Remtes ciema teritorijā.
Finansējuma avots Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)
Finansējums VRAA - EUR 27459,00; BNP - EUR 17778,00; Kopā EUR 45237,00
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 05.04.2019. - 31.05.2020.
Joma

Vides aizsardzība

Administratīvā teritorija
Galvenās aktivitātes
Aktualitātes

20.02.2019. Brocēnu novada pašvaldība saņēmusi Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes protokolu Nr.2, 2.2.18.§ par finansējuma piešķiršanu.

23.04.2019. parakstīts trīspusējs līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Brocēnu novada pašvaldību.

05.08.2019. noslēgts līgums Nr.3-21.3/19/527 ar SIA ”P. Alkšņa projektu grupa” reģistrācijas Nr. 48502006801, par paskaidrojuma raksta izstrādi automašīnu stāvlaukuma izbūvei Remtes ezera piekrastes teritorijā.

09.08.2019. noslēgts līgums Nr.3-21.3/19/530 ar SIA ”Progressive systems” reģistrācijas Nr. 40103340358 par būvprojekta ”Esošo slūžu pārbūve un jaunu slūžu būvniecība ūdens līmeņa regulēšanai/uzturēšanai” izstrādi.

12.09.2019. noslēgts līgums Nr. 3-21.1/19/588 ar SIA ”Pauguriņi”, reģistrācijas Nr. 58501016791, par stāvlaukuma 10 automašīnām izbūvi Remtes ezera piekrastes teritorijā.

27.09.2019. noslēgts līgums Nr.3-21.36/19/651 ar sertificētu saldūdeņu biotopu aizsardzības ekspertu Lindu Uzuli par atzinuma sagatavošanu ”Par esošo slūžu pārbūvi un jaunu slūžu izbūvi Remtes ezera piekrastes teritorijā, kas paredzēta Remtes ezera ūdens līmeņa regulēšanai un uzturēšanai iespējamo ietekmi uz aizsargājamiem biotopiem, retām un īpaši aizsargājamām sugām”, atbilstoši Valsts vides dienesta prasībai, lai saņemtu tehniskos noteikumus slūžu pārbūvei.

14.10.2019. noslēgts līgums Nr.3-21.3/19/737 ar SIA ”SNB projekti” reģistrācijas Nr.41203040473, par būvuzraudzības veikšanu objektam ”Stāvlaukuma izbūve pie Remtes ezera, Remtes pagastā, Brocēnu novadā”.

19.12.2019. Brocēnu novada pašvaldības dome ar sēdes lēmumu Nr.17, 29.§ ”Par papildus līdzfinansējuma nodrošinājumu projekta ”Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” īstenošanai” piešķirts papildu līdzfinansējuma EUR 11 346,00 apmērā stāvlaukuma izbūvei, jo, pēc VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskajiem noteikumiem, pieslēgums valsts reģionālās nozīmes a/c P209 Kandava-Saldus km 36,945 ceļa labajā pusē paredzēts rekonstruēt un, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pieslēgumam jābūt asfaltētam.

09.01.2020. izsludināts iepirkums BNP 2020/1 ”Esošo slūžu pārbūve un jaunu slūžu būvniecība ūdens līmeņa regulēšanai/uzturēšanai” būvdarbiem.

30.01.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.3/20/88 ar SIA ”SATVARS” reģistrācijas Nr.43603083391 par būvuzraudzības veikšanu objektā ”Esošo slūžu pārbūve un jaunu slūžu būvniecība ūdens līmeņa regulēšanai/uzturēšanai”.

31.01.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.1/20/90 ar SIA ”Gate L” reģistrācijas Nr. 48503052472, par būvdarbu veikšanu objektā ”Esošo slūžu pārbūve un jaunu slūžu būvniecība ūdens līmeņa regulēšanai/uzturēšanai”.

17.02.2020. noslēgta vienošanās pie 09.08.2019. līguma Nr.3-21.3/19/530 par autoruzraudzības veikšanu ar SIA ”Progressive systems” reģistrācijas Nr. 40103340358.

25.02.2020. būvsapulce objektam ”Esošo slūžu pārbūve un jaunu slūžu būvniecība ūdens līmeņa regulēšanai un uzturēšanai Remtes ezerā”, kuras laikā būvnieks norāda, ka attīrot būves Nr.1 betona un metāla konstrukcijas, konstatēts, ka metāla konstrukcijas ir koroziju sagrautas un betona konstrukcijas atrodas uz neatbilstošas nestspējas grunts pamata un ir bojātas.

26.03.2020. Brocēnu novada pašvaldības dome ar sēdes lēmumu Nr.4, 8.§ ”Par papildu līdzfinansējuma nodrošinājumu projekta ”Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” īstenošanai” piešķīra papildu līdzfinansējumu 2196,00 EUR apmērā slūžu izbūvei.

28.05.2020. Brocēnu novada būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā objektam ”Esošo slūžu pārbūve un jaunu slūžu būvniecība ūdens līmeņa regulēšanai/uzturēšanai Remtes ezerā”.

 

25.06.2020. Brocēnu novada būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā objektam ”Stāvlaukuma izbūve pie Remtes ezera, Remtes pag., Brocēnu nov.”. 

30.06.2020. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai iesniegts projekta noslēguma pārskats izvērtēšanai.

 

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB