Projekti

Projekta nosaukums Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem
Projekta identifikācijas numurs 1-08/69/2018
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Attīstības nodaļas vadītājas p. i. - Ance Puriņa, T.25125160, 63807306, e-pasts – ance.purina@broceni.lv
Partneri Nav
Mērķi un uzdevumi Izstrādāt Brocēnu novada publiskajiem ezeriem - Cieceres, Brocēnu, Remtes – ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi. Veikti projekta publicitātes pasākumi.
Finansējuma avots Latvijas Vides aizsardzības fonds
Finansējums Projekta kopējās izmaksas EUR 9231,00, no kurām 100% ir attiecināmās izmaksas.
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 01.05.2018. – 20.04.2019.
Joma

Vides un dabas resursu aizsardzība

Administratīvā teritorija Brocēnu novada Brocēnu pilsēta, Cieceres pagasts un Remtes pagasts.
Galvenās aktivitātes

Izstrādāts Brocēnu novada teritorijā esošajiem publiskajiem ezeriem - Cieceres, Brocēnu un Remtes - ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus un atļautās izmantošanas shēmas.

Aktualitātes

23.04.2018. noslēgts “Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību” Nr.1-20/62 ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju.

18.05.2018. - ar SIA “Eiroprojekts” reģ.Nr.40003493684 noslēgts līgums Nr.3-21.3/18/422 “Par ekspluatācijas noteikumu izstrādi Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem”.

20.06.2018.- notika projekta izstrādātāju sanāksme. Tēma – dabas liegums “Cieceres ezera sala” ar dižkokiem un biotopiem uz tās – kas jāvērtē izstrādājot Cieceres ezera ekspluatācijas noteikumus. Apspriesta plānoto darbu izpildes gaita.

08.08.2018. – Veikta eseru apsekošana. Paņemti ūdens un nogulumu paraugi, saskaņā ar darba uzdevumu un tie nodoti akreditētām laboratorijām analīzēm. Apsekotas dzirnavas un slūžas pie Cieceres upes, apkopota informācija par to stāvokli un problēmām. Apsekotas divas slūžas uz iztekošajiem grāvjiem no Remtes ezera.

 

 

 

06.12.2018. Aicinām iedzīvotājus uz darba grupas sapulcēm par Brocēnu novada publisko ezeru (Cieceres, Brocēnu, Remtes) apsaimniekošanu. Vairāk informācijas: Opens external link in new windowŠeit .

Sapulcēs diskutē par publisko ezeru apsaimniekošanu!

2018.gada 6.decembrī projekta “Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeram” ietvaros notika pirmās divas darba grupu sapulces Remtē un Brocēnos, kurās tika apspriesti Brocēnu novadā esošo publisko ezeru - Cieceres, Brocēnu un Remtes - apsaimniekošanas priekšlikumi.

Aktīvākās debates notika par Cieceres ezera apsaimniekošanas priekšlikumiem. Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādātāju SIA “Eiroprojekts” projektu vadītāja Līga Blanka interesentus iepazīstināja ar ezeru vides stāvokli un apsaimniekošanas priekšlikumiem. Pēc tam tika uzdoti jautājumi un diskusiju rezultātā vienojāmies, ka janvārī tiksimies vēlreiz!

Sakām paldies visiem darba grupu apmeklētājiem, īpaši par tik lielu atsaucību un ieinteresētību attiecībā par Cieceres ezera izmantošanu. Kopā mēs varam!

Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas vadītāja Ance Puriņa

 

13.05.2019. Dabas aizsardzības pārvalde saskaņo izstrādātos Cieceres ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

21.05.2019 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts saskaņo Brocēnu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

24.05.2019 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts saskaņo Cieceres ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus un Remtes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

06.06.2019. projekta “Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeram” ietvaros notika sapulce par Brocēnu novada publisko ezeru apsaimniekošanas noteikumu izstrādi. Sapulcē piedalījās Brocēnu novada pašvaldības domes deputāti, administrācijas darbinieki, uzņēmēji, kuri veic saimniecisko darbību pie un uz publiskajiem ezeriem un citas ieinteresētās personas. Sapulces gaitā tika prezentētas publisko ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) atļautās izmantošanas shēmas. Notika aktīvas diskusijas par ezeru zonējumu un ātruma ierobežojumiem, kuru rezultātā vienojāmies par atbilstošākajiem risinājumiem. Vietējie uzņēmēji un iedzīvotāji ir aktīvi publisko ezeru izmantotāji, taču norādīja ka iebraucēji gan neievērojot nekādus noteikumus, tāpēc atzinīgi novērtēja ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi.

01.07.2019. Brocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļa devās pieredzes apmaiņā uz Alūksni pie Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA”, kura apsaimnieko Alūksnes novada ūdenstilpnes, tai skaitā Alūksnes ezeru jau 17 gadus. Ieguvām zināšanas par praksi apsaimniekošanā - inspektoru darbu, videonovērošanu, licencēto makšķerēšanu, plānošanas dokumentiem, sadarbības iespējām.

26.06.2019. Saldus novada pašvaldība saskaņo Cieceres ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

27.06.2019. Brocēnu novada pašvaldības dome ar lēmumu Nr.9, 9.§ “Par Brocēnu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu” saskaņo Brocēnu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

27.06.2019. Brocēnu novada pašvaldības dome ar lēmumu Nr.9, 10.§ “Par Remtes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu” saskaņo Remtes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

25.07.2019. Brocēnu novada pašvaldības dome ar lēmumu Nr.11, 29.§ “Par Cieceres ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu” saskaņo Cieceres ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

19.08.2019. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde saskaņo Cieceres ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, Brocēnu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus un Remtes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

27.09.2019 Projekta ”Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem” ietvaros ir izstrādāti un apstiprināti Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeru ekspluatācijas apsaimniekošanas noteikumi ar ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) atļautās izmantošanas shēmām. Pieejamas Opens external link in current windowšeit .


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB