Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā 3.stāva sēžu zālē
Norises datums, laiks 2019.gada 25.novembrī plkst. 9.30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 19.11.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 26.09.2019. domes lēmumu (prot. 13, 43.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8480 002 0043, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8480 002 0043, 7.71 ha platībā. 

Nosacītā cena EUR 24 650.00 (divdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit euro). Izsoles laiks 25.11.2019. plkst.9:30.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ