Izsoles

Izsoles par 2021. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.
Norises datums, laiks 2019.gada 18.decembrī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 16.12.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 24.10.2019. domes lēmumu (prot. 14, 9.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “AIZ ROŽKALNIEM”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8444 004 0093, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8444 004 0093, 3.55 ha platībā. 

Nosacītā cena EUR 14 425.00 (četrpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro). Izsoles laiks 18.12.2019. plkst.9:00.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ