Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā sēžu zālē
Norises datums, laiks 2019.gada 18.februārī plkst.9.00.
Kontaktpersona Dzintra Bruzinska, telefons 63807602.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 14.02.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

1.  Nomas objekts – zemes gabala “Darbnīcas” daļa 0.33 ha platībā Blīdenes pagastā, kadastra   Nr.8444 002 0268. Lietošanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.

2.  Izsoles vieta un laiks Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 18.februārī plkst.9.00.

3.  Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli, un tajā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrēta fiziska vai juridiska persona.

4.  Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu.

5.  Izsoles sākuma cena ir EUR 28.00 (divdesmit astoņi eiro 00  centi), neskaitot PVN.

6.  Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir   – EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi).

7.  Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR  15.00  t.sk.PVN  un drošības nauda  10 % no nomas izsoles sākumcenas -  EUR 2.80 (divi eiro astoņdesmit centi).

8.  Reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Brocēnu novada pašvaldības kontu bankā – konta Nr.LV64HABA0551031887712, kods HABALV2X.

9.  Informācija par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēta pēc Brocēnu novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas – www.broceni.lv.

10. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019.gada 14.februārim plkst.12.00 Brocēnu novada pašvaldībā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos,  107.kabinetā vai Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā.

11.  Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumā – Dzintra Bruzinska, telefons 63807602.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ