Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2019.gada 25.februārī plkst. 10.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 21.02.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

ciršanas tiesības cirsmā, kas atrodas NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMā – JAUNSĒTAS, GAIĶU pagastā, brocēnu novadā IZSOLE

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 27.12.2018. domes lēmumu (prot. 19, 8.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašumā cirsmas “JAUNSĒTAS”, kvartāls 1, nogabala Nr.1, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8452 001 0220 ciršanas tiesību izsoli. Kopējā platība 2.2 ha, pārdodamais apjoms- 392.95 m3.

Nosacītā cena EUR 15 450 (piecpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit euro). Izsoles laiks 25.02.2019. plkst.10:00.

 

Pielikumā:Initiates file download izsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ