Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids mutiskā izsole
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā 2017.gada 10.februārī, plkst. 11.00
Norises datums, laiks Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2017.gada 9.februārim.
Kontaktpersona Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, Juridiskajā nodaļā, laiku iepriekš saskaņojot ar juristi I.Kripševicu, tālr. 63807304. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 09.02.2017 plkst. 17:00
Papildus informācija 1. Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Brocēnu novadā, Brocēnos, Skolas ielā 22. Telpas ēkas 1.stāvā ar Nr. 600. Būves kadastra apzīmējums 8405 004 0066 001. Nomas objekta platība – 19.4m². 2. Nosacītā nomas maksa – 0,64 EUR/m². (bez PVN). 3. Zemes nomas maksa – 0.50 EUR/gadā (bez PVN). 4. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 3 (trīs) gadi. 5. Iznomāšanas mērķis – visa veida komercdarbībai. Nomniekam nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā. 6. Tiek rīkota mutiskā izsole. 7. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2017.gada 9.februārim. 8. Izsole notiks 2017.gada 10.februārī, plkst. 11.00, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 0,01 EUR (nulle euro un viens cents). Solīšana ar augšupejošu soli. 9. Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, Juridiskajā nodaļā, laiku iepriekš saskaņojot ar juristi I.Kripševicu, tālr. 63807304. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807291.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ