Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks 2017.gada 3.augustā, plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807293
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 02.08.2017 plkst. 12:00
Papildus informācija
  1. Nomas objekts – telpas Brocēnu novadā, Brocēnos, Skola ielā 17-N602. Telpu plāns nomas līguma projekta pielikumā. Būves kadastra apzīmējums 8405 003 0026. Nomas objekta platība – 219.2 m².
  1. Nosacītā nomas maksa – 0,64 EUR/m² (bez PVN), telpām visa veida komercdarbībai.
  1. Zemes nomas maksa – 7.40 EUR/gadā (bez PVN).
  2. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu.
  3. Iznomāšanas mērķis – visa veida komercdarbībai.
  4. Komercdarbības nodrošināšanai preču piegāde pieļaujama no Skolas ielas puses.
  5. Tiek rīkota mutiskā izsole.
  6. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2017.gada 2 .augustam plkst.12.00.
  7. Izsole notiks 2017.gada 3.augustā, plkst. 9.00, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 0,01 EUR (nulle euro un 0.01 centi). Solīšana ar augšupejošu soli.

Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, Juridiskajā nodaļā, laiku iepriekš saskaņojot ar juristi I.Kripševicu, tālr. 63807304. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807293.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ