Izsoles 2017.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks 2017.gada 9.oktobrī, plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 05.10.2017 plkst. 00:00
Papildus informācija
 1. Nomas objekts – telpas Brocēnu novadā, Brocēnos, Skola ielā 17-N602. Telpu plāns nomas līguma projekta pielikumā. Būves kadastra apzīmējums 8405 003 0026. Nomas objekta platība – 219.2 m².
 1. Nosacītā nomas maksa – 0,64 EUR/m² (bez PVN), telpām visa veida komercdarbībai.
 2. Zemes nomas maksa – 7.40 EUR/gadā (bez PVN).
 3. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu.
 4. Iznomāšanas mērķis – visa veida komercdarbībai.
 5. Komercdarbības nodrošināšanai preču piegāde pieļaujama no Skolas ielas puses.
 6. Tiek rīkota mutiskā izsole.
 7. Reģistrācijas maksa par piedalīšanos nomas izsolē 15.00 EUR (piecpadsmit euro un 00 euro centi).
 8. Drošības naudas iemaksa 10% no nomas izsoles sākumcenas – 14.00 EUR (četrpadsmit euro un 00 euro centi).
 9. Reģistrācijas maksu un drošības naudas maksu veikt Brocēnu novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S Swedbank, konta Nr.LV64HABA0551031887712, kods HABALV2X.
 10. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2017.gada 5.oktobrim.
 11. Izsole notiks 2017.gada 9.oktobrī, plkst. 9.00, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 0,01 EUR (nulle euro un 0.01 centi). Solīšana ar augšupejošu soli.

Pielikumā: Nomas līguma projekts.

 

 Nekustamā īpašuma speciālists D.Černova, tālr. 63807291.

 Initiates file downloadNedzīvojamo telpu nomas līgums (.docx).

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ