Tirgus izpētes

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus izpēti “Ziedu, ziedu kompozīciju un telpaugu piegāde”

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus izpēti un uzaicina Jūs iesniegt piedāvājumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam (1.pielikumā).    1. Pasūtītājs: Brocēnu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000024417 Lielcieceres iela 3, Brocēni Konts: LV04HABA0551024551712 2. Kontaktinformācija: 2.1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Valters – tālr.26338243 3. Iepirkuma priekšmets un apjoms: 3.1. Ziedu, ziedu kompozīciju un telpaugu piegāde; 4. Līguma darbības laiks: 4.1.12 (divpadsmit) mēneši vai kamēr līguma summa sasniedz 10 000 EUR bez PVN, atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais; 5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: 5.1. Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, līdz 2020. gada 25. jūnijam plkst. 16:00 vai jāiesūta elektroniski uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv. Sūtot elektroniski, piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.  5.2. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 5.1. minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam neatvērti. 6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 6.1. Pretendenta piedāvājums ir derīgs līdz līguma noslēgšanas brīdim. 7. Norēķinu kārtība: 7.1. Norēķins par saņemtajām precēm tiks veikts vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz abpusēji parakstītu preču pavadzīmi – rēķinu; 8. Iesniedzamie dokumenti: 8.1. Rakstisks pieteikums tirgus izpētei, uz kura jānorāda – pretendenta pilns nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, reģ. nr., tālruņa nr., bankas rekvizīti (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu iepirkumā, vārds, uzvārds; 8.2. Tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma veidlapa - pielikums Nr.1; 9. Piedāvājuma cena: 9.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR bez PVN; 10. Uzvarētāja noteikšana: 10.1. Uzvarētāju nosaka, vērtējot pēc zemākas piedāvātās cenas EUR bez PVN; 11. Iepirkuma līgums: 11.1. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, pasūtītājs nosūta pretendentam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu; 11.2. Ja pretendents, kurš tirgus izpētē ir piedāvājis zemāko cenu, atsakās noslēgt līgumu, uzaicinājumu saņem nākamais pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (.doc)

09.06.2020

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB