Amatu vakances

Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā “Atpūtas” Remtes pagastā izsludina konkursu uz ārsta palīga/feldšera amata vietu

DARBA APRAKSTS Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā “Atpūtas” Remtes pagastā izsludina konkursu uz ārsta palīga/feldšera amata vietu (uz noteiktu laiku pilna slodze). Būtiskākie amata pienākumi: • Nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību; • Sniegt pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību; • Kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus, tai skaitā uztura terapijas integrāciju kopējā ārstēšanas procesā; • Nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, psihotropo medikamentu saņemšanu, uzglabāšanu un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • Sistemātiski kontrolēt sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu sociālās aprūpes centrā; • Plānot, vadīt un koordinēt klientu veselības aprūpes pasākumus. Prasības: • Atbilstoša izglītība • Ir jābūt derīgam ārsniecības personas sertifikātam ar tiesībām praktizēt ārsta palīga vai medicīnas māsas profesijā. Personai jābūt reģistrētam/-ai ārstniecības personu reģistrā. Pieteikšanās termiņš: līdz 2021.gada 28.aprīlim. Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: leons.tilla@broceni.lv un lietvede.sac@broceni.lv. Tālrunis informācijai - 26160139. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Atpūtas” informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti divu mēnešu laikā pēc iesūtīšanas brīža. Datu pārzinis un darba devējs ir Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Atpūtas”. Izglītības līmenis 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība Alga bruto 985 EUR Uzņēmums: Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Atpūtas" Kontaktpersona: Leons Tiļļa Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Nosaukums: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz 28.04.2021.

09.04.2021

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Brocēnu Siltums” VALDES LOCEKĻA AMATU

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Brocēnu Siltums” (reģ.Nr. 48503007414) VALDES LOCEKĻA AMATU. Galvenie amata pienākumi: 1. Pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem; 2. Kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošana, vadīšana un koordinēšana; darba plāna izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana; 3. Kapitālsabiedrības darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja informēšana par rezultātiem; 4. Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto investīciju projektu ieviešana un uzraudzība; 5. Kapitālsabiedrības budžeta plānošana un kontrole; finanšu vadība, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionālās izmantošanas nodrošināšana; 6. Operatīvās grāmatvedības, statistiskās uzskaites un pārskatu sagatavošanas organizēšana; 7. Ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana; 8. Personāla vadības procesu nodrošināšana. Kandidātiem izvirzāmās prasības 1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām. 2. Nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju); 3.  Augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības, inženierzinātņu nozarē, maģistra grāds attiecīgajās nozarēs tiks uzskatīts par priekšrocību; 4. Vismaz divu gadu darba pieredze amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus uzņēmumā, kuras pamatdarbība ir siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumi, dzīvojamo māju pārvaldīšana saskaņā ar uzņēmuma vidēja termiņa stratēģiju; 5. Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā; (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā C1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem); 6. Vismaz vienas Eiropas Savienības valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientēties profesionālajā terminoloģijā (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā B1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem). 7. Vēlama pieredze: • Par pašvaldības kapitālsabiedrības darbības principiem; • Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu ieviešanā un uzraudzībā; • Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu plānošanā; • Publisko iepirkumu organizēšanā. 8. Labas datorprasmes Microsoft Office; 9. B kategorijas autovadītāja tiesības. Piedāvajam: • Atalgojumu 2255 EUR  (pirms nodokļu nomaksas); • Iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai; • Dinamisku un aizraujošu darba ikdienu; • Profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas. Ar iecelto SIA “Brocēnu Siltums” valdes locekli tiks slēgts pilnvarojuma līgums. Pretendenta iesniedzamie dokumenti: 1. Motivēts pieteikums, iekļaujot informāciju, kas apliecina (Curriculum Vitae) norādītās pieredzes, zināšanu un prasmju esamības patiesumu un apliecinājumu, ka atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām:  1.1. nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; 1.2. nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; 1.3. attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process; 1.4. nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona; 1.5. ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā. 2. Pieteikumā pretendentam jānorāda informāciju par vismaz vienu personu, no kuras nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par pretendentu. 3. Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā. 4. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 5. Redzējums par kapitālsabiedrības SIA “Brocēnu Siltums” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses). Izvērtējot redzējumu, tiks ņemtas vērā šādas kompetences: 5.1. Komandas vadīšana; 5.2. Stratēģiskais redzējums; 5.3. Plānošana un organizēšana; 5.4. Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana; 5.5. Pārmaiņu vadīšana. 6. Citi dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām. 7. Iesniedzot pieteikumu, Kandidāts piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai konkursa izsludinātājs var gūt pārliecību par Kandidāta atbilstību normatīvo aktu un Konkursa rīkotāja izvirzītajām prasībām. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.gada 21.aprīlim ar norādi: “Konkursam uz SIA “Brocēnu Siltums”  valdes locekļa amatu” Brocēnu novada pašvaldībai, Lielcieceres iela  3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta adresi: pasts@broceni.lv, tālrunis: 63807300 Informācija par uzņēmuma vidēja termiņa stratēģiju pieejama Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā:  https://broceni.lv/fileadmin/user_upload/News_images/BNP_dokumenti/BS_strategija.pdf Nominācijas komisijas sastāvs: Komisijas priekšsēdētājs –   Tālivaldis Bērtulsons Komisijas locekļi: 1) Karīna Ciesmane 2) Viļute Neimeta 3) Aija Ceimere 4) Laura Bula Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Brocēnu novada pašvaldība informē, ka:  1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;  2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Brocēnu novada pašvaldība, kontaktinformācija: T:63807300.

01.04.2021

Brocēnu novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā "Atpūtas" izsludina konkursu uz sociālā rehabilitētāja amata vietu

Darba apraksts Brocēnu novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā ,,Atpūtas” Remtes pagastā izsludina konkursu uz sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz nenoteiktu laiku pilna slodze). Būtiskākie amata pienākumi: - Veikt klientu sociālās funkcionēšanas novērtēšanu; - Diagnosticēt klientu sociālās barjeras, sociālo statusu, vērtības, noteikt klientu sociālo prasmju līmeni; - Piedalīties starpprofesionāļu komandā klientu sociālās rehabilitācijas gaitā; - Piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilveidē; - Veikt sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicināšanu sociālā darbinieka vadībā. Prasības pretendentiem: - Pirmā līmeņa augstākā izglītība; - Darba pieredze profesijā; - Labas latviešu valodas zināšanas. Pieteikšanās termiņš: līdz 2021.gada 21.aprīlim. Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: leons.tilla@broceni.lv un lietvede.sac@broceni.lv. Tālrunis informācijai - 26160139. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, BNP SAC “Atpūtas” informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti divu mēnešu laikā pēc iesūtīšanas brīža. Datu pārzinis un darba devējs ir BNP SAC “Atpūtas”. Izglītības līmenis: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība Alga: 787 EUR Iestāde: Brocēnu novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs ,,ATPŪTAS” Darba vietas adrese: LATVIJA, Remte, Brocēnu nov. Kontaktpersona: Leons Tiļļa Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids/līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe/sociālā aprūpe Aktuāla līdz 21.04.2021. Pieteikto vietu skaits: 1

25.02.2021