Amatu vakances

Aicinām darbā pedagogu karjeras konsultantu 2020./2021.m.g.

Aicinām darbā pedagogu karjeras konsultantu 2020./2021.m.g. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Mēneša darba algas likme – 850.00 EUR par pilnu slodzi (prognozējamā slodze 2020./2021.m.g. ietvaros: 0,3). Precīza slodze būs zināma pēc projekta sadarbības līguma grozījumu veikšanas atbilstoši reālajam skolēnu skaitam  Brocēnu vidusskolā, 2020.gada septembrī.   Amata pildīšanai nepieciešama vismaz viena no šādām profesionālās kvalifikācijas prasībām: Augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija (maģistra grāds);Augstākā pedagoģiskā izglītība un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants" vismaz 72 h apjomā, un iegūts sertifikāts, kas apliecina tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas(saskaņā ar 2018.gada 11.septembra MK noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 21.3. apakšpunktā noteikto);Augstākā pedagoģiskā izglītība un augstskolas izziņa par studijām profesionālā maģistra studiju programmā “Karjeras konsultants”.   Galvenie pienākumi: Nodrošināt karjeras izglītību un atbalstu  Brocēnu vidusskolā,  7.-12. klašu skolēniem. Dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai, Karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām, Informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei, Individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem, Sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos, Izpētes un metodisko darbu veikšana, Piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, Iesniegt nepieciešamos atskaites dokumentus par nodrošināto karjeras atbalstu, veikto karjeras izglītību un īstenotajiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, Sadarboties ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus projekta īstenošanai Brocēnu novadā.   CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesūtīt elektroniski pasts@broceni.lv vai personīgi Brocēnu novada pašvaldībā līdz š.g. 21.septembrim. Papildus informācija: projekta vadītāja Rudīte Muraševa, 63807306. 

03.09.2020