Koku ciršana ārpus meža

Pakalpojuma nosaukums

Koku ciršana ārpus meža


Pakalpojuma īss apraksts

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību. Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama. Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20. cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Brocēnu pilsētas pašvaldības un ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja. Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20. punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu vai izņemot iepriekš minēto noteikumu minētos gadījumus.

 1. Augļu kokus;
 2. Kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
 3. Kokus ārpus pilsētas teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzsceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61. panta minētos kokus u.c.

Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams pievienot sekojošus dokumentus:

 1. Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija;
 2. Zemes gabala robežu plāna kopija;
 3. Notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona)
 4. Ģenerālplāns, attīstības priekšlikums (ja ir plānota būvniecība)

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

 1. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
 2. Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
 3. Brocēnu novada pašvaldības 2016. gada 27. otobra saistošie noteikumi Nr. 18 "Brocēnu novada pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
 4. Brocēnu novada pašvaldības 2012. gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Par koku ciršanu ārpus meža Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"
 5. Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 21.11.2012. saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par koku ciršanu ārpus meža Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"

Pakalpojuma maksa


Atbildīgais speciālists

Karīna Ciesmane, amats - izpilddirektora vietniece, karina.ciesmane@broceni.lv, tālr. 22094650, adrese- Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā pēc maksājuma apliecinošana dokumenta uzrādīšanas, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā

Izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi

Izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

10 darba dienas vai 20 darba dienas, ja apsekojot kokus Brocēnu novadā konstatē , ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumam Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" un/vai ,ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18. punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas).