Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Pakalpojuma nosaukums

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana


Pakalpojuma īss apraksts

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumu) sadalīšanai, zemesgabalu robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai, kā arī uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojuma noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ievērojot vietējas pašvaldības teritorijas plānojumu.

Pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par: adreses piešķiršanu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 Iesniegums (veidlapa)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams pievienot sekojošus dokumentus:

  1. Uz kartogrāfiskās pamatnes attēlota zemes ierīcības projektā atpevrtās teritorijas robežas.
  2. Zemesgrāmatas apliecības kopija.
  3. Zemes robežu plāna kopija

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Zemes ierīcības likums.
  2. Aizsargjoslu likums.
  3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
  4. Ministru kabineta 02.08.2016 noteikuma Nr. "Zemes ierīcības projekta noteikumi"
  5. Ministru kabineta 25.08.2007 noteikuma Nr. 562 "Noteikumi par zemes lietošanas veidu kvalifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem ".

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums


Atbildīgais speciālists

Ance Puriņa, attīstības nodaļas vadītāja, ance.purina@broceni.lv, tel.63807306, Lielcieceres ielā 3, Brocēni.


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā pēc maksājuma apliecinošana dokumenta uzrādīšanas, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā

Izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi

Izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Jautājums tiek izskatīts Attīstības komitejā. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pieņem Domē.