Starpgabala atsavināšana

Pakalpojuma nosaukums

Starpgabala atsavināšana


Pakalpojuma īss apraksts

Brocēnu novada pašvaldības nekustamās mantas - starpgabalaatsavināšana, pārdodot to, saskaņā ar Brocēnu novada pašvaldības domes lēmumu, pamatojoties uz personas iesniegumu


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (veidlapa)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams pievienot sekojošus dokumentus: Atsavināšanas ierosinātāja īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopija. Robežu plāna kopiju būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā.Ja zemesgabals un ēkas (būves) zemesgrāmatā ierakstītas dažādos nodalījumos un pēc ierakstiem tajos nevar noteikt ēku (būvju) saistību ar zemi, – Valsts zemes dienesta kadastra izziņu iesniegšanai apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļā par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, kurā norādīts tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas ēka (būve) uz ___ lp; Valsts zemes dienesta kadastra izziņu par nekustamo īpašumu, kurā norādīts nekustamā īpašuma sastāvs un piederība uz ____ lp; Ja zemes robežu plānā norādīto ēku (būvju) skaits neatbilst zemesgrāmatā ierakstītajam ēku (būvju) skaitam, – Valsts zemes dienesta kadastra izziņu par zemes vienību uz ___ lp; Ja uz zemesgabala ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem uz ____ lp;Sabiedrības ar ierobežotu atbildību – komercreģistra iestādes izsniegtu izziņu par sabiedrības dalībnieku sastāvu un katram dalībniekam piederošo daļu skaitu, kā arī sabiedrības dalībnieku pilsonību apliecinošus dokumentus uz ___ lp;Akciju sabiedrības – atbilstoši Komerclikuma 278.panta otrās daļas prasībām sastādītu akcionāru sarakstu, kā arī sabiedrības akcionāru pilsonību apliecinošus dokumentus uz ___ lp; Atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju (fiziskai personai) vai juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju uz ___ lp.


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums,
  2. Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums


Atbildīgais speciālists

Dzintra Bruzinska, zemes ierīkotāja, dzintra.bruzinska@broceni.lv, tel. 28337611


Pakalpojuma saņemšana

klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā pēc maksājuma apliecinošana dokumenta uzrādīšanas, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi

izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu