Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana, maiņa

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana, maiņa


Pakalpojuma īss apraksts

Dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, maiņu kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemes vienībai, zemes vienības daļai, atbilstoši detālplānojumam, lokālplānojumam, teritorijas plānojumam vai normatīvos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes un būvju izmantošanai


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Initiates file downloadIesniegums (veidlapa)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams pievienot sekojošus dokumentus: Zemes robežu plāna kopija


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums


Atbildīgais speciālists

Ance Puriņa, attīstības nodaļas vadītāja, ance.purina@broceni.lv, tel.63807306.


Pakalpojuma saņemšana

klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā pēc maksājuma apliecinošana dokumenta uzrādīšanas, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi

izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

22 darba dienas