Nekustamā īpašuma iznomāšanā

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma iznomāšanā


Pakalpojuma īss apraksts

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Nomas līgums par Brocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma iznomāšanu tiek noslēgts, pamatojoties uz attiecīgu Brocēnu domes lēmumu, kurā noteikts iznomāšanas mērķis un citi iznomāšanas noteikumi


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (veidlapa)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams pievienot sekojošus dokumentus:

  1. Iesniegumu
  2. Skice

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"
  2. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"

Pakalpojuma maksa


Atbildīgais speciālists

Dzintra Bruzinska,zemes ierīkotāja, tel.28337611, dzintra.bruzinska@broceni.lv.


Pakalpojuma saņemšana

klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā pēc maksājuma apliecinošana dokumenta uzrādīšanas, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi

izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

22 darba dienas