Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Pakalpojuma nosaukums

Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam


Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldība izsniedz izziņu par zemes gabala perspektīvo (plānoto, atļauto) izmantošanu atbilstoši Brocēnu novada teritorijas plānojumam. Vietējā pašvaldība nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu un to grozījumiem vietējā pašvaldībā. Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu un to grozījumus ievieto vietējās pašvaldības mājaslapā.


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

iesniegums brīvā formā


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Teritorijas attīstības plānošanas likums. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums .Attīstības plānošanas sistēmas likums.
  2. Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi." Brocēnu novada teritorijas plānojums. Brocēnu novada Vides pārskats. Brocēnu novada attīstības programma.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums.


Atbildīgais speciālists

Ance Puriņa, attīstības nodaļas vadītāja, ance.purina@broceni.lv, tel.63807306 .


Pakalpojuma saņemšana

klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā pēc maksājuma apliecinošana dokumenta uzrādīšanas, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā.

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi

izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi. Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

22 darba dienas