Dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.

Pakalpojuma nosaukums

Dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.


Pakalpojuma īss apraksts

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 78.pantu vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.


Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

Izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (veidlapa)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams pievienot sekojošus dokumentus:

  1. Pirkuma līguma oriģināls vai tā noraksts
  2. Zemesgrāmatu apliecības kopija

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Likums "Par pašvaldībām"
  2. Ministru kabineta 28.09.2010 noteikumi Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums.


Atbildīgais speciālists

Dzintra Bruzinska, Zemes ierīkotāja, dzintra.bruzinska@broceni.lv, tel.63807602, mob.tel.28337611, Lielcieceres iela 3, Brocēnos. Piektdienās: Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts.)


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē: iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Korespodence: atbildi saņem uz norādīto adresi.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības