Adreses noteikšana, maiņa

Pakalpojuma nosaukums

Adreses noteikšana, maiņa


Pakalpojuma īss apraksts

Apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu. Telpu grupām numuru piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Pašvaldības domē tiek pieņemts lēmums par adreses noteikšanu.


Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

Izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 „Adresācijas noteikumi”


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums.


Atbildīgais speciālists

Dzintra Bruzinska, Zemes ierīkotāja, dzintra.bruzinska@broceni.lv, tel.63807602, mob.tel.28337611, Lielcieceres iela 3, Brocēnos. Piektdienās: Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts.)

 

Pakalpojuma saņemšana

klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā pēc maksājuma apliecinošana dokumenta uzrādīšanas, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi

izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi. Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

22 darba dienu laikā