Transporta izdevumu segšana izglītojamajiem uz un no izglītības iestādēm

Pakalpojuma nosaukums

Transporta izdevumu segšana izglītojamajiem uz un no izglītības iestādēm


Pakalpojuma īss apraksts

Visiem Brocēnu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem (1.-12. klase) ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu.

Brocēnu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta) audzēkņiem, kas mācās Brocēnu novada izglītības iestādēs ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz profesionālās izglītības iestādei (mākslas, mūzikas un sporta) un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu.

Brocēnu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, kas mācās profesionālajā izglītības iestādē (arodskolas, tehnikumi) transporta izmaksas kompensāciju ir tiesības saņemt reizi nedēļa par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas uz profesionālo izglītības iestādi un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu.


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu līdz nākamā mēneša 10. datumam Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos vai Brocēnu novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Brocēnu novadā deklarētajiem profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas un sporta skola) izglītības iestāžu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem mācību gada sākumā (ne vēlāk par datumu kad iesniegts pirmais iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai) jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, par to, ka izglītojamais mācās attiecīgajā izglītības iestādē.


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

Brocēnu novada pašvaldības 2014. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr.6 "Par kārtību, kādā Brocēnu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz un no izglītības iestādēm."


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Atbildīgais speciālists

Izglītības nodaļa. Izglītības darba speciāliste Inesa Role mob. 20151185, e-pasts: Opens window for sending emailinesa.role@broceni.lv (konsultācijas) Brocēnu novada pašvaldība Lielcieceres iela 3, Brocēni 301. kab.


Pakalpojuma saņemšana


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Kompensāciju par transporta izdevmiem izmaksā iesnieguma veidlapā norādītajai personai pārskaitot uz norādīto bankas kontu.