Reģistrācija bērnu dārzos

Pakalpojuma nosaukums

Bērnu reģistrācija Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs


Pakalpojuma īss apraksts

Brocēnu novadā ir vienota bērnu reģistrācija uzņemšanai Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas izglītības iestādē „Mūsmājas”, „Varavīksne”, „Vālodzītes”, Remtes pamatskolā (pirmsskolas izglītības grupā)un Gaiķu pamatskolā (pirmsskolas izglītības grupā). Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā pirmsskolas izglītības iestādē. Pirmskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (veidlapa Nr. 1)


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

Brocēnu novada pašvaldības 2015. gada 19. augusta apstiprinātie noteikumi "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija, uzņemšana un atskaitīšana Brocēnu novada pašvaldības iesglītības iestādēs"


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Atbildīgais speciālists

Izglītības nodaļa. Izglītības darba speciāliste Inesa Role mob. 20151185, e-pasts: Opens window for sending emailinesa.role@broceni.lv (konsultācijas) Brocēnu novada pašvaldība Lielcieceres iela 3, Brocēni 301. kab.


Pakalpojuma saņemšana


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs Izglītības nodaļa veido vienotu rindas reģistru. Ar reģistru var iepazīties šeit