Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pakalpojuma nosaukums

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana


Pakalpojuma īss apraksts

Izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Brocēnu novada administratīvajā teritorijā


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs- juridiska persona iesniedz:

 1. iesniegumu (2. pielikums)
 2.  programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu (tikai pieaugušo neformālās izglītības programmām);
 3. dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju;
 4. nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 5. izziņu no Sodu reģistra ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas nepilngadīgām personām;
 6. licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu (4.pielikums)

Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs- fiziska persona iesniedz:

 1. iesniegumu (3. pielikums)
 2. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu (tikai pieaugušo neformālās izglītības programmām);
 3. dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju;
 4. izziņu no Sodu reģistra ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas nepilngadīgām personām;
 5. nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 6. licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu (4.pielikums)

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

 1. Izglītības likums ( likumi.lv/doc.php )
 2. Brocēnu novada pašvaldības 2016. gada 22. septebrī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 16 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Pakalpojuma maksa

maksas pakalpojums


Atbildīgais speciālists

Izglītības nodaļa


Pakalpojuma saņemšana

Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas un samaksas par licences saņemšanu veikšanas (ja tāda ir veicama).


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Lēmumu par licences izsniegšanu pieņem Brocēnu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija. Lēmumu pieņem, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu prasīto dokumentu iesniegšanas.