Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu, mācību organizēšanu mājās un atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas.

Pakalpojuma nosaukums

Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu, mācību organizēšanu mājās un atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas.


Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu, kā arī par mācību organizēšanu mājās.

Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei.

Komisija izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par izglītojamā atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas.


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 Iesniegumi (.docx)

 Izglītojamā pārbaudes karte (.docx)

                                              Izglītības iestādes informācija (.docx)


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Atbildīgais speciālists

Izglītības nodaļa. Izglītības darba speciāliste Inesa Role mob. 20151185, e-pasts: Opens window for sending emailinesa.role@broceni.lv (konsultācijas) Brocēnu novada pašvaldība Lielcieceres iela 3, Brocēni 301. kab.


Pakalpojuma saņemšana


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums tiek izsniegts 3 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.