Izziņas par deklarēto dzīvesvietu izsniegšana

Pakalpojuma nosaukumsIzziņas par deklarēto dzīvesvietu izsniegšana
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāierodas Brocēnu novada pašvaldības domē, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāaizpilda pieprasījums.

Nepieciešamie dokumenti:

 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 2. pilnvarotā persona uzrāda pilnvaras oriģinālu;
 3. likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;
 4. ziņu saņemšanas pamatojumu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai to kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Iesniedzams dokuments:

Initiates file downloadIzziņa par deklarēto dzīvesvietu

2. solis/ Pakalpojuma apmaksa

Persona ir tiesīga divas reizes kalendārā gadā bez maksas pieprasīt un saņemt visu Reģistra informāciju par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Par personām, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, Reģistra informāciju divas reizes kalendāra gadā bez maksas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.

Lai saņemtu atkārtotu (kalendārā gada laikā izsniegtu) izziņu, pakalpojuma pieprasītājam jāveic valsts nodevas samaksa 2,50 EUR apmērā. Šo summu var samaksāt tuvākajā pasta nodaļā vai veicot samaksu internetbankā. 

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa:

 1. politiski represētā persona;
 2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 3. persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 4. aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. 

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 1. persona ar invaliditāti;
 2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 3. persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 4. persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 5. trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. 
Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls), ja tas nav pašvaldības rīcībā. 
3. solis /Pakalpojuma saņemšanaPēc iesnieguma aizpildīšanas, nepieciešamo dokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.
Uzziņas par pakalpojumu

Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

Tālr. 63807303, e-pasts: dzimtsaraksti@broceni.lv

Normatīvie akti: 

Fizisko personu datu aizsardzības likums 
(Saeima; likumi; 2000.04.20.)

Iedzīvotāju reģistra likums 
(Saeima; likumi; 1998.09.24.)

Informācijas atklātības likums 
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)

Dzīvesvietas deklarēšanas likums 
(Saeima; likumi; 2003.07.01.)

Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība 
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 2011.02.23.)

Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra 
(Ministru kabinets; noteikumi; 391; 2015.08.01.)

Pakalpojums pieejams Latvija.lv tīmekļa vietnē