Laulības fakta reģistrācija

Obligāti aizpildāmie laukiKomentāru sadaļa
Pakalpojuma nosaukumsLaulības fakta reģistrācija
Pakalpojuma īss aprakstsLaulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
Pakalpojuma pieprasīšanaklātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumentiPersonas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

1. bijušā laulātā miršanas apliecību;

2. dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

4. izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ārzemnieks papildus augstāk minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Civillikums;

2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;

3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem";

4. Brocēnu novada pašvaldības domes 2015. gada 18. februāra lēmums Nr. 3; 2.paragrāfs "Par maksas pakalpojumiem Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā"

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva EUR 14.00

Nr.p.k. Pakalpojums Cena (t.sk. PVN) par vienu vienību
Maksas pakalpojumi par laulību reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā:
1. Svinīga, literāri muzikāla laulības reģistrācijas ceremonija, ja abi vai viens no pāra ir deklarēts Brocēnu novada administratīvajā teritorijā -  EUR 35.00 no pāra.

2. Svinīga, literāri muzikāla laulības reģistrācijas ceremonija, ja abi nav deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā -  EUR 50.00 no pāra.
 Maksas pakalpojumi par laulības reģistrācijas ceremoniju ārpus nodaļas telpām, citā, administratīvās teritorijas ietvaros, piemērotā vietā pēc laulāto vēlmēm:
1. bez pašvaldības nodrošināta muzikālā pavadījuma, bez deklamētāja - EUR 50.00 no pāra
2. ar pašvaldības nodrošinātu deklamētāju, bez muzikālā pavadījuma - EUR 65.00 no pāra;

3. ar pašvaldības nodrošinātu muzikālo pavadījumu, bez deklamētāja - EUR 65.00 no pāra;

4. ar pašvaldības nodrošinātu muzikālo pavadījumu, ar deklamētāju, ja abi vai viens no pāra deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā - EUR 85.00 no pāra;

2.5.  ar pašvaldības nodrošinātu muzikālo pavadījumu, ar deklamētāju, ja neviens no pāra nav deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā - EUR 100.00 no pāra;

No valsts nodevas atbrīvo: 1. personu ar 1. vai 2. invaliditātes grupu; 2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; 4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnupēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.   

Atbildīgais speciālistsZane Sergejeva, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, zane.sergejeva@broceni.lv, tālrunis - 63807303, adreses - Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851.
Pakalpojuma saņemšanaklātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.