Bāriņtiesa

Brocēnu novada bāriņtiesas pakalpojumi pieejami Latvija.lv tīmekļa vietnē:

 1. Adopcija
 2. Aizbildnība
 3. Bērna aizgādības tiesības
 4. Aizgādnība
 5. Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
 6. Apliecinājuma izdarīšana
 7. Audžuģimene
 8. Bērna personisko interešu aizstāvība
 9. Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā
 10. Ārpusģimenes aprūpe
 11. Bērna/aizgādnībā esošās personas mantisko interešu aizstāvība
 12. Viesģimene
 13. Bērna nodošana citas personas aprūpē
 14. Piekrišana paternitātes atzīšanai
 15. Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma