Jaunumi

Sludinājums par Saldus rajona attīstības biedrības Leader projektu iesniegumu konkursa 4. kārtas izsludināšanu

Pievienots: 06.03.2018

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2."Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros.

Atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem nr.590 (grozījumi spēkā no 07.10.2017.) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

 03.04.2018- 03.05.2018

 

Projektu īstenošanas vieta – saldus rajona attīstības biedrības teritorija

Brocēnu novads

Saldus novads

Sludinājuma kopsumma

Sludinājuma kopsumma 199 515,57 EUR

Izsludinātās rīcības atbalsta apmēru kopsumma

1. rīcība Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām - 199515,57 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

1.rīcība

Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa

50 000 eiro (Nav atbalstāmas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas darbu izmaksas)

 

25 000 eiro (ja projektā paredzēta tikai darbinieku produktivitātes kāpināšana)

Maksimālā atbalsta intensitāte

70%

80% kopprojektam

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1 Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

 

5.1.2 Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

 

5.1.3 Vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.

 

5.1.4* Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Risinājumiem 1. rīcībā ir jāatbilst Lauku attīstības programmai: apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” aktivitātei „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomā, kā arī atbalsts jauniem un esošiem mājražotājiem darbības uzsākšanai vai paplašināšanai, vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveidei. Iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.

 

 

Projektu vērtēšanas kritēriji 1. rīcībai

Nr.

Kritērijs, atbilstošā sadaļa izklāstam projekta iesniegumā

Paskaidrojoša informācija

 

Izslēdzošais kritērijs

 

Projekta atbilstība Stratēģijas Rīcības plānā iekļautajai 1.rīcībai (B1,B4,B5,B6,B7)

Projekts atbilst Stratēģijas Rīcības plānā iekļautajai 1.rīcībai – projekta iesniegums tiek vērtēts tālāk

Projekts neatbilst Stratēģijas Rīcības plānā iekļautajai 1.rīcībai  – projekta iesniegums netiek vērtēts tālāk un saņem negatīvu atzinumu

 

Tiek vērtēta projektā plānotā darbība, tās atbilstība aktivitātei un rīcībai, kurā projekta iesniegums ir iesniegts

 

 

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji

 

1.

LEADER pasākumā iepriekš saņemts publiskais finansējums

 

1 - iepriekš LAP 2007.-2013.planošanas periodā nav saņemts atbalsts LEADER pasākumā

0 - iepriekš LAP 2007.-2013.planošanas periodā ir saņemts atbalsts LEADER pasākumā

 

 

2.

Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā, konkrētajā rīcībā

1 - projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta pieteikumu izsludinātās kārtas vienas rīcības ietvaros

0 - projekta iesniedzējs ir iesniedzis vairāk kā vienu projekta pieteikumu izsludinātās kārtas vienas rīcības ietvaros

 

 

3

Projekta ietvaros paredzētās investīcijas vērstas uz  produktu ražošanu (B.6.1)

 

2 – Investīcijas vērstas uz produktu, mājražošanas produktu ražošanu

2 - Investīcijas vērstas uz produktu ražošanu, mājražošanu un tās apvienotas ar pakalpojumu sniegšanu

1 - Investīcijas vērstas uz pakalpojumu sniegšanu

 

Piemērs: Uzņēmums ražo mājas saldējumu – 2 punkti

Uzņēmums ražo mājas saldējumu un sniedz ēdināšanas pakalpojumu- 2 punkti

Uzņēmums sniedz ēdināšanas pakalpojumu -1 punkts

 

 

4.

Kopprojekts – plānoto investīciju izmanto kopīgi  (A2; B4.1)

2 – kopprojekts, kurā aprakstīta un pamatota plānoto investīciju kopīga izmantošana

0 - nav kopprojekts

 

 

5.

Projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi (A4.1 un B15)

 

2 – Aprakstīta un pamatota projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektu/iem vai savu pieredzi

1,5 – Vispārīgi aprakstīta projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektu/iem vai savu pieredzi, nav sniegts pamatojums

0 – Projekts nav saturiski saistīts ar iepriekš apstiprinātajiem projektu/iem, savu pieredzi

 

Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze, prakse, iestrādes, veikti eksperimenti vai izmēģinājumi jomā, kurā tiek īstenots projekts. Atbalsta pretendentam ir nepieciešamie materiālie resursi projekta īstenošanai, piemēram: projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā jau visas neieciešamās iekārtas, lai uzsāktu ražošanu. Apraksts ir pamatots un/vai apliecināts ar papildus dokumentiem.

 

 

6.

Ir pamatota produkta/ pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā (B6.1)

 

2 – Ir aprakstīta un pamatota produkta/ pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā (ir atsauce uz informācijas avotu vai pievienota statistika, pētījumi, aptaujas)

1 – Ir aprakstīta produkta pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā (nav atsauces uz informācijas avotu vai nav pievienota statistika, pētījumi, aptaujas)

0 – Nav aprakstīta produkta pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā

 

Pretendents projektā apraksta un pamato, cik lielā mērogā (uzņēmuma, novada, VRG vai plašākā) projektā attīstāmā prece/pakalpojums ir oriģināls/atšķirīgs/nepieciešams un pamato, ka tāds produkts/pakalpojums nav līdz šim pieejams uzņēmuma, novada vai VRG līmenī.

Vērtējums pēc apraksta un VRG teritorijas esošās situācijas izvērtējuma, kas iekļauts SVVA stratēģijā

 

 

7.

Preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, tirgus izpēte, saņēmēju loks (B6.1)

2 – Aprakstīta un pamatota preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, tirgus izpēte

1 - Vispārīgi aprakstīta preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, tirgus izpēte

0 – Nav aprakstīta preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, tirgus izpēte

 

Pieteikumā skaidri ar pamatojumu aprakstīta produkta vai pakalpojuma pārdošanas stratēģija, kas balstās uz veikto tirgus izpēti. Projekta pieteikumam papildus pievienoti tirgus izpētes materiāli vai ir atsauce uz tiem.

 

 

8.

Noieta tirgus palielināšanās, un ar to saistīto risku novēršanas paņēmieni (B6.1,B15)

2 – Projekts sekmēs noieta tirgus palielināšanos, aprakstīti vismaz 4 riski un to novēršanas paņēmieni

1 – Projekts nenozīmīgi sekmēs noieta tirgus palielināšanos, riski norādīti vispārīgi

0 – Projekts nesekmēs noieta tirgus palielināšanos, nav norādīti riski un to novēršanas paņēmieni

 

Ir veikta iespējamo risku analīze (piemēram, informācijas risks, nozares risks, personāla risks, finanšu risks, projekta realizācijas risks u.tml) un ir apzināti  risinājumi risku mazināšanai un/vai novēršanai. Ir atsauce vai pievienota noieta tirgus izpētes dokumentācija

 

 

9.

Vietējā teritorijā esošo, pieejamo resursu un potenciāla, tai skaitā cilvēkresursu izmantošanu( B6.1 )

2 – Projekts balstīts uz vietējo produktu, pakalpojumu izmantošanu

1,5 – Projekts balstīts uz daļēju vietējo produktu, pakalpojumu izmantošanu

0 – Netiek izmantoti vietējie produkti, pakalpojumi

 

Ir aprakstīts, kādi resursi nepieciešami un kādi pretendentam ir pieejami uz projekta iesniegšanas brīdi, lai ražotu produktu vai nodrošinātu pakalpojumu (izejvielas, darba spēks, iekārtas, u.tml).

 

 

10.

Aprakstītas nepieciešamās atļaujas, licences (B15)

2 – Nosauktas nepieciešamās atļaujas, licences, atbilstības sertifikāti, izziņas, cita dokumentācija atbilstoši projekta saturam

0 – Nav nosauktas/ aprakstītas nepieciešamās atļaujas, licences atbilstības sertifikāti, izziņas atbilstoši projekta saturam

 

Ir iekļauta informācija par atļaujām, licencēm, atbilstības sertifikātiem, izziņām.

2 punkti tiek piešķirti arī gadījumos, ja projekta iesniedzējam atļaujas vai licences jau ir piešķirtas esošās darbības realizēšanai, un viņš darbību/licences ir nosaucis. Piemēram, projekta īstenotājs attīsta esošu pakalpojumu vai ražošanu un šajā gadījumā jaunas atļaujas vai licences var nebūt nepieciešamas.

 

 

11.

Projekta ilgtspēja ( B6.1; B15 )

2 – Aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām. Pieteikumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1 – Vispārīgi aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām. Pieteikumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0 – Nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām

 

Pieteikums sniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana

 

 

12.

Projekta iesniedzēja finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā

 

2 - Projekta iesniedzēja finansējuma daļa ir vismaz 50% (kopprojektam 40%) no attiecināmajām izmaksām

1 - Projekta iesniedzēja finansējuma daļa ir vismaz 40% (kopprojektam 30%)  no attiecināmajām izmaksām

0 - Projekta iesniedzēja finansējuma daļa ir vienāda ar minimāli pieļaujamo procentuālo daļu-30% (20% kopprojektam) no attiecināmajām izmaksām

 

 

13.

Prece/pakalpojums un tās ražošanas process/pakalpojuma sniegšanas norise (B6.1)

2 – Aprakstīta prece/pakalpojums un tās ražošanas process/pakalpojuma sniegšanas norise

1 – Vispārīgi aprakstīta prece/pakalpojums un tās ražošanas process/pakalpojuma sniegšanas norise

0 - Nav aprakstīta prece/pakalpojums un tās ražošanas process/pakalpojuma sniegšanas norise

 

Pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Pārskatāmi un loģiski atspoguļota projekta īstenošanas gaita un skaidri saprotama veicamo darbu secība.

 

 

14.

Atšķirība no esošajiem vai potenciāliem konkurentiem (B6.1)

2 – Aprakstīta un pamatota atšķirība no esošajiem vai potenciāliem konkurentiem

1 - Vispārīgi aprakstīta atšķirība no esošajiem vai potenciāliem konkurentiem

0 – Nav aprakstīta atšķirība no esošajiem vai potenciāliem konkurentiem

 

Aprakstīti konkurentu pakalpojumi/preces, uzsvērta atšķirība, ar ko projekta pieteicēja piedāvājums būs inovatīvāks, konkurētspējīgāks, kvalitatīvāks.

 

15.

Projekts paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām (Stratēģijas izpratnē: cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, cilvēkiem ar pirmskolas vecuma bērniem), kā arī iesaistīt jauniešus projekta īstenošanā

 (B6.1; B15)

2 – Aprakstītās darbības ir tiešā veidā vērstas vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai sociāli mazaizsargātām grupām un/ vai jauniešu iesaistei, izveidojot darba vietu vai atbilstošu pakalpojumu

1– Vispārīgi aprakstītas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai sociāli mazaizsargāto grupu un/vai jauniešu iesaistei, izveidojot darba vietu vai atbilstošu pakalpojumu

0 – Nav aprakstītas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai sociāli mazaizsargātām grupām un/vai jauniešu iesaistei

 

Projekta rezultātā uzlabojas sociāli mazaizsargāto grupu un/ vai jauniešu iespēja iekļauties darba tirgū, izveidojot darba vietu vai atbilstošu pakalpojumu. Aprakstīts, kā projekta īstenošanā tiek iesaistītas minētās mērķgrupas.

 

 

Īpašais vērtēšanas kritērijs

 

Inovāciju kritērijs (iegūtie punkti tiek summēti) (B3.1)

0,5 - Oriģinalitāte -Netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem

0,5 - Multiplikatīva pieeja - Uzņēmējdarbības savstarpēja koordinācija, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai

0,5 - Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām

Apģērbos, aksesuāros, apavos, darbarīkos, ēdienā, telpā, ēkā, ainavā, amatniecības tradīciju turpināšanā, seno prasmju pārmantošanā, produkcijā, pakalpojumos

0,5 - Ražojumu/ pakalpojumu/sasaiste ar zinātni un pētniecību - Izmantoti jaunākie zinātnes sasniegumi, ir sadarbība ar augstskolām vai attiecīgās jomas zinātniekiem un pētniekiem

 

Projekta īstenošanas vieta

1 - Ārpus Saldus un Brocēnu pilsētas

1 - Mobils vairāku teritoriālo vienību izpratnē pilsētā un laukos

0 - Saldus un Brocēnu pilsētā

 

 

31

Max kopējais punktu skaits

 

 

17

Min punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai

 

 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka, piešķirot papildus 0,01 punktu, tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu īpašajos kritērijos

 

Ar Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties:

Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldū un tīmekļvietnē srab.saldus.lv; tīmekļvietnē www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/;

Projekta iesniegumus var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldū, 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

Kontaktinformācija – Sandra Fridrihsone, tālr.29494781, elektroniskā pasta adrese sandra.fridrihsone@saldus.lv