Jaunumi

Par jauniem pieslēgumiem aizsargātajiem lietotājiem

Pievienots: 10.05.2018

2017.gada 30.augustā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.483 “Kārtība, kādā finansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam” (turpmāk -Kārtība), paredzot iespēju jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas aizsargātajam lietotājam segt no valsts budžeta līdzekļiem.

 Aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

Apstiprinātā Kārtība ļauj valstij un sadales sistēmas operatoram segt elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas izmaksas neelektrificētiem aizsargāto lietotāju mājokļiem. Pieslēgumiem, kuru ierīkošanas izmaksas, ieskaitot būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 eiro bez PVN, pieslēguma ierīkošanu finansēs vienādās daļās no sadales sistēmas operatora un valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, ja pieslēguma ierīkošanas izmaksas pārsniegs 15 000 eiro bez PVN, izdevumus, kas pārsniegs šo lielumu, finansēs aizsargātais lietotājs.

Kritēriji, kuriem ir jāatbilst pieslēdzamajam objektam:

·        pieslēdzamajam objektam ir jābūt mājoklim un vienīgajam aizsargātā lietotāja nekustamajam īpašumam, turklāt tam jābūt pastāvīgi apdzīvotam (vismaz 9 mēnešus gadā);

·        pieslēdzamajam objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā vismaz 10 gadus pirms noteikumu stāšanās spēkā, tam ir jābūt aizsargātā lietotāja īpašumā vismaz 10 gadus un tam nekad iepriekš nav bijis pieslēguma. 

Ar Kārtību sīkāk var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/293132-kartiba-kada-finanse-piesleguma-ierikosanu-aizsargatajam-lietotajam

Ekonomikas ministrija (turpmāk - Ministrija) aicina Latvijas pašvaldību savienību nodot informāciju pašvaldībām par pieejamo finansējumu jauniem pieslēgumiem aizsargātajiem lietotājiem. Tā kā aizsargātie lietotāji neizrāda aktivitāti piedāvātajai iespējai un Ministrijas rīcībā nav precīzu datu par kritērijiem atbilstošiem nekustamajiem īpašumiem, Ministrija augsti novērtētu Latvijas pašvaldību savienības un pašvaldību iesaisti šajā jautājumā, lai elektroenerģijas pieslēguma aizsargātajiem lietotājiem finansēšanas iespējas sasniegtu mērķauditoriju.

Ministrija jau iepriekš pateicas Latvijas pašvaldību savienībai par atsaucību un ir gatava sniegt papildu informāciju aizsargāto lietotāju atbalsta jautājumos.

  

Cieņā

 

Enerģijas tirgus un infrastruktūras

departamenta direktors                                                                     E.Šaicāns