Jaunumi

Uzsākas projekts „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / Live Lake

Pievienots: 30.03.2021

2021.gada 3.martā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-449 „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / „Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania” (Live Lake) īstenošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. 

Projekts aptver 8 ezerus un dīķi Kurzemē un 3 ezerus Ziemeļlietuvā. Tā kā ezeri atšķiras pēc to tipa, izcelsmes un morfometriskajiem rādītājiem, tiem ir arī dažādas apsaimniekošanas vajadzības un problēmas. Projekts risina vairākas ezeru apsaimniekošanas problēmas: plūdi un nestabils hidroloģiskais režīms, aizaugšana ar niedrājiem un krūmiem, ūdens kvalitātes problēmas un piesārņojums, drošība un navigācija. Papildus praktiskajiem apsaimniekošanas darbiem, projektā iekļautas aktivitātes arī ezeru pārvaldības uzlabošanai un sabiedrības izglītošanai par ezeru ekosistēmām būtiskiem jautājumiem.

Durbes un Usmas ezeriem tiks izstrādāti ezeru ekspluatācijas noteikumi. Tiks pētīts Usmas ezera piesārņojums ar atkritumiem. Tosmares ezeram tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Plateļu ezeram tiks izstrādāts plāns ūdens kvalitātes uzlabošanai.

Būšenieku, Tosmares un Kirkilai karsta ezeros tiks veikti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Cieceres, Remtes, Brocēnu, Plateļu un Usmas ezeram iegādāsies niedru pļaušanas aprīkojumu un veiks niedrāju apsaimniekošanu. Lai mazinātu aizaugumu un uzlabotu ekoloģisko situāciju, tiks veikta Dzirnavu dīķa tīrīšana uz Tebras upes Aizputes pilsētā. Širvēna ezerā tiks organizētas divas talkas atkritumu savākšanai. Tosmares un Plateļu ezeram tiks iegādāti un uzstādīti ūdens līmeņa mērītāji gruntsūdens līmeņa svārstību mērīšanai. Cieceres ezerā tiks uzstādīts navigācijas aprīkojumsinformācijas stendi, bojas un navigācijas zīmes. Moricsalas dabas rezervātā Usmas ezerā tiks uzstādīta novērošanas kameru sistēma, lai nodrošinātu monitoringu Usmas ezera akvatorijā Moricsalā. Tiks rekonstruētas slūžas Sasmakas ezerā un Dzirnavu dīķī Aizputes pilsētā.

Projekta ietvaros tiks organizēta izglītojoša kampaņa fosfora izmantošanas ierobežošanai projekta reģionā, izveidojot animētu filmu, lietotni mobilajiem tālruņiem, viedo brošūru un izglītības programmu, kas tiks izplatīta skolām projekta reģionā bērnu izglītošanai.

Kurzemē tiks organizēta arī izglītojoša kampaņa par abiniekiem, lai pievērstu sabiedrības uzmanību abinieku izzušanai. Tiks izveidota pārvietojama izstāde par ezeru attīstību un dabas vērtībām, kas tiks izstādīta 8 dažādās vietās. Dabas aizsardzības pārvalde izveidos izglītojošu programmu par ūdensobjektu dzīvajiem organismiem (ietverot sugu noteicējus un datorgrafikas, lai izskaidrotu ezeru veidošanos un attīstību) un Vides izglītības centrā Slīterē, Liepājā un citās vietās piedāvās nodarbības skolēniem, kā arī piedāvās izstrādāto metodoloģiju skolām izmantošanai bioloģijas nodarbībās. Biržu reģionālajā parkā tiks izveidota izglītības istaba ar aprīkojumu, interaktīvu spēli un laboratorijas materiāliem.

Pārrobežu sadarbība dabas resursu apsaimniekošanā nodrošinās informācijas un pieredzes apmaiņu, kā arī vienotu platformu izglītojošām un informējošām aktivitātēm.

Projekta rezultātā uzlabosies ezeru apsaimniekošana un pārvaldība, tiks uzturēta zaļā infrastruktūra un iegādāts aprīkojums.

Izglītojošajās aktivitātēs tiks izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, tādējādi radot jaunajai paaudzei interesi par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Brocēnu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz programmas vietni:  Opens external link in new windowwww.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES vietni:  Opens external link in new windowwww.europa.eu