Jaunumi

Paziņojums par nekustamā īpašuma, kas atrodas Bērzāju ielā 4, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā izsoli

Pievienots: 07.01.2021

"Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA MAKROL, juridiskā adrese – Ganību iela 17, Saldus, Saldus novads, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bērzāju ielā 4, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā.

Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga un Brocēnu novada

pašvaldība, adrese – Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3665 ha, uz kura atrodas katlu māja, reģistrēts Cieceres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000166748, kadastra Nr. 8425002 0069. Uz zemes gabala atrodas zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrēta ēka ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0069 002.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 26 200,00 EUR. Izsoles solis 1 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 2.februārim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2 620,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums – 2021.gada 13.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada

12.februāris plkst.13:00.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5

zvērināta tiesu izpildītāja: A.Biķe